Gradnja skoraj nič-energijskih stavb splošnega družbenega pomena

Splošno

Predmet javnega poziva so krediti in nepovratne finančne spodbude, namenjene temeljnim samoupravnim lokalnim skupnostim (občinam) za nove naložbe v gradnjo skoraj nič-energijskih stavb na območju Republike Slovenije. Namenjene so spodbujanju gradnje skoraj nič-energijskih stavb splošnega ...
Trenutno na voljo za ta namen

Nepovratna spodbuda 40SUB-LS16

Nepovratna spodbuda 40SUB-LS16

Predmet javnega poziva so nepovratne finančne spodbude, namenjene temeljnim samoupravnim lokalnim skupnostim (občinam) za nove naložbe v gradnjo skoraj nič-energijskih stavb na območju Republike Slovenije. Namenjene so spodbujanju gradnje skoraj nič-energijskih stavb splošnega družbenega pomena v lasti občin z naslednjo enotno klasifikacijo objektov:

12610 Stavbe za kulturo in razvedrilo;
12620 Muzeji in knjižnice;
12630 Stavbe za izobraževanje in znanstveno raziskovalno delo;
12640 Stavbe za zdravstveno oskrbo;
12650 Stavbe za šport.

Nova naložba je naložba, ki jo bo občina (vlagateljica), ki je investitorka in financira naložbo, začela izvajati po oddaji vloge za pridobitev nepovratne finančne spodbude po tem javnem pozivu.

Skupna višina sredstev po tem javnem pozivu znaša 6.000.000 EUR.

Na javnem pozivu lahko sodeluje vsaka občina, ki je investitorka in:
- lastnica ali solastnica nepremičnine s pisnim soglasjem ostalih solastnikov nepremičnine;
- imetnica stavbne pravice na nepremičnini, kjer bo izvedena naložba, ki je predmet javnega poziva. • Tehnične zahteve

  Pravica do nepovratne finančne spodbude se dodeli vlagateljici za gradnjo nove skoraj nič-energijske stavbe, za katero je pridobljeno pravnomočno gradbeno dovoljenje. Energijska učinkovitost stavbe, izračunana po metodi za pasivne stavbe »PHPP«, mora znašati v segmentu računske rabe energije za ogrevanje Qh ≤ 6 kWh/m3a. Navedena vrednost Qh se izračuna za neto ogrevani in prezračevani volumen stavbe ter ne glede na dejansko lokacijo stavbe za klimatske podatke mesta Ljubljana (T1996-2005/J1981-2000), ki so objavljeni na spletni strani Eko sklada.

  Ustreznost gradnje skoraj nič-energijske stavbe se preverja na podlagi izračuna »PHPP«, projekta za pridobitev gradbenega dovoljenja PGD (vodilna mapa, načrt arhitekture), projekta za izvedbo PZI (načrt arhitekture, načrt strojnih inštalacij ogrevanja/hlajenja in prezračevanja, izdelano v merilu 1:50) in drugih dokazil, navedenih v javnem pozivu.

  Obvezna je vgradnja zunanjega stavbnega pohištva s trojno zasteklitvijo s toplotno prehodnostjo U ≤ 0,9 W/m2K (določeno po standardu SIST EN 14351-1:2006+A1:2010) po načelu tesnjenja v treh ravneh, kot je opredeljeno v smernici RAL. Zahteve za energijsko učinkovitost zunanjega stavbnega pohištva lahko odstopajo pri posameznih elementih zaradi posebnih projektnih pogojev (npr. varnostne in protipožarne zahteve, spomeniško varstvo) ali zaradi posebnih tehničnih rešitev, vendar mora biti v tem primeru uporabljena tehnologija z najvišjo možno energijsko učinkovitostjo. Za vgradnjo lesenega zunanjega stavbnega pohištva se dodeli dodatna nepovratna finančna spodbuda.

  Toplotna prehodnost neprosojnih delov toplotnega ovoja stavbe sme znašati U ≤ 0,15 W/m2K. Dodatna nepovratna finančna spodbuda se dodeli tudi, če bo na več kot polovici površine neprosojnega dela fasadnega ovoja stavbe vgrajena masivna lesena fasadna obloga.

  Toplotne prehodnosti U (W/m2K) zunanjega stavbnega pohištva in toplotne prevodnosti λ (W/mK) izolacijskih materialov v toplotnem ovoju stavbe morajo biti razvidne iz ustreznih dokazil, skladno z zahtevami dokumentacije za prijavo.

