Optimizacija sistema ogrevanja v večstanovanjski stavbi

Splošno

Optimizacija sistema ogrevanja v večstanovanjski stavbi
Trenutno na voljo za ta namen
 • 41SUB-OBPO16 Javni poziv velja do objave zaključka javnega poziva v Ul RS

41SUB-OBPO16


JAVNI POZIV 41SUB-OBPO16
Nepovratne finančne spodbude za nove skupne naložbe večje energijske učinkovitosti starejših večstanovanjskih stavb

Predmet javnega poziva so nepovratne finančne spodbude občanom in nepovratne finančne pomoči/spodbude pravnim osebam (v nadaljevanju: nepovratne finančne spodbude) za nove skupne naložbe v starejših večstanovanjskih stavbah, tj. stavbah s tremi ali več stanovanji, na območju Republike Slovenije.

Namen javnega poziva je večja energijska učinkovitost starejših večstanovanjskih stavb.

Nova naložba je naložba za izvedbo enega ali več v nadaljevanju navedenih ukrepov, ki se bodo začeli izvajati na starejši večstanovanjski stavbi po oddaji vloge za pridobitev nepovratne finančne spodbude (v nadaljevanju: vloga) po tem javnem pozivu:

A - toplotna izolacija fasade
B - toplotna izolacija strehe ali stropa proti neogrevanemu prostoru
C - optimizacija sistema ogrevanja
D - obsežna energetska obnova

Do nepovratne finančne spodbude po tem javnem pozivu je upravičena vsaka fizična oseba (občan), ki je investitor in:
- lastnik ali solastnik večstanovanjske stavbe s pisnim soglasjem solastnikov večstanovanjske stavbe, kjer bo izveden ukrep, ki je predmet javnega poziva;
- etažni lastnik ali solastnik stanovanja v večstanovanjski stavbi, kjer bo izveden ukrep, ki je predmet javnega poziva;
- imetnik stavbne pravice na nepremičnini, kjer bo izveden ukrep, ki je predmet javnega poziva;
- najemnik stanovanja v večstanovanjski stavbi, kjer bo izveden ukrep, ki je predmet javnega poziva, s pisnim soglasjem lastnika.

Do nepovratne finančne spodbude po tem javnem pozivu so upravičene tudi pravne osebe javnega prava, gospodarske družbe, samostojni podjetniki posamezniki ter fizične osebe, ki samostojno opravljajo dejavnost kot poklic ali so registrirane za opravljanje dejavnosti skladno z določbami posebnih predpisov, ki so investitorji in:
- lastniki ali solastniki večstanovanjske stavbe s pisnim soglasjem solastnikov večstanovanjske stavbe, kjer bo izveden ukrep, ki je predmet javnega poziva;
- etažni lastniki ali solastniki stanovanja v večstanovanjski stavbi, kjer bo izveden ukrep, ki je predmet javnega poziva;
- imetniki stavbne pravice na nepremičnini, kjer bo izveden ukrep, ki je predmet javnega poziva;
- najemniki stanovanjske enote v večstanovanjski stavbi, kjer bo izveden ukrep, ki je predmet javnega poziva, s pisnim soglasjem lastnika.

Za pridobitev nepovratne finančne spodbude po tem javnem pozivu veljajo za pravne osebe (razen za pravne osebe javnega prava) pravila o dodeljevanju pomoči po pravilu »de minimis«.

Med upravičene osebe po tem javnem pozivu ne sodijo lastniki, solastniki, etažni lastniki ali najemniki nestanovanjskih delov stavbe kot so denimo garaže ali poslovni prostori.


 • Pogoji za pridobitev

  C - optimizacija sistema ogrevanja

  Pravica do nepovratne finančne spodbude se dodeli za optimizacijo sistema ogrevanja, ki zajema vgradnjo radiatorskih termostatskih ventilov in hidravlično uravnoteženje celotnega sistema ogrevanja. Optimizacija sistema ogrevanja mora biti izvedena na podlagi projekta ali izračuna, s katerim se zagotavlja hidravlično uravnoteženo delovanje celotnega sistema ogrevanja stavbe. Projekt za izvedbo del ali izračun za izvedbo  ukrepa optimizacije sistema ogrevanja je lahko naročen, izdelan in plačan pred oddajo vloge na javni poziv, vendar izdani račun za navedeni projekt ali izračun ne sme biti starejši od treh let.

  Projekt za izvedbo del ali izračun za izvedbo ukrepa C mora vsebovati:
  - tehnično poročilo in pregled obstoječega stanja sistema ogrevanja s popisom dejansko vgrajenih grelnih teles, obstoječih ventilov, termostatskih in zapornih ventilov na povratku, obtočnih črpalk in drugih elementov z vplivnimi parametri delovanja;
  - izračun in določitev potrebnih elementov za hidravlično uravnoteženje sistema ogrevanja s shemo dvižnih vodov;
  - izračun pretoka na radiatorskih termostatskih ventilih in določitev prednastavitev ventilov na že vgrajenih ustreznih radiatorskih termostatskih ventilih in na novih radiatorskih termostatskih ventilih izbranega tipa; pri tem morajo imeti termostatski ventili avtoriteto večjo od 0,3;
  - risbe: shema dvižnih vodov hidravlično uravnoteženega sistema ogrevanja mora vključevati: moč radiatorjev, želeno temperaturo prostorov, oznake dvižnih vodov, pretoke in prednastavitev radiatorskih termostatskih ventilov, ventile za hidravlično uravnoteženje sistema in regulatorje diferenčnega tlaka s pripadajočimi dimenzijami in nastavitvami; tlorise nadstropij ogrevanja – hidravlično uravnoteženje (po potrebi);
  - podroben popis materiala in del.

