Celovita obnova stanovanjske stavbe

Splošno

Celovita obnova starejše eno- ali dvostanovanjske stavbe
Trenutno na voljo za ta namen

Nepov. spod. 37SUB-OB16

JAVNI POZIV 37SUB-OB16
Nepovratne finančne spodbude občanom za nove naložbe rabe obnovljivih virov energije in večje energijske učinkovitosti stanovanjskih stavb

Predmet javnega poziva so nepovratne finančne spodbude občanom za rabo obnovljivih virov energije in večjo energijsko učinkovitost stanovanjskih stavb na celotnem območju Republike Slovenije (v nadaljevanju: nepovratne finančne spodbude) za nove naložbe, in za nekatere nove naložbe v starejših stanovanjskih stavbah na območju Mestne občine Celje, Občine Hrastnik, Mestne občine Kranj, Mestne občine Ljubljana, Mestne občine Maribor, Mestne občine Murska Sobota, Mestne občine Novo Mesto, Občine Trbovlje in Občine Zagorje ob Savi, ki so skladno z Uredbo o kakovosti zunanjega zraka (Uradni list RS, št. 9/11 in 8/15), Odredbo o določitvi območja in razvrstitvi območij, aglomeracij in podobmočij glede na onesnaženost zunanjega zraka (Uradni list RS, št. 50/11) in Sklepom o določitvi podobmočij zaradi upravljanja s kakovostjo zunanjega zraka (Uradni list RS, št. 58/11) zaradi prekomerne onesnaženosti zunanjega zraka z delci PM10, uvrščene v razred največje obremenjenosti in imajo sprejet Odlok o načrtu za kakovost zraka.

Namen javnega poziva je povečanje rabe obnovljivih virov energije in večja energijska učinkovitost v stanovanjskih stavbah ter zmanjšanje prekomerne onesnaženosti zraka z delci PM10 in s tem izboljšanje kakovosti zunanjega zraka.

Nova naložba je naložba za izvedbo enega ali več v nadaljevanju navedenih ukrepov, ki se bodo začeli izvajati po oddaji vloge za pridobitev nepovratne finančne spodbude po tem javnem pozivu:

A- vgradnja solarnega ogrevalnega sistema v stanovanjski stavbi,
B- vgradnja kurilne naprave na lesno biomaso za centralno ogrevanje stanovanjske stavbe,
C- vgradnja toplotne črpalke za centralno ogrevanje stanovanjske stavbe,
D- priključitev starejše eno- ali dvostanovanjske stavbe na daljinsko ogrevanje na obnovljiv vir energije,
E- vgradnja energijsko učinkovitega lesenega zunanjega stavbnega pohištva v starejši stanovanjski stavbi,
F- toplotna izolacija fasade starejše eno- ali dvostanovanjske stavbe,
G- toplotna izolacija strehe ali stropa proti neogrevanemu prostoru v starejši eno- ali dvostanovanjski stavbi,
H- vgradnja prezračevanja z vračanjem toplote odpadnega zraka v stanovanjski stavbi,
I- gradnja ali nakup skoraj nič-energijske nove eno- ali dvostanovanjske stavbe,
J- celovita obnova starejše eno- ali dvostanovanjske stavbe,
K- nakup stanovanjske enote v tri- in večstanovanjski stavbi, obnovljeni v skoraj nič-energijskem razredu

Skupna višina sredstev po tem javnem pozivu znaša 15.800.000 EUR.