  Vgrajeni morajo biti energijsko učinkoviti sistemi prezračevanja prostorov z vračanjem toplote odpadnega zraka, ki pri normalnih obratovalnih pogojih naprav zagotovijo skupni toplotni izkoristek rekuperacije toplote vsaj 80 %.
  Dovoljena je le vgradnja sodobnih generatorjev toplote in hladu ter naprav z visoko energijsko učinkovitostjo.

  Stavba mora najmanj 50 % letne dovedene energije za delovanje stavbe (ogrevanje, hlajenje, prezračevanje, klimatizacija, priprava tople vode in razsvetljava) pokriti iz obnovljivih virov energije, razen v primeru, ko je stavba oskrbovana iz sistema energijsko učinkovitega daljinskega ogrevanja ali hlajenja oziroma iz naprav SPTE z visokim izkoristkom v skladu s predpisom, ki ureja podpore električni energiji, proizvedeni v soproizvodnji toplote in električne energije z visokim izkoristkom.

  Obvezen je preizkus zrakotesnosti stavbe, pri čemer mora izmerjena vrednost pri ugotavljanju tesnosti obodnih konstrukcij po standardu SIST EN ISO 9972:2015 znašati: n50 ≤ 0,6 h-1.

 • Višina spodbude

  Nepovratna finančna spodbuda je lahko dodeljena le za stavbo s Qh ≤ 6 kWh/m3a in je določena glede na neto ogrevano in prezračevano površino znotraj toplotnega ovoja stavbe, vrsto vgrajenih toplotno - izolacijskih materialov in uporabo lesa ter spodbuja optimalno, trajnostno zasnovo stavbe, učinkovito vodenje, nadzor in izvajanje projektov ter racionalno gospodarjenje s sredstvi, namenjenimi izvedbi skoraj nič-energijske stavbe. Višina spodbude je določena v spodnji tabeli in ne sme presegati 50 % priznanih stroškov naložbe.

  Pri tem predstavljajo skupine:

  - I. skupina: stavba, pretežno zgrajena iz lesa z najmanj 75 % volumskega deleža toplotno izolacijskih materialov (v m3) naravnega izvora iz obnovljivih virov (npr. lesna vlakna, celulozni kosmiči ipd.);

  - II. skupina: stavba z najmanj 75 % volumskega deleža toplotno izolacijskih materialov (v m3) mineralnega izvora (npr. mineralna volna, penjeno steklo ipd.) in naravnega izvora;

  - III. skupina: stavba z več kot 25 % volumskega deleža toplotno izolacijskih materialov (v m3) sintetičnega in ostalega izvora (npr. ekspandirani polistiren, ekstrudirani polistiren ipd.).


  Pravica do dodatne nepovratne finančne spodbude se dodeli za stavbo, ki izpolnjuje pogoje tega javnega poziva in v katero bo vgrajeno leseno zunanje stavbno pohištvo, in sicer v višini 50 EUR na m2 vgrajenega lesenega zunanjega stavbnega pohištva, pri čemer vhodna in druga vrata niso predmet dodatne spodbude.

  Prav tako se pravica do dodatne nepovratne finančne spodbude dodeli za stavbo, ki izpolnjuje pogoje tega javnega poziva, če bo na več kot polovici površine neprosojnega dela fasadnega ovoja stavbe vgrajena masivna lesena fasadna obloga. Dodatna spodbuda je lahko dodeljena v višini 10 EUR na m2 neto ogrevane površine stavbe.

 • Postopek pridobitve

  Osnovni pogoj za dodelitev nepovratne finančne spodbude je pravočasno oddana in popolna vloga. Vloga je pravočasna, če je oddana v času trajanja tega javnega poziva. Vloga mora biti oddana pred pričetkom del za izvedbo naložbe, ki je predmet tega javnega poziva.

  Vloga je popolna, ko vlagateljica predloži v celoti izpolnjen obrazec Vloga 40SUB-LS16 in obvezne priloge kot jih opredeljuje javni poziv.

  Vlagateljice se lahko prijavijo na javni poziv od dneva objave v Uradnem listu Republike Slovenije. Javni poziv velja do objave zaključka javnega poziva v Uradnem listu Republike Slovenije.

  Vlagateljica vloži pisno vlogo na predpisanih obrazcih z vsemi dokazili in prilogami osebno ali po pošti na naslov: Eko sklad, j.s., Bleiweisova cesta 30, 1000 Ljubljana.

