Smo javni finančni sklad, in naša osnovna dejavnost je kreditiranje naložb na področju varstva okolja, skladno z nacionalnim programom varstva okolja in s skupno okoljsko politiko Evropske unije.

Dejavnosti sklada so zlasti:

 • kreditiranje naložb varstva okolja s krediti z ugodno obrestno mero,
 • izdajanje garancij in drugih oblik poroštev za naložbe varstva okolja,
 • finančno, ekonomsko in tehnično svetovanje in
 • naloge, ki se nanašajo na izvajanje politike varstva okolja.

Na skladu dodeljujemo kredite za okoljske investicije na podlagi javnih razpisov:

v programu kreditiranja okoljskih naložb občanov in
v programu kreditiranja okoljskih naložb pravnih oseb in samostojnih podjetnikov posameznikov.

Od junija 2008 do oktobra 2009 je Eko sklad v imenu Republike Slovenije dodeljeval tudi nepovratne finančne spodbude občanom za naložbe v sončne ogrevalne sisteme, celovite obnove eno ali dvostanovanjskih stavb in nizko energijske oziroma pasivne novograjene stanovanjske objekte in nekatere posamezne ukrepe v okviru obnove obstoječih stanovanjskih stavb.

Na Eko skladu bomo nadaljevali s programom dodeljevanja nepovratnih finančnih spodbud občanom za ukrepe na področju učinkovite rabe energije in rabe obnovljivih virov energije na podlagi sprejete Uredbe o zagotavljanju prihrankov pri končnih odjemalcih (Uradni list RS, št.114/2009), ki jo je Vlada RS sprejela 30. decembra 2009, velja pa od 1. januarja 2010. Uredba uvaja zbiranje sredstev za povečanje učinkovitosti rabe energije na podlagi prispevka za povečanje učinkovitosti rabe električne energije in dodatkov k ceni toplote in ceni goriv za povečanje energetske učinkovitosti.


Eko sklad je skladno s to uredbo pripravil in predložil Vladi Republike Slovenije v potrditev program za izboljšanje energetske učinkovitosti v letu 2010, v katerem so bili določeni ukrepi in višine spodbud, s katerimi bodo pri končnih odjemalcih doseženi zahtevani prihranki energije.  Javni pozivi za dodeljevanje nepovratnih finančnih spodbud so bili objavljeni 21.5.2010 po potrditvi programa s strani Vlade Republike Slovenije dne 13.5.2010.
 
Program dodeljevanja nepovratnih finančnih spodbud občanom se bo nadaljeval tudi v letu 2011 na podlagi programa, ki ga je potrdila Vlade Republike Slovenije 9.12.2010 v okviru poslovnega in finančnega načrta Eko sklada za leto 2011.


PODATKI O TEKOČIH RAZPISIH.
 

PROGRAM "KREDITIRANJE OKOLJSKIH NALOŽB OBČANOV"

Program smo začeli izvajati v maju 1996, potem ko smo pri Svetovni banki pridobili kredit v višini 30 milijonov DEM. Sredstva smo namenili sofinanciranju prehodov na čistejše vire energije ogrevanja. Pilotno fazo smo izvedli že leto prej, ko smo za območje Maribora prvič ponudili takšne kredite. S sredstvi Svetovne banke smo projekt razširili na območje celotne Slovenije.

V letu 2008 smo kreditirali naslednje namene:

 • vgradnja sodobnih naprav in sistemov za ogrevanje prostorov oziroma pripravo sanitarne tople vode (A)
 • raba obnovljivih virov energije (B)
 • zmanjšanje toplotnih izgub pri obnovi obstoječih stanovanjskih objektov (C)
 • gradnja novih nizkoenergijskih stanovanjskih objektov, pri katerih kooeficient specifičnih transmisijskih izgub stavbe ne presega 0,25 W/m2K (D)
 • nakup energetsko učinkovitih naprav (E)
 • nakup okolju prijaznih vozil (F)
 • odvajanje in čiščenje odpadnih voda (G)
 • nadomeščanje gradbenih materialov, ki vsebujejo nevarne snovi (H)
 • učinkovita raba vodnih virov (I)
 • oskrba s pitno vodo (J)

PODATKI O TEKOČIH RAZPISIH. 

PROGRAM KREDITIRANJA OKOLJSKIH NALOŽB PRAVNIH OSEB IN SAMOSTOJNIH PODJETNIKOV POSAMEZNIKOV

V okviru tega programa kreditiramo naložbe v :

Zmanjševanje emisij toplogrednih plinov, in sicer za

 • sodobne naprave za ogrevanje prostorov in pripravo sanitarne tople vode, ki izkoriščajo obnovljive vire energije,

 • objekte in naprave za proizvodnjo energije ali soproizvodnjo toplote in električne energije iz obnovljivih virov energije,

 • objekte in naprave za soproizvodnjo toplote in električne energije iz fosilnih goriv,

 • nakup vozil na električni ali hibridni pogon v cestnem prometu,

 • različne ukrepe učinkovite rabe energije v proizvodnih, poslovnih in javnih objektih,

 • obnovo obstoječe javne razsvetljave, s katero se doseže ustrezen prihranek električne energije,

 • celovito obnovo obstoječih objektov z izkazanim ustreznim koeficientom za toplotne izgube,

 • gradnjo novih nizkoenergijskih objektov z izkazanim ustreznim koeficientom za toplotne izgube.


Zmanjševanje drugih emisij v zrak, in sicer za

 • tehnologije, ki zmanjšujejo onesnaževanje zraka v tehnološkem procesu in

 • naprave za čiščenje dimnih plinov in odpadnega zraka.


Gospodarjenje in učinkovito ravnanje z odpadki, in sicer za

 • sisteme, naprave in vozila z motorjem EURO 5, za zbiranje, obdelavo in energijsko izrabo komunalnih odpadkov,

 • sisteme in naprave za zbiranje, obdelavo, predelavo in ponovno izrabo odpadkov v tehnoloških procesih,

 • zamenjavo azbestnih strešnih kritin ob hkratni toplotni izolaciji podstrešja na objektih za izvajanje vzgoje, izobraževanja, varstva otrok in mladostnikov ter socialnega in zdravstvenega varstva.
   

Varstvo voda, in sicer za

 • čistilne naprave za komunalne odpadne vode z zmogljivostjo do 15.000 PE,

 • čistilne naprave za tehnološke odpadne vode,

 • tehnologije, ki zmanjšujejo onesnaženje voda v tehnološkem procesu ali omogočajo prihranek pitne vode,

 • predpripravo in naprave za čiščenje oporečnih virov pitne vode.
   

Odvajanje odpadnih voda in oskrbo s pitno vodo, če gre za zagotavljanje prihrankov pitne vode pri izvajanju gospodarske javne službe oskrbe s pitno vodo.

PODATKI O TEKOČIH RAZPISIH.