Javni poziv za kreditiranje okoljskih naložb občin v gradnjo novih skoraj nič-energijskih stavb splošnega družbenega pomena 61ONS17

Objavljeno 26.8.2019

Deli

  • Kopiraj
  • Facebook
  • Messenger
  • Mail
  • Twitter

Status Odprt

Objava Ur. l. RS, št. 75/17 in 84/18

Predmet javnega poziva (v nadaljnjem besedilu: poziv) so krediti Eko sklada za okoljske naložbe, ki jih izvajajo in v celoti financirajo temeljne samoupravne lokalne skupnosti (v nadaljnjem besedilu: občine) in na območju Republike Slovenije. Okoljske naložbe po tem pozivu so naložbe oziroma v projektu opredeljene faze naložb (v nadaljnjem besedilu: naložbe) v gradnjo novih skoraj nič-energijskih stavb splošnega družbenega pomena (v nadaljnjem besedilu: stavbe), razvrščenih po enotni klasifikaciji objektov v skupine kot sledi: 12610 Stavbe za kulturo in razvedrilo, 12620 Muzeji in knjižnice, 12630 Stavbe za izobraževanje in znanstveno raziskovalno delo, 12640 Stavbe za zdravstveno oskrbo, 12650 Stavbe za šport.

Skoraj nič-energijska stavba po tem pozivu je stavba, katere energijska učinkovitost, izračunana po metodi za pasivne stavbe »PHPP«, mora znašati v segmentu računske rabe energije za ogrevanje Qh ≤ 6 kWh/m3a. Navedena vrednost Qh se izračuna za neto ogrevani in prezračevani volumen stavbe ter ne glede na dejansko lokacijo stavbe za klimatske podatke mesta Ljubljana (T1996-2005/J1981-2000), ki so objavljeni na spletni strani Eko sklada. Ustreznost gradnje skoraj nič-energijske stavbe se preverja na podlagi dokazil, navedenih v pozivu.

Obvezna je vgradnja zunanjega stavbnega pohištva s trojno zasteklitvijo s toplotno prehodnostjo U ≤ 0,9 W/m2K (določeno po standardu SIST EN 14351-1:2006+A1:2010) po načelu tesnjenja v treh ravneh, kot je opredeljeno v smernici RAL. Zahteve za energijsko učinkovitost zunanjega stavbnega pohištva lahko odstopajo pri posameznih elementih zaradi posebnih projektnih pogojev (npr. varnostne in protipožarne zahteve, spomeniškega varstva) ali zaradi posebnih tehničnih rešitev, vendar mora biti v tem primeru uporabljena tehnologija z najvišjo možno energijsko učinkovitostjo.

Toplotna prehodnost neprosojnih delov toplotnega ovoja stavbe mora znašati U ≤ 0,15 W/m2K.

Vgrajeni morajo biti energijsko učinkoviti sistemi prezračevanja prostorov z vračanjem toplote odpadnega zraka, ki pri normalnih obratovalnih pogojih naprav zagotovijo skupni toplotni izkoristek rekuperacije toplote vsaj 80 %.

Dovoljena je vgradnja le sodobnih generatorjev toplote in hladu ter naprav z visoko energijsko učinkovitostjo.

Stavba mora najmanj 50 % letne dovedene energije za delovanje stavbe (ogrevanje, hlajenje, prezračevanje, klimatizacija, priprava tople vode in razsvetljava) pokriti iz obnovljivih virov energije, razen v primeru, ko je stavba oskrbovana iz sistema energijsko učinkovitega daljinskega ogrevanja ali hlajenja oziroma iz naprav SPTE z visokim izkoristkom v skladu s predpisom, ki ureja podpore električni energiji, proizvedeni v soproizvodnji toplote in električne energije z visokim izkoristkom.

Ustreznost vgrajenega zunanjega stavbnega pohištva, izolacijskih materialov v toplotnem ovoju stavbe, ogrevalnega, hladilnega in prezračevalnega sistema mora biti razvidna iz ustreznih dokazil, skladno z zahtevami dokumentacije za prijavo.

PDF dokument

PDF dokument Javni poziv

Odpri Prenesi 302kb
Word dokument

Word dokument Vloga obrazec A

Prenesi 108kb
Word dokument

Word dokument Vloga obrazec B

Prenesi 117kb
Word dokument

Word dokument Vloga obrazec C

Prenesi 80kb
Word dokument

Word dokument Okoljska merila

Prenesi 77kb
PDF dokument

PDF dokument Navodilo za črpanje kredita

Odpri Prenesi 129kb

Deli

  • Kopiraj
  • Facebook
  • Messenger
  • Mail
  • Twitter

Prijavite se
na e-novice

Ne zamudite novih razpisov in uporabnih informacij za vaše naložbe.

Zanima me vsebina za:

Uporaba in varovanje podatkov

Dejstva
o Eko skladu

30%

vrednosti naložbe v
povprečju krije spodbuda

90%

prijavljenih projektov dobi
finančno spodbudo

vse leto

so na voljo subvencije
in krediti