Nepovratne finančne spodbude, namenjene Ministrstvu za obrambo Republike Slovenije za nove naložbe v energetsko prenovo stavb javnega sektorja

Splošno

Predmet javnega poziva so nepovratne finančne spodbude, namenjene Ministrstvu za obrambo Republike Slovenije (v nadaljevanju: MORS) za nove naložbe v energetsko prenovo stavb javnega sektorja, zgrajenih na območju Republike Slovenije, ki so namenjene občasnemu bivanju, nastanitvi ali poslovni ...
Trenutno na voljo za ta namen

Nepovratna spodbuda 43SUB-MORS16

JAVNI POZIV 40SUB-LS16

Predmet javnega poziva so nepovratne finančne spodbude, namenjene Ministrstvu za obrambo Republike Slovenije (v nadaljevanju: MORS) za nove naložbe v energetsko prenovo stavb javnega sektorja, zgrajenih na območju Republike Slovenije, ki so namenjene občasnemu bivanju, nastanitvi ali poslovni dejavnosti, so v lasti Republike Slovenije in v upravljanju MORS (v nadaljevanju: stavbe). Stanovanjske enote v večstanovanjskih stavbah niso predmet tega javnega poziva.

Namen javnega poziva je povečanje rabe obnovljivih virov energije in večja energijska učinkovitost javnih stavb.

Nova naložba je naložba v energetsko prenovo stavbe, ki jo bo MORS (v nadaljevanju: vlagatelj), ki je investitor in financira naložbo, začel izvajati po oddaji vloge za pridobitev nepovratne finančne spodbude (v nadaljevanju: vloga) po tem javnem pozivu. • Tehnične zahteve

  Naložba v energetsko prenovo stavbe, ki je predmet vloge, vključuje izvedbo ukrepov v stavbi kot celoti in zajema vse njene stavbne elemente, ki imajo vpliv na rabo energije in njeno delovanje. Pri tem je mogoče posamezne ukrepe, ki predstavljajo energetsko prenovo, izvajati tudi po fazah, vendar mora tudi tako izvedena naložba kot celota izpolnjevati vse pogoje javnega poziva.

  Pravica do nepovratne finančne spodbude se dodeli za naložbo v energetsko prenovo stavbe, katere izračunana potrebna toplota za ogrevanje stavbe ne sme presegati 25 kWh/m2a (energijski razredi A1, A2 in B1). Potrebna toplota za ogrevanje stavbe se izračuna na podlagi metodologije, ki jo predpisujeta Pravilnik o učinkoviti rabi energije v stavbah (Uradni list RS, št. 52/10; v nadaljevanju: PURES) in tehnična smernica TSG-1-004:2010 Učinkovita raba energije. Prav tako mora stavba najmanj 50 % letne dovedene energije za delovanje stavbe (ogrevanje, hlajenje, prezračevanje, klimatizacija, priprava tople vode in razsvetljava) pokriti iz obnovljivih virov energije, razen v primeru, ko je stavba oskrbovana iz sistema daljinskega ogrevanja ali hlajenja oziroma iz naprav SPTE z visokim izkoristkom v skladu s predpisom, ki ureja podpore električni energiji, proizvedeni v soproizvodnji toplote in električne energije z visokim izkoristkom in v primeru, ko mora stavba zaradi zagotavljanja neodvisne oskrbe z energijo uporabljati drug vir energije.

  Pri načrtovanju ukrepov v naložbo energetske prenove stavbe morajo biti hkrati zagotovljene vsaj minimalne zahteve glede energetske učinkovitosti v stavbah, ki so določene s PURES in Tehnično smernico TSG-1-004:2010 Učinkovita raba energije, Pravilnikom o požarni varnosti v stavbah (Uradni list RS, št. 31/04, 10/05, 83/05, 14/07 in 12/13), Pravilnikom o prezračevanju in klimatizaciji stavb (Uradni list RS, št. 42/02, 105/02 in 110/02 – ZGO-1) in Navodili in tehničnimi usmeritvami za energetsko prenovo javnih stavb (MZI, april 2016).

