Električna vozila

Splošno

Nepovratne finančne spodbude občanom za električna vozila
Trenutno na voljo za ta namen

Nepov. spod. 45SUB-EVOB16

JAVNI POZIV 45SUB-EVOB16
Nepovratne finančne spodbude občanom za električna vozila

Predmet javnega poziva so nepovratne finančne spodbude občanom za nove naložbe v okolju prijaznejša vozila za cestni promet, ki spadajo v eno izmed spodaj navedenih kategorij cestnih vozil in ki bodo prvič po proizvodnji ali predelavi registrirana v Republiki Sloveniji, in sicer za:
- nakup novega vozila na električni pogon;
- nakup novega priključnega hibridnega vozila (plug-in) ali novega vozila na električni pogon s podaljševalnikom dosega (range extender);
- predelavo vozila v električno vozilo, tako da bo serijsko vgrajeni motor na notranje zgorevanje nadomeščen s pogonskim elektromotorjem;
- nakup vozila, predelanega v električno vozilo, tako da bo serijsko vgrajeni motor na notranje zgorevanje nadomeščen s pogonskim elektromotorjem.

Nepovratna finančna spodbuda se lahko dodeli le za:
- nakup novega vozila kategorije M1, N1, L7e ali L6e na električni pogon brez emisij CO2 na izpustu;
- predelavo vozila v električno vozilo ali nakup vozila, predelanega v električno vozilo, tako da bo serijsko vgrajeni motor na notranje zgorevanje nadomeščen s pogonskim elektromotorjem, kategorije M1, N1, L7e ali L6e;
- nakup novega priključnega hibridnega vozila (plug-in) ali novega vozila na električni pogon s podaljševalnikom dosega (range extender), z emisijami CO2 na izpustu manjšimi od 50 g CO2/km, kategorije M1 ali N1.

Odgovori na pogosta vprašanja


 • UPRAVIČENE OSEBE ZA KANDIDIRANJE

  Na javnem pozivu lahko sodeluje vsaka fizična oseba, ki ima stalno prebivališče v Republiki Sloveniji.

  Kot fizična oseba po tem javnem pozivu ne šteje samostojni podjetnik ali fizična oseba, ki samostojno opravlja dejavnost kot poklic, oziroma je registrirana za opravljanje dejavnosti na podlagi posebnega zakona.

 • NAJPOMEMBNEJŠE ZAHTEVE IN POGOJI

  Nepovratna finančna spodbuda bo lahko dodeljena samo za nove naložbe. Nova naložba je naložba v vozilo, katerega prva registracija po proizvodnji ali predelavi bo opravljena v Republiki Sloveniji po oddaji vloge na ta javni poziv.

  Ob oddaji vloge vozilo, ki je predmet nepovratne finančne spodbude, še ne sme biti kupljeno oziroma predelano.

  Nepovratna finančna spodbuda se lahko dodeli samo v primeru, da bo vlagatelj po izvedbi naložbe prvi lastnik vozila, ki je predmet nepovratne finančne spodbude, oziroma, na podlagi sklenjene pogodbe o finančnem lizingu, prvi zakupnik (lizingojemalec) vozila, ki je predmet nepovratne finančne spodbude.

  Prejemnik nepovratne finančne spodbude ne sme odtujiti vozila prej kot po treh (3) letih od prve registracije.

  Nepovratna finančna spodbuda ne more biti dodeljena, če je bila za ukrep že dodeljena spodbuda s strani dobaviteljev električne energije, toplote, plina ter tekočih in trdnih goriv končnim odjemalcem po Uredbi o zagotavljanju prihrankov energije (Uradni list RS, št. 96/14). Nepovratna finančna spodbuda ne more biti dodeljena, če je bila za vozilo z enako identifikacijsko številko po tem ali drugem javnem pozivu Eko sklada nepovratna finančna spodbuda že dodeljena.

  Rok za zaključek naložbe je devet (9) mesecev od dokončnosti odločbe o dodelitvi pravice do nepovratne finančne spodbude. Odločba postane dokončna z njeno vročitvijo vlagatelju.

 • VIŠINA NEPOVRATNE SPODBUDE IN PRIZNANI STROŠKI

  Višina nepovratne finančne spodbude znaša:
  - 7.500 EUR za novo električno vozilo brez emisij CO2 ali vozilo, predelano na električni pogon, kategorije M1;
  - 4.500 EUR za novo električno vozilo brez emisij CO2 ali vozilo, predelano na električni pogon, kategorije N1 ali L7e;
  - 4.500 EUR za novo priključno (plug-in) hibridno vozilo ali novo vozilo na električni pogon s podaljševalnikom dosega (range extender), z emisijami CO2 na izpustu, manjšimi od 50 g CO2/km, kategorije M1 ali N1;
  - 3.000 EUR za novo električno vozilo brez emisij CO2 ali vozilo, predelano na električni pogon, kategorije L6e.

  Nepovratna finančna spodbuda ne sme preseči 50 % vrednosti priznanih stroškov naložbe.

  Priznani stroški naložbe so (vključno z DDV):
  - strošek nakupa novega vozila na električni pogon;
  - strošek nakupa novega priključnega hibridnega vozila (plug-in) ali novega vozila na električni pogon s podaljševalnikom dosega (range extender);
  - strošek nakupa predelanega vozila;
  - stroški sestavnih delov, potrebnih za predelavo vozila na električni pogon, in stroški dela predelave.

 • POSTOPEK PRIDOBITVE

  Osnovni pogoj za dodelitev nepovratne finančne spodbude je pravočasno oddana in popolna vloga. Vloga je pravočasna, če je oddana v času trajanja tega javnega poziva.

  Vloga je popolna, ko vlagatelj predloži v celoti izpolnjen obrazec Vloga in obvezne priloge za posamezen ukrep.

  Pri odločanju o dodelitvi pravice do nepovratne finančne spodbude vlagatelju se uporablja postopek, določen z Zakonom o splošnem upravnem postopku (Uradni list RS, št. 24/06 – uradno prečiščeno besedilo, 105/06-ZUS-1, 126/07, 65/08, 8/10 in 82/13), če ZVO-1 ne določa drugače.

 • Dokumenti za prenos

Zaključek tega razpisa Javni poziv velja do objave zaključka javnega poziva v Ul RS