Obsežna energetska obnova večstanovanjske stavbe

Splošno

Obsežna energetska obnova večstanovanjske stavbe
Trenutno na voljo za ta namen
 • 41SUB-OBPO16 Javni poziv velja do objave zaključka javnega poziva v Ul RS

41SUB-OBPO16


JAVNI POZIV 41SUB-OBPO16
Nepovratne finančne spodbude za nove skupne naložbe večje energijske učinkovitosti starejših večstanovanjskih stavb

Predmet javnega poziva so nepovratne finančne spodbude občanom in nepovratne finančne pomoči/spodbude pravnim osebam (v nadaljevanju: nepovratne finančne spodbude) za nove skupne naložbe v starejših večstanovanjskih stavbah, tj. stavbah s tremi ali več stanovanji, na območju Republike Slovenije.

Namen javnega poziva je večja energijska učinkovitost starejših večstanovanjskih stavb.

Nova naložba je naložba za izvedbo enega ali več v nadaljevanju navedenih ukrepov, ki se bodo začeli izvajati na starejši večstanovanjski stavbi po oddaji vloge za pridobitev nepovratne finančne spodbude (v nadaljevanju: vloga) po tem javnem pozivu:

A - toplotna izolacija fasade
B - toplotna izolacija strehe ali stropa proti neogrevanemu prostoru
C - optimizacija sistema ogrevanja
D - obsežna energetska obnova

Do nepovratne finančne spodbude po tem javnem pozivu je upravičena vsaka fizična oseba (občan), ki je investitor in:
- lastnik ali solastnik večstanovanjske stavbe s pisnim soglasjem solastnikov večstanovanjske stavbe, kjer bo izveden ukrep, ki je predmet javnega poziva;
- etažni lastnik ali solastnik stanovanja v večstanovanjski stavbi, kjer bo izveden ukrep, ki je predmet javnega poziva;
- imetnik stavbne pravice na nepremičnini, kjer bo izveden ukrep, ki je predmet javnega poziva;
- najemnik stanovanja v večstanovanjski stavbi, kjer bo izveden ukrep, ki je predmet javnega poziva, s pisnim soglasjem lastnika.

Do nepovratne finančne spodbude po tem javnem pozivu so upravičene tudi pravne osebe javnega prava, gospodarske družbe, samostojni podjetniki posamezniki ter fizične osebe, ki samostojno opravljajo dejavnost kot poklic ali so registrirane za opravljanje dejavnosti skladno z določbami posebnih predpisov, ki so investitorji in:
- lastniki ali solastniki večstanovanjske stavbe s pisnim soglasjem solastnikov večstanovanjske stavbe, kjer bo izveden ukrep, ki je predmet javnega poziva;
- etažni lastniki ali solastniki stanovanja v večstanovanjski stavbi, kjer bo izveden ukrep, ki je predmet javnega poziva;
- imetniki stavbne pravice na nepremičnini, kjer bo izveden ukrep, ki je predmet javnega poziva;
- najemniki stanovanjske enote v večstanovanjski stavbi, kjer bo izveden ukrep, ki je predmet javnega poziva, s pisnim soglasjem lastnika.

Za pridobitev nepovratne finančne spodbude po tem javnem pozivu veljajo za pravne osebe (razen za pravne osebe javnega prava) pravila o dodeljevanju pomoči po pravilu »de minimis«.

Med upravičene osebe po tem javnem pozivu ne sodijo lastniki, solastniki, etažni lastniki ali najemniki nestanovanjskih delov stavbe kot so denimo garaže ali poslovni prostori.


 • Pogoji za pridobitev

  D - obsežna energetska obnova

  Pravica do nepovratne finančne spodbude se dodeli za obsežno energetsko obnovo starejše večstanovanjske stavbe, ki zajema hkratno izvedbo vseh treh predhodno navedenih ukrepov: A - toplotna izolacija fasade, B - toplotna izolacija strehe ali stropa proti neogrevanemu prostoru in C - optimizacija sistema ogrevanja. Izvedba ukrepa D - obsežna energetska obnova mora ustrezati vsem pogojem, ki veljajo za izvedbo posameznih ukrepov A, B in C, navedenih v 1. točki javnega poziva. Nepovratno finančno spodbudo za ukrep D - obsežna energetska obnova je mogoče dodeliti le v primeru izvedbe toplotne izolacije fasade in toplotne izolacije strehe ali stropa proti neogrevanemu prostoru na celotni stavbi in ne zgolj na delu stavbe (npr. na eni strani stavbe).

