Zamenjava azbestne kritine

Splošno

Zamenjava strešne kritine, ki vsebuje azbestna vlakna (npr. salonit)
Trenutno na voljo za ta namen
 • Kredit 55OB16 Javni poziv velja do objave zaključka javnega poziva v Ul RS

Kredit 55OB16

J A V N I   P O Z I V
za kreditiranje okoljskih naložb občanov 55OB16

Predmet javnega poziva je ugodno kreditiranje občanov za okoljske naložbe, ki se bodo izvajale na območju Republike Slovenije.

Pogoji kreditiranja
Obrestna mera: trimesečni EURIBOR +1,3 %.
Odplačilna doba: največ 10 let.

Višina kredita: do višine priznanih stroškov naložbe in največ 20.000,00 EUR, vendar ne več od priznanih stroškov naložbe. Posamezen vlagatelj lahko za različne naložbe poda več vlog za dodelitev kredita na isti javni poziv, lahko pa za kredite za posamezno naložbo zaprosi tudi več upravičencev, pri čemer skupna višina tako odobrenih kreditov ne more preseči predračunske vrednosti priznanih stroškov naložbe.

Splošni in finančni pogoji kreditiranja ter ostale določbe so podrobneje opredeljeni v polnem besedilu javnega poziva.


 • EUR
 • Pogoji za pridobitev

  Zamenjava strešne kritine, ki vsebuje azbestna vlakna (npr. salonit).

  Zamenjavo kritine do skupne površine 300 m2 na posamezni stavbi lahko izvede vsak izvajalec, ki je registriran za izvajanje krovskih del, za odstranjevanje azbestne strešne kritine površine nad 300 m2 pa mora imeti izvajalec okoljevarstveno dovoljenje Ministrstva za kmetijstvo in okolje.
   
  Kot dokazilo o dokončanju naložbe mora kreditojemalec končnemu računu izvajalca priložiti potrdilo upravljalca odlagališča o ustreznem deponiranju kritine, ki vsebuje azbestna vlakna (evidenčni list o ravnanju z odpadki).

 • Priznani stroški

  Zamenjava strešne kritine, ki vsebuje azbestna vlakna (npr. salonit).

  Priznani stroški lahko dosežejo skupno največ 65,00 EUR/m2 zamenjane azbestne kritine.

 • Postopek pridobitve

  Razpisana sredstva se do porabe dodeljujejo po vrstnem redu prispetja popolnih vlog na Eko sklad. Popolna vloga je zahteva za pridobitev kredita, ki vsebuje vse zahtevane elemente in priloge ter je vložena na predpisanem obrazcu. Kandidat vloži vlogo na predpisanih obrazcih z vsemi dokazili osebno ali po pošti na naslov: Eko sklad, j.s., Bleiweisova cesta 30, 1000 Ljubljana. Postopek pridobitve je podrobneje opredeljen v polnem besedilu javnega poziva.

 • Dokumenti za prenos

Zaključek tega razpisa Javni poziv velja do objave zaključka javnega poziva v Ul RS