Gradnja novih skoraj nič-energijskih stavb: Kredit

Javni poziv Kredit 82FS-PO20

Rok za oddajo vloge Pred zaključkom izvajanja del

Veljavnost poziva Do objave zaključka v UL RS

Namenjeno za samostojna

Tip naložbe Gradnja ali celovita obnova stavb

Oddaja vloge Osebno ob uradnih urah, po pošti na naslov Eko sklada Naslov in uradne ure

Obrestna mera Trimesečni EURIBOR 0%

Višina kredita Največ 2.000.000 €


Podjetjem so na voljo finančne spodbude za naložbe v učinkovito rabo in obnovljive vire energije. Spodbude so v obliki nepovratnih sredstev in/ali kredita s subvencionirano obrestno mero, dodeljene po pravilu »de minimis« pomoči (do 200.000 EUR), za nove naložbe učinkovite rabe in rabe obnovljivih virov energije na območju Republike Slovenije.

Na javnem pozivu lahko sodelujejo gospodarske družbe in samostojni podjetniki posamezniki ter zadruge.

Spodbude so na voljo za enega ali več v nadaljevanju navedenih ukrepov, ki se bodo začeli izvajati po oddaji vloge za pridobitev finančne spodbude:

A- toplotna izolacija fasade, zunanjega zidu/tal ali zidu proti terenu v stavbi,

B- toplotna izolacija tal na terenu ali tal nad neogrevanim prostorom/kletjo v stavbi,

C- toplotna izolacija ravne strehe, poševne strehe ali stropa proti neogrevanemu prostoru/podstrešju,

D- zamenjava zunanjega stavbnega pohištva v stavbi,

E- vgradnja toplotne črpalke za centralno ogrevanje stavbe,

F- vgradnja kurilne naprave na lesno biomaso za centralno ogrevanje stavbe,

G- zamenjava toplotne postaje ali vgradnja toplotne postaje za priklop na sistem daljinskega ogrevanja stavbe,

H- vgradnja solarnega ogrevalnega sistema v stavbi,

I- vgradnja prezračevanja z vračanjem toplote odpadnega zraka v stavbi,

J- vgradnja energijsko učinkovitega sistema razsvetljave v stavbi,

K- optimizacija sistema ogrevanja v stavbi,

L- vgradnja plinskega kondenzacijskega kotla za centralno ogrevanje stavbe,

M- gradnja skoraj nič-energijske stavbe,

N- izkoriščanje odvečne toplote iz procesov in/ali naprav,

O- vgradnja energijsko učinkovitih elektromotorjev in/ali vgradnja frekvenčnih pretvornikov,

P- uvedba sistema upravljanja z energijo,

R- energetska učinkovitost v tehnološkem procesu,

S- naložbe v naprave za soproizvodnjo električne energije in toplote.

Za posamezen ukrep je možno pridobiti nepovratna sredstva, kredit ali pa kombinacijo obojega, in sicer nepovratna sredstva v višini do 20 %, kredita pa v višini do 80 % upravičenih stroškov naložbe, brez DDV, po letni obrestni meri trimesečni EURIBOR + 0 % (min 25.000 EUR).

Spodbude ni mogoče dodeliti za prenovo in gradnjo stavb, namenjenih nadaljnji prodaji na trgu.

Upravičeni stroški naložbe vključujejo:

  • vse stroške, povezane z gradnjo stavbe ter stroški nakupa in vgradnje gradbenih proizvodov, naprav in opreme, ki vplivajo na energijsko učinkovitost stavbe, in sicer vsi stroški gradbenih in obrtniških del ter stroški strojnih in električnih inštalacij, stroški del, potrebnih pri izvedbi ukrepov v ustrezno toplotno zaščito celotnega zunanjega ovoja stavbe (toplotna izolacija, zunanje stavbno pohištvo), stroški sodobnega sistema ogrevanja in hlajenja, sistema za prezračevanje z vračanjem toplote odpadnega zraka in energijsko učinkovite razsvetljave.

V primeru gradnje stavbe »na ključ« lahko priznani stroški dosegajo največ 50 % pogodbene vrednosti gradnje stavbe. 

Pri dodelitvi nepovratnih sredstev, stroški za izdelavo projektne dokumentacije, stroški nadzora in opreme niso priznani stroški naložbe, lahko pa so upoštevani pri dodelitvi kredita.

PDF dokument

PDF dokument JP-82FS-PO20.pdf

Odpri Prenesi 305kb
PDF dokument

PDF dokument JP-82FS-PO20-Tehnični-pogoji.pdf

Odpri Prenesi 519kb
PDF dokument

PDF dokument 3_82FS-PO20-VLOGA_2.pdf

Odpri Prenesi 2kb
Excel preglednica

Excel preglednica 4_82FS-PO20-Obrazec-Predlog-zavarovanja-kredita.xlsx

Prenesi 36kb
Excel preglednica

Excel preglednica 4_82FS-PO20-Obrazec-Presoja-kreditne-sposobnosti.xlsx

Prenesi 184kb
PDF dokument

PDF dokument 4_82FS-PO20-PRILOGA-Elementi-presoje-kreditne-sposobnosti-in-ustreznosti-zavarovanja.pdf

Odpri Prenesi 81kb
Excel preglednica

Excel preglednica 82FS-PO20---klimatski_podatki_za_izracune_stavb_z_metodo_PHPP_T2000-2009_J1991-2010.xlsx

Prenesi 16kb
Excel preglednica

Excel preglednica SEZNAM-KURILNIH-NAPRAV-2.10.2020.xlsx

Prenesi 38kb
PDF dokument

PDF dokument SEZNAM-KURILNIH-NAPRAV-2.10.2020.pdf

Odpri Prenesi 96kb
PDF dokument

PDF dokument seznam-tc_25.11.2020.pdf

Odpri Prenesi 2kb
Excel preglednica

Excel preglednica Seznam_tc_25.11.2020.xlsx

Prenesi 360kb