Nekatere zahteve in pogoji za kandidiranje na javnem pozivu:

- spodbude namenjene le stanovanjskim stavbam na območju Republike Slovenije;
- kandidirajo lahko le fizične osebe;
- vloga na javni poziv mora biti oddana pred pričetkom del za izvedbo naložbe;
- naložbe morajo biti izvedene skladno z vsemi veljavnimi predpisi;
- stavba in vsi njeni deli, morajo biti zgrajeni skladno z veljavno gradbeno zakonodajo;
- nepovratna finančna spodbuda za ukrepe D, E, F, G, J in K je lahko dodeljena le za stanovanjske stavbe, za katere je bilo gradbeno dovoljenje izdano pred 1.1.2003, oz. za stanovanjske stavbe zgrajene pred 1.1.2003 in legalizirane pred oddajo vloge na javni poziv;
- višja nepovratna finančna spodbuda za ukrepe, ki bodo izvedeni v občinah, ki imajo sprejet Odlok o načrtu za kakovost zraka je lahko dodeljena le za starejše stanovanjske stavbe, za katere je bilo gradbeno dovoljenje izdano pred 1.1.2003, oz. za stanovanjske stavbe zgrajene pred 1.1.2003 in legalizirane pred oddajo vloge na javni poziv;
- vgradnjo in zagon posameznih naprav oziroma opreme, lahko opravi le za to usposobljen izvajalec z registrirano dejavnostjo;
- vlagatelj lahko z eno vlogo kandidira za več ukrepov na isti stanovanjski stavbi;
- spodbude se ne dodeljujejo za vgradnjo prototipne in rabljene opreme/naprav;
- vgrajenih gradbenih proizvodov, opreme, naprav oz. stanovanjske stavbe (v primeru ukrepov I, J in K) ni dovoljeno odstraniti najmanj tri leta po izplačilu nepovratne finančne spodbude;
-
VIŠJA nepovratna finančna spodbuda v primeru hkratne izvedbe najmanj treh ukrepov na isti stanovanjski stavbi, za katere vlagatelj kandidira z isto vlogo.

Tehnični pogoji in kriteriji za posamezni ukrep so navedeni pri vsakem ukrepu posebej.

Višina nepovratne finančne spodbude:
Višina nepovratne finančne spodbude po tem javnem pozivu znaša do 20 % priznanih stroškov naložbe, pri nekaterih ukrepih, ki bodo izvedeni na območjih občin, ki imajo sprejet Odlok o načrtu za kakovost zraka pa višina nepovratne finančne spodbude znaša do 50 % priznanih stroškov naložbe, a je pri vsakem izmed ukrepov tudi nominalno omejena z najvišjim možnim zneskom spodbude.

V primeru hkratne izvedbe treh ali več ukrepov od A do H po javnem pozivu 37SUB-OB16 na starejši stanovanjski stavbi, za katere vlagatelj kandidira z isto vlogo, je višina nepovratne finančne spodbude višja. V tem primeru je višja nepovratna finančna spodbuda določena kot vsota zneskov, ki so opredeljeni za posamezen ukrep v točki 2. b) javnega poziva, povečanih za 50 %, a ne sme znašati več kot 30 % priznanih stroškov naložbe oziroma ne več kot 50 % priznanih stroškov naložbe pri izvedbi določenih naložb na območjih občin s sprejetim Odlokom o načrtu za kakovost zraka.

Pogoji za izplačilo nepovratne finančne spodbude in roki za zaključek naložb:
Nepovratna finančna spodbuda se izplača na podlagi sklenjene pogodbe o izplačilu nepovratne finančne spodbude, skladno z izdano dokončno odločbo, s katero je bila vlagatelju dodeljena pravica do nepovratne finančne spodbude.

Za izplačilo nepovratne finančne spodbude mora vlagatelj na Eko sklad predložiti dokumentacijo o zaključku naložbe, ki je opredeljena v 8. c) točki javnega poziva oz. v pogodbi o izplačilu nepovratne finančne spodbude

Rok za zaključek naložbe za ukrepe od A do H je 9 (devet) mesecev od dokončnosti odločbe o dodelitvi pravice do nepovratne finančne spodbude. Odločba postane dokončna z njeno vročitvijo vlagatelju.

Če je vlagatelj z odločbo pridobil pravico do nepovratne finančne spodbude za hkratno izvajanje najmanj treh ukrepov od A do H v isti starejši stanovanjski stavbi, je rok za zaključek naložbe 18 (osemnajst) mesecev od dokončnosti odločbe o dodelitvi pravice do nepovratne finančne spodbude. Odločba postane dokončna z njeno vročitvijo vlagatelju.