 • Priznani stroški

  Priznani stroški vključujejo:
  - izdelavo projekta za izvedbo del ali izračuna za izvedbo ukrepa optimizacije sistema ogrevanja na podlagi posnetka trenutnega stanja;
  - nakup in vgradnjo radiatorskih termostatskih ventilov s prednastavitvijo pretoka ali radiatorskih termostatskih ventilov in priključnih ventilov s tehnologijo avtomatske omejitve pretoka, ki hkrati tudi avtomatsko regulirajo spremembo tlačne razlike ali nakup in vgradnjo termostatskih ventilov pri enocevnih ogrevalnih sistemih;
  - nakup in vgradnjo ventilov za hidravlično uravnoteženje;
  - nakup in vgradnjo regulatorjev diferenčnega tlaka v dvižne vode, kadar gre za spremenljiv pretok v sistemu in če razlika tlaka črpalke (dobavna višina) pri kateremkoli pretoku preseže 25 kPa; pri uporabi tehnologije avtomatske omejitve pretoka regulatorji diferenčnega tlaka niso potrebni;
  - izvedbo nastavitev pretokov na termostatskih ventilih po predhodnih izračunih prednastavitev, s pripravo poročila o teh nastavitvah; pri enocevnih sistemih prednastavitev pretokov termostatskih ventilov ni potrebna;
  - izvedbo hidravličnega uravnoteženja sistema ogrevanja s pripravo poročila o pregledu delovanja hidravlično uravnoteženega sistema ogrevanja z analizo rezultatov doseženih pretokov in s poročilom o meritvah hidravličnega uravnoteženja;
  - nakup in vgradnjo naprav za odzračevanje ter vzdrževanje tlaka v sistemu ogrevanja;
  - nakup in vgradnjo toplotne izolacije cevovodnega razvoda in ostalih elementov sistema ogrevanja;
  - nakup in vgradnjo obtočne črpalke s frekvenčno regulacijo pri spremenljivem pretoku vode v sistemu ogrevanja, in sicer le v primeru, če je črpalka ustrezno dimenzionirana v projektu za optimizacijo sistema ogrevanja;
  - izvedbo centralne regulacije sistema ogrevanja glede na zunanjo temperaturo zraka in vgradnjo regulacijskih ter ostalih ventilov;
  - projektantski in strokovni nadzor, kot ga določajo predpisi o graditvi objektov.

 • Višina spodbude

  Višina nepovratne finančne spodbude znaša do 20 % priznanih stroškov naložbe, vendar ne več kot 30 EUR na grelno telo.

  Višina nepovratne finančne spodbude v primeru hkratne izvedbe vsaj dveh ukrepov od A do C, od katerih mora biti eden ukrep C
  V primeru, da upravičena oseba z isto vlogo kandidira za hkratno izvedbo vsaj dveh ukrepov od A do C na isti večstanovanjski stavbi, od katerih mora biti eden ukrep C, lahko za izvedbo teh ukrepov pridobi višjo nepovratno finančno spodbudo. Višina spodbude v tem primeru znaša do 30 % priznanih stroškov naložbe, vendar ne več kot:
  - 18 EUR na m2 za največ 150 m2 toplotne izolacije fasade posamezne stanovanjske enote;
  - 15 EUR na m2 toplotne izolacije strehe ali stropa proti neogrevanemu prostoru;
  - 45 EUR na grelno telo.

 • Višina nepovratne finančne spodbude za socialno šibke občane

  Nepovratna finančna spodbuda za izvajanje kateregakoli ukrepa v starejši večstanovanjski stavbi, ki je predmet tega javnega poziva, je za socialno šibkega občana določena v obsegu 100 % priznanih stroškov naložbe glede na njegov pripadajoči delež financiranja naložbe. Socialno šibek občan je vsak lastnik, solastnik ali etažni lastnik stanovanja v večstanovanjski stavbi, ki je bil v času oddaje vloge na ta javni poziv upravičen do denarne socialne pomoči, ki ni bila izredna denarna socialna pomoč. Socialno šibek občan izkazuje svojo pravico do ustrezno višje nepovratne finančne spodbude z originalnim izvodom ali overjenim prepisom odločbe Centra za socialno delo o denarni socialni pomoči.

 • Postopek pridobitve

  Osnovni pogoj za dodelitev nepovratne finančne spodbude je pravočasno oddana in popolna vloga. Vloga je pravočasna, če je oddana v času trajanja tega javnega poziva.

  Vloga mora biti oddana pred pričetkom del za izvedbo naložbe, ki je predmet tega javnega poziva.

  Vloga je popolna, ko upravičena oseba predloži v celoti izpolnjen obrazec Vloga in obvezne priloge za posamezen ukrep, kot jih opredeljuje javni poziv.

  Pri odločanju o dodelitvi pravice do nepovratne finančne spodbude upravičeni osebi se uporablja postopek, določen z Zakonom o splošnem upravnem postopku (Uradni list RS, št. 24/06 – uradno prečiščeno besedilo, 105/06-ZUS-1, 126/07, 65/08, 8/10 in 82/13; v nadaljevanju: ZUP), v kolikor ZVO-1 ne določa drugače.

 • Dokumenti za prenos

Zaključek tega razpisa Javni poziv velja do objave zaključka javnega poziva v Ul RS