  Pravica do nepovratne finančne spodbude za ukrep D se lahko dodeli le v primeru, da so za obsežno energetsko obnovo izdelani projekti, skladno s pogoji, ki so opredeljeni v 1. točki javnega poziva pri posameznih ukrepih A, B in C, in sicer: projekt za izvedbo del za ukrep A, projekt za izvedbo del za ukrep B in projekt za izvedbo del ali izračun za ukrep C. Pri izvedbi del obsežne energetske obnove mora biti zagotovljen projektantski in strokovni nadzor, kot ga določajo predpisi o graditvi objektov.

 • Priznani stroški

  Priznani stroški vključujejo vse priznane stroške, navedene za posamezne ukrepe A, B in C javnega poziva vključno s stroški izdelave projektov in nadzora.

   

 • Dodatna nepovratna finančna spodbuda

  Dodatna nepovratna finančna spodbuda za zamenjavo obstoječega zunanjega stavbnega pohištva v skupnih prostorih

  Pravica do dodatne nepovratne finančne spodbude se dodeli v primeru, da se ob izvedbi ukrepa D hkrati izvede še zamenjava obstoječega zunanjega stavbnega pohištva v skupnih prostorih starejše večstanovanjske stavbe, in sicer pod pogoji, ki so navedeni v 1. točki javnega poziva, v razdelku A.

 • Višina spodbude

  Višina nepovratne finančne spodbude znaša do 40 % priznanih stroškov celotne naložbe, vendar ne več kot:
  - 24 EUR na m2 za največ 150 m2 toplotne izolacije fasade posamezne stanovanjske enote;
  - 20 EUR na m2 toplotne izolacije strehe ali stropa proti neogrevanemu prostoru;
  - 60 EUR na grelno telo.

 • Višina nepovratne finančne spodbude za socialno šibke občane

  Nepovratna finančna spodbuda za izvajanje kateregakoli ukrepa v starejši večstanovanjski stavbi, ki je predmet tega javnega poziva, je za socialno šibkega občana določena v obsegu 100 % priznanih stroškov naložbe glede na njegov pripadajoči delež financiranja naložbe. Socialno šibek občan je vsak lastnik, solastnik ali etažni lastnik stanovanja v večstanovanjski stavbi, ki je bil v času oddaje vloge na ta javni poziv upravičen do denarne socialne pomoči, ki ni bila izredna denarna socialna pomoč. Socialno šibek občan izkazuje svojo pravico do ustrezno višje nepovratne finančne spodbude z originalnim izvodom ali overjenim prepisom odločbe Centra za socialno delo o denarni socialni pomoči.

 • Postopek pridobitve

  Osnovni pogoj za dodelitev nepovratne finančne spodbude je pravočasno oddana in popolna vloga. Vloga je pravočasna, če je oddana v času trajanja tega javnega poziva.

  Vloga mora biti oddana pred pričetkom del za izvedbo naložbe, ki je predmet tega javnega poziva.

  Vloga je popolna, ko upravičena oseba predloži v celoti izpolnjen obrazec Vloga in obvezne priloge za posamezen ukrep, kot jih opredeljuje javni poziv.

  Pri odločanju o dodelitvi pravice do nepovratne finančne spodbude upravičeni osebi se uporablja postopek, določen z Zakonom o splošnem upravnem postopku (Uradni list RS, št. 24/06 – uradno prečiščeno besedilo, 105/06-ZUS-1, 126/07, 65/08, 8/10 in 82/13; v nadaljevanju: ZUP), v kolikor ZVO-1 ne določa drugače.

 • Dokumenti za prenos

Zaključek tega razpisa Javni poziv velja do objave zaključka javnega poziva v Ul RS