  Stavba mora imeti izdelan energetski pregled v skladu s Pravilnikom o metodologiji za izdelavo in vsebini energetskega pregleda (Uradni list RS, št. 41/16; v nadaljevanju: Pravilnik). V primeru, da je bil energetski pregled za stavbo že izdelan pred objavo Pravilnika, mora biti izdelan v skladu z Navodili za delo posredniških organov in upravičencev pri ukrepu energetske prenove stavb javnega sektorja (Poglavje 6.1, MZI, februar 2016) kot razširjeni energetski pregled oziroma v skladu s takrat veljavno zakonodajo na tem področju. V okviru energetskega pregleda mora biti definirana naložba v energetsko prenovo stavbe, ki je predmet vloge, s točno navedenimi cilji in ukrepi, ki bodo izvedeni oziroma so že bili izvedeni in predstavljajo del celotne naložbe v energetsko prenovo stavbe.

  Naložba v energetsko prenovo stavbe vključuje ukrepe na zunanjem ovoju stavbe, ogrevanju in hlajenju, sistemu prezračevanja, pripravi tople sanitarne vode in razsvetljavi.

  Ustreznost energetske prenove stavbe se bo preverjala na podlagi energetskega pregleda stavbe, projektne dokumentacije za potrjeno varianto naložbe v energetsko prenovo stavbe v investicijski dokumentaciji, projekta za izvedbo PZI: načrta arhitekture in načrta strojnih inštalacij, elaborata gradbene fizike za področje učinkovite rabe energije v stavbah za obstoječe in obnovljeno stanje ter drugih dokazil, navedenih v javnem pozivu.

  Toplotne prehodnosti oken in vhodnih vrat, toplotne prevodnosti toplotno izolacijskih materialov ter tehnične lastnosti vgrajenih naprav in opreme morajo biti razvidne iz ustreznih dokazil, skladnih z veljavno zakonodajo. Okna in vrata morajo biti vgrajena po načelih tesnjenja rege v treh ravneh, kot je opredeljeno v smernici RAL za načrtovanje in izvedbo vgradnje zunanjega stavbnega pohištva.

 • Vir in višina spodbude

  a) vir in višina sredstev

  Sredstva za dodeljevanje nepovratnih finančnih spodbud se v skladu s prvim odstavkom 317. člena EZ-1 zagotavljajo s prispevkom na rabo energije za povečanje energetske učinkovitosti, ki bremeni daljinsko toploto, električno energijo ter trdna, tekoča in plinasta goriva.

  Skupna višina sredstev po tem javnem pozivu znaša 500.000,00 EUR.

  b) višina nepovratne finančne spodbude in upravičeni stroški naložbe

  Višina nepovratne finančne spodbude ne sme presegati 40 % upravičenih stroškov naložbe oziroma posameznega ukrepa naložbe v energetsko prenovo stavbe. Upravičeni stroški naložbe so opredeljeni v Priročniku upravičenih stroškov pri ukrepu energetske prenove stavb javnega sektorja (MZI, april 2016). Stroški in izdatki, za katere je že bila dodeljena nepovratna finančna spodbuda Eko sklada ali spodbuda iz kateregakoli drugega vira, ne spadajo med upravičene stroške naložbe. Prav tako med upravičene stroške ne spadajo stroški ukrepov, ki so bili izvedeni pred oddajo vloge na javni poziv.

  Upravičeni strošek naložbe v energetsko prenovo je lahko tudi generator toplote na obnovljiv vir energije, ki bo ogreval kompleks več stavb. V tem primeru se upravičeni stroški vgradnje generatorja toplote upoštevajo proporcionalno glede na kondicionirano površino posameznih stavb.

 • Dokumenti za prenos

Zaključek tega razpisa Javni poziv velja do objave zaključka javnega poziva v Ul RS