  Informacije o javnem pozivu lahko občine vlagateljice pridobijo po telefonu na številki 01 241 48 20 vsak ponedeljek, sredo in petek med 13.00 in 14.30 uro.

 • Dokumenti za prenos

Zaključek tega razpisa Javni poziv velja do objave zaključka javnega poziva v Ul RS

Kreditiranje 58ONS16

JAVNI POZIV ZA KREDITIRANJE OKOLJSKIH NALOŽB OBČIN V GRADNJO NOVIH SKORAJ NIČ-ENERGIJSKIH STAVB SPLOŠNEGA DRUŽBENEGA POMENA 58ONS16

Uradni list RS št. 63/16, polno besedilo 58ONS16

Ugodni krediti za gradnjo novih skoraj-nič energijskih stavb splošnega družbenega pomena, ki jih izvajajo in v celoti financirajo občine na območju RS. Skoraj-nič energijska stavba je stavba, katere energijska učinkovitost, izračunana po metodi za pasivne stavbe »PHPP«, mora znašati v segmentu računske rabe energije za ogrevanje Qh ≤ 6 kWh/m3a.  Obvezna je vgradnja zunanjega stavbnega pohištva s trojno zasteklitvijo s toplotno prehodnostjo U ≤ 0,9 W/m2K (določeno po standardu SIST EN 14351-1:2006+A1:2010) po načelu tesnjenja v treh ravneh, kot je opredeljeno v smernici RAL. Toplotna prehodnost neprosojnih delov toplotnega ovoja stavbe mora znašati U ≤ 0,15 W/m2K. Vgrajeni morajo biti energijsko učinkoviti sistemi prezračevanja prostorov z vračanjem toplote odpadnega zraka, ki pri normalnih obratovalnih pogojih naprav zagotovijo skupni toplotni izkoristek rekuperacije toplote vsaj 80 %. Dovoljena je vgradnja le sodobnih generatorjev toplote in hladu ter naprav z visoko energijsko učinkovitostjo. Stavba mora najmanj 50 % letne dovedene energije za delovanje stavbe (ogrevanje, hlajenje, prezračevanje, klimatizacija, priprava tople vode in razsvetljava) pokriti iz obnovljivih virov energije, razen v primeru, ko je stavba oskrbovana iz sistema energijsko učinkovitega daljinskega ogrevanja ali hlajenja oziroma iz naprav SPTE z visokim izkoristkom. • Obrestna mera

  Letna obrestna mera je trimesečni EURIBOR + 0 %.

  Če je EURIBOR določen kot negativno število (negativna obrestna mera), se takšen negativni EURIBOR ne upošteva pri določitvi višine obrestne mere za ta kredit in se šteje, da je EURIBOR enak nič (0) vse dokler EURIBOR ni določen kot pozitivno število (pozitivna obrestna mera).

 • Odplačilna doba

  Odplačilna doba v nobenem primeru ne more presegati 15 let z vključenim enoletnim moratorijem. Krediti se praviloma odplačujejo v četrtletnih obrokih.

 • Višina kredita

  Višina posameznega kredita je omejena na najnižji znesek kredita, ki znaša 25.000 EUR, in najvišji znesek kredita, ki znaša 3 milijone EUR. Skupna zadolžitev kreditojemalca pri Eko skladu ne sme presegati 10 milijonov EUR.  Najvišji delež kredita je omejen z višino priznanih stroškov naložbe in se odobri v deležu od vrednosti priznanih stroškov naložbe, ki lahko znaša največ 85 % priznanih stroškov naložbe. V kolikor bo za isto naložbo dodeljena nepovratna finančna spodbuda, pa vsota dodeljenega kredita in nepovratne finančne spodbude ne sme presegati vrednosti priznanih stroškov kreditirane naložbe. Višina odobrenega kredita se lahko zniža glede na vrednotenje okoljskih učinkov in soglasje Ministrstva za finance k zadolžitvi.

 • Odsvojitev in oddaje v najem ali zakup

  Kreditirana naložba ne sme biti namenjena prodaji na trgu. Kreditirana naložba oziroma osnovna sredstva ne smejo biti odsvojena ali oddana v najem ali zakup pred dokončnim poplačilom kredita, razen ob predhodnem soglasju Eko sklada.

 • Zavarovanje kredita

  Dodeljeni kredit je potrebno ustrezno zavarovati s štirimi bianco menicami s pooblastilom za izpolnitev.

Zaključek tega razpisa Javni poziv velja do objave zaključka javnega poziva v Ul RS