Rok za zaključek naložbe za ukrepe I, J in K je 24 (štiriindvajset) mesecev od dokončnosti odločbe o dodelitvi pravice do nepovratne finančne spodbude. Odločba postane dokončna z njeno vročitvijo vlagatelju.


 • Pogoji za pridobitev

  J-celovita obnova starejše eno- ali dvostanovanjske stavbe
  Pravica do nepovratne finančne spodbude se dodeli za celovito obnovo starejše eno-ali dvostanovanjske stavbe, katere energijska učinkovitost bo v segmentu računske rabe energije za ogrevanje (Qh), izračunane po metodi za pasivne stavbe »PHPP«, manjša ali enaka 25 kWh/m2a. Navedena vrednost Qh se, ne glede na dejansko lokacijo stanovanjske stavbe, izračuna za klimatske podatke mesta Ljubljana (T1996-2005/J1981-2000), ki so objavljeni na spletni strani Eko sklada.

  Ustreznost načrtovane obnove starejše eno- ali dvostanovanjske stavbe se preverja na podlagi izračuna »PHPP« za obstoječe in obnovljeno stanje, starega oz. novega projekta za pridobitev gradbenega dovoljenja PGD (načrt arhitekture) ter projekta za izvedbo obnove PZI (načrt arhitekture, načrt strojnih inštalacij ogrevanja in prezračevanja, izdelano v merilu 1:50).

  Dovoljena je le vgradnja zunanjega stavbnega pohištva (okna, fiksne zasteklitve, balkonska vrata, vhodna vrata, ipd.) s toplotno prehodnostjo U ≤ 1,0 W/m2K, skladno s standardom SIST EN 14351-1:2006+A1:2010, z najmanj trojno zasteklitvijo, in sicer po načelu tesnjenja v treh ravneh, kot je opredeljeno v smernici RAL.

  Obvezna je vgradnja ene od oblik centralnega sistema prezračevanja z vračanjem toplote odpadnega zraka. Naprave za centralno prezračevanje morajo skladno z rezultati meritev po standardu SIST EN 308 izkazovati vsaj 80 % energijsko učinkovitost vračanja toplote odpadnega zraka pri povprečnem obratovalnem pretoku centralnega sistema in specifično rabo električne energije za pogon največ 0,45 W/(m3/h).

  Dovoljena je le vgradnja sodobnih generatorjev toplote z visoko energijsko učinkovitostjo. Stavba mora najmanj 25 % toplotnih potreb pokriti iz obnovljivih virov energije. Delež obnovljivih virov energije se pri toplotni oskrbi lahko zagotovi s sprejemniki sončne energije ali drugim sistemom z uporabo obnovljivih virov energije. Neposredno ogrevanje stavbe in sanitarne vode z električno energijo ne sme presegati 10 % skupnih letnih toplotnih potreb stavbe.

  Obvezen je preizkus zrakotesnosti stavbe, pri čemer mora znašati izmerjena vrednost pri ugotavljanju tesnosti obodnih konstrukcij po standardu SIST EN 13829: n50 ≤ 1,2 h-1.

  Nepovratna finančna spodbuda za ukrep J je lahko dodeljena le za starejše stanovanjske stavbe, za gradnjo katerih je bilo gradbeno dovoljenje izdano pred 1. 1. 2003, morebitno gradbeno dovoljenje za legalizacijo stavbe, zgrajene pred 1. 1. 2003, pa pred oddajo vloge po tem javnem pozivu. Do nepovratne finančne spodbude za ukrep J so upravičene tudi osebe, ki morajo zaradi celovite obnove pridobiti novo gradbeno dovoljenje.

