• Javni razpis za prosto delovno mesto Informatik

  do 31.01.2019 ob 00:00

  Eko sklad je na strani Zavoda Republike Slovenije za zaposlovanje objavil javni razpis za delovno mesto, INFORMATIKA.

  Delovno mesto zajema: opravljanje najzahtevnejših strokovnih nalog, in sicer izvajanje poslovne politike sklada, načrtovanje delovnega procesa ter predlaganje ukrepov in aktivnosti s področja dela, odločanje v okviru pooblastil, opravljanje najzahtevnejših strokovnih nalog na področju razvoja dejavnosti sklada ter oblikovanje najzahtevnejših sistemskih rešitev, vodenje projektnih skupin, izvajanje strokovnih nalog na področju informacijsko-komunikacijskih tehnologij.

  Prednost bodo imeli kandidati z znanjem in izkušnjami na področju programiranja in obdelave podatkov, dobrim poznavanjem programa Access, podatkovne baze MS SQL in/ali podatkovne baze Oracle database in/ali kakšne druge podatkovne baze. Prednost bodo imeli kandidati z znanjem in/ali izkušnjami pri popisu in implementaciji novih procesov ter pripravi dokumentacije o aplikacijah, prenosu podatkov med bazami podatkov, vzdrževanju podatkovnih baz in sistemske administracije.

  Zahtevana raven in smer izobrazbe: visokošolska 2.stopnje, visokošolska univerzitetna (prejšnja) izobrazba smeri računalniške vede, informatika
  Trajanje zaposlitve: nedoločen čas
  Vrsta zaposlitve: polni delovni čas
  Plača: 45. izhodiščni plačni razred (izhodiščna bruto plača je 2.473,41 EUR)
  Zahtevane delovne izkušnje: 8 let
  Poskusno delo: 6 mesecev

   

  Rok za prijavo kandidatov: 31.1.2019
  Prijave sprejemamo na: aflorjancic@ekosklad.si
 • Javni natečaj za delovno mesto direktor Eko sklada, Slovenskega okoljskega javnega sklada

  Nadzorni svet Eko sklada, Slovenskega okoljskega javnega sklada, objavlja javni natečaj za delovno mesto direktor Eko sklada, Slovenskega okoljskega javnega sklada, skladno s pogoji in navodili objavljenimi v Uradnem listu RS, št. 1/19.

  Za direktorja Eko sklada, Slovenskega okoljskega javnega sklada je lahko imenovana oseba, ki izpolnjuje naslednje pogoje:
  • ima izobrazbo, pridobljeno po študijskih programih za pridobitev najmanj druge stopnje, oziroma raven izobrazbe, pridobljeno po študijskih programih, ki v skladu z zakonom, ki ureja visoko šolstvo, ustreza ravni izobrazbe najmanj druge stopnje,
  • ima najmanj osem let delovnih izkušenj, od tega najmanj pet let na vodilnih delovnih mestih podobne zahtevnosti,
  • ni bila pravnomočno obsojena za kaznivo dejanje, pa obsodba ni pogojna.
   
  Kandidat mora prijavi priložiti naslednje dokumente:
  • dokazilo o izpolnjevanju pogoja glede zahtevane izobrazbe, iz katerega mora biti razvidna stopnja izobrazbe ter leto in ustanova, na kateri je bila izobrazba pridobljena,
  • dokazila o pridobljenih delovnih izkušnjah, iz katerih je razvidno izpolnjevanje pogoja glede zahtevanih delovnih in vodstvenih izkušenj,
  • izjavo, da ni bil pravnomočno obsojen na nepogojno kazen zaradi kaznivega dejanja in da dovoljuje Eko skladu, Slovenskemu okoljskemu javnemu skladu, pridobitev podatkov iz uradnih evidenc za namen preverjanja pogoja nekaznovanosti,
  • življenjepis v obliki Europass,
  • program razvoja oziroma vizijo dela Eko sklada, Slovenskega okoljskega javnega sklada, za mandatno obdobje.
   
  Prednost pri izbiri bodo imeli kandidati s strokovnim znanjem s področja varstva okolja in učinkovite rabe ter obnovljivih virov energije.
   

  Prijava je mogoča do 19. 1. 2018.

  Kandidat vloži prijavo v pisni obliki. Prijava mora biti poslana v zaprti ovojnici z označbo "NE ODPIRAJ -  Javni natečaj za direktorja Eko sklada", na naslov: Eko sklad, Slovenski okoljski javni sklad, Nadzorni svet Eko sklada, Slovenskega okoljskega javnega sklada, Bleiweisova cesta 30, 1000 Ljubljana.

 • Obvestilo občanom glede pridobitve nepovratnih sredstev in o nakazilih

  Obvestilo (pdf)

 • Na Eko skladu nove spodbude za podjetja

  Na Eko skladu bodo od petka, 5. 10. 2018 podjetjem na voljo finančne spodbude za naložbe v učinkovito rabo in obnovljive vire energije. Spodbude bodo v obliki nepovratnih sredstev in kredita s subvencionirano obrestno mero, dodeljene po pravilu »de minimis« pomoči.

  Več v sporočilu za javnost (pdf).

  https://www.ekosklad.si/pravne-osebe/javne-objave/prikazi/publicationID=33

   

 • Vabimo vas, da pri oglaševanju svojih izdelkov in storitev uporabite znak Eko sklada

  Kaj lahko označim z znakom Eko sklada?

  Znak Eko sklada se lahko uporablja za označevanje izdelkov ali storitev na dokumentih, promocijskem gradivu ali spletnih straneh izključno za tiste izdelke ali storitve, ki ustrezajo pogojem, določenim v javnih pozivih Eko sklada.

  Če imate le del svojih izdelkov ali storitev, ki ustrezajo pogojem, kot jih določajo predpisi Eko sklada, lahko znak Eko sklada uporabite le na način, ki omogoča jasno razmejevanje, na katere izdelke ali storitve se znak Eko sklada dejansko nanaša.

  Kako lahko pridobim dovoljenje za uporabo znaka?

  Za uporabo znaka Eko sklada zaprosite s posredovanjem pisne prošnje na elektronski naslov: ekosklad@ekosklad.si. Prošnja mora vsebovati navedbo točno določenih izdelkov ali storitev, za katere želite pridobiti pravico do uporabe znaka Eko sklada.

  Na osnovi prejete pisne prošnje bomo presodili o upravičenosti do uporabe znaka Eko sklada in vam v primeru, da se upravičeni do uporabe znaka Eko sklada, posredovali znak po elektronski pošti. V primeru nepravilne ali zavajajoče uporabe znaka Eko sklada pa bomo zahtevali umik znaka.

  Eko sklad podpira in spodbuja uporabo znaka Eko sklada, vendar ob predhodni odobritvi s strani Eko sklada.