Nepovratne finančne spodbude, namenjene Ministrstvu za obrambo Republike Slovenije za nove naložbe v energetsko prenovo stavb javnega sektorja

Splošno

Predmet javnega poziva so nepovratne finančne spodbude, namenjene Ministrstvu za obrambo Republike Slovenije (v nadaljevanju: MORS) za nove naložbe v energetsko prenovo stavb javnega sektorja, zgrajenih na območju Republike Slovenije, ki so namenjene občasnemu bivanju, nastanitvi ali poslovni ...
Trenutno na voljo za ta namen

Nepovratna sredstva 58SUB-MORS17

Predmet javnega poziva so nepovratne finančne spodbude, namenjene Ministrstvu za obrambo Republike Slovenije za nove naložbe v energetsko prenovo stavb javnega sektorja, zgrajenih na območju Republike Slovenije, ki so namenjene občasnemu bivanju, nastanitvi ali poslovni dejavnosti, so v lasti Republike Slovenije in v upravljanju MORS. Stanovanjske enote v večstanovanjskih stavbah niso predmet tega javnega poziva.

Namen javnega poziva je povečanje rabe obnovljivih virov energije in večja energijska učinkovitost javnih stavb.

Nova naložba je naložba v energetsko prenovo stavbe, ki jo bo MORS, ki je investitor in financira naložbo, začel izvajati po oddaji vloge za pridobitev nepovratne finančne spodbude po tem javnem pozivu. • Tehnične zahteve

  Naložba v energetsko prenovo stavbe, ki je predmet vloge, vključuje izvedbo ukrepov v stavbi kot celoti in zajema vse njene stavbne elemente, ki imajo vpliv na rabo energije in njeno delovanje. Pri tem je mogoče posamezne ukrepe, ki predstavljajo energetsko prenovo, izvajati tudi po fazah, vendar mora tudi tako izvedena naložba kot celota izpolnjevati vse pogoje javnega poziva.

  Pravica do nepovratne finančne spodbude se dodeli za naložbo v energetsko prenovo stavbe, pri kateri je potrebno zadostiti vsaj naslednjim zahtevam iz Pravilnika o učinkoviti rabi energije v stavbah (Uradni list RS, št. 52/10; v nadaljnjem besedilu: PURES) in pripadajoče Tehnične smernice TSG - 1- 004:2010 Učinkovita raba energije (v nadaljnjem besedilu Tehnična smernica):

  - izpolnjevanje zahtev glede toplotne prehodnosti za elemente zunanje površine stavbe in ločilnih elementov delov stavbe z različnimi režimi notranjega toplotnega ugodja, ki se bodo prenavljali v sklopu predvidene celovite energetske prenove (glej poglavje 3.1. Tehnične smernice);
  - izpolnjen pogoj koeficienta specifičnih transmisijskih toplotnih izgub skozi površino toplotnega ovoja stavbe – H'T (glej 7. člen PURES);
  - izpolnjen pogoj dovoljene letne potrebne toplote za ogrevanje Q(NH) stavbe na enoto kondicionirane prostornine V(e) stavbe, za javne stavbe (glej 7. člen PURES);
  - izpolnjen pogoj za obnovljive vire energije (glej 16. člen PURES).

  Izpolnjevanje teh zahtev se dokazuje z elaboratom gradbene fizike za področje učinkovite rabe energije v stavbah (v nadaljnjem besedilu: elaborat URE) (glej 17. člen PURES).

  Pri načrtovanju ukrepov v naložbo energetske prenove stavbe morajo biti hkrati zagotovljene vsaj zgoraj navedene zahteve glede energetske učinkovitosti v stavbah, ki so določene s PURES in Tehnično smernico ter zahteve, določene s Pravilnikom o požarni varnosti v stavbah (Uradni list RS, št. 31/04, 10/05, 83/05, 14/07 in 12/13) in Pravilnikom o prezračevanju in klimatizaciji stavb (Uradni