 • Višina spodbude in priznani stroški

  Nepovratna finančna spodbuda je določena glede na energijsko učinkovitost Qh, vrsto izolacijskega materiala v toplotnem ovoju stavbe in glede na neto ogrevano površino obnovljene stavbe, kot je opredeljeno v tabeli:  Če bo naložba celovite obnove starejše eno- ali dvostanovanjske stavbe izvedena na območju občin s sprejetim Odlokom o načrtu za kakovost zraka, je vlagatelj upravičen do višje nepovratne finančne spodbude, ki je določena v spodnji tabeli, pri čemer bo razlika med osnovno in višjo spodbudo dodeljena iz sredstev Sklada za podnebne spremembe:  Pri tem predstavljajo skupine:
  - I. skupina: stavba z najmanj 75 % volumskega deleža toplotno izolacijskih materialov (v m3) naravnega izvora iz obnovljivih virov (npr. lesna vlakna, celulozni kosmiči ipd.);
  - II. skupina: stavba z najmanj 75 % volumskega deleža toplotno izolacijskih materialov (v m3) mineralnega izvora (npr. mineralna volna, penjeno steklo ipd.) in naravnega izvora;
  - III. skupina: stavba z več kot 25 % volumskega deleža toplotno izolacijskih materialov (v m3) sintetičnega in ostalega izvora (npr. ekspandirani polistiren, ekstrudirani polistiren ipd.).

  Spodbuda je lahko dodeljena za največ:
  - 200 m2 neto ogrevane površine stavbe pri obnovi samostojno stoječe enostanovanjske stavbe;
  - 150 m2 neto ogrevane površine stavbe pri obnovi vrstne stanovanjske stavbe ali za obnovo enega stanovanja v dvojčku ali za obnovo stanovanja v samostojni stanovanjski stavbi z dvema stanovanjema, pri čemer mora stavba kot celota izpolnjevati vse pogoje ukrepa J javnega poziva;
  vendar ne sme presegati 50 % priznanih stroškov naložbe.

  Pravica do dodatne nepovratne finančne spodbude se dodeli vlagatelju za obnovo stavbe, ki izpolnjuje pogoje tega ukrepa in v katero bo vgrajeno leseno zunanje stavbno pohištvo, in sicer v višini 50 EUR na m2 vgrajenega zunanjega stavbnega pohištva. Dodatna spodbuda je lahko dodeljena za največ 30 m2 lesenega zunanjega stavbnega pohištva (do 1.500 EUR), pri čemer vhodna in garažna vrata niso predmet dodatne spodbude.

  Prav tako se pravica do dodatne nepovratne finančne spodbude dodeli vlagatelju za obnovo stavbe, ki izpolnjuje pogoje tega ukrepa, če bo na več kot polovici površine neprosojnega dela fasadnega ovoja obnovljene eno- ali dvostanovanjske stavbe vgrajena masivna lesena fasadna obloga. Dodatna spodbuda je lahko dodeljena v višini 10 EUR na m2 neto ogrevane površine obstoječe stavbe, in sicer do 2.000 EUR za obnovo samostojno stoječe enostanovanjske stavbe in do 1.500 EUR za obnovo vrstne stanovanjske stavbe ali za eno stanovanje v dvojčku ali za stanovanje v samostojni stanovanjski stavbi z dvema stanovanjema.

 • Postopek pridobitve

  Osnovni pogoj za dodelitev nepovratne finančne spodbude je pravočasno oddana in popolna vloga. Vloga je pravočasna, če je oddana v času trajanja tega javnega poziva.

  Vloga mora biti oddana pred pričetkom del za izvedbo naložbe, ki je predmet tega javnega poziva.

  Vloga je popolna, ko upravičena oseba predloži v celoti izpolnjen obrazec Vloga in obvezne priloge za posamezen ukrep, kot jih opredeljuje javni poziv.

  Pri odločanju o dodelitvi pravice do nepovratne finančne spodbude upravičeni osebi se uporablja postopek, določen z Zakonom o splošnem upravnem postopku (Uradni list RS, št. 24/06 – uradno prečiščeno besedilo, 105/06-ZUS-1, 126/07, 65/08, 8/10 in 82/13; v nadaljevanju: ZUP), v kolikor ZVO-1 ne določa drugače.

 • Dokumenti za prenos

Zaključek tega razpisa Javni poziv velja do objave zaključka javnega poziva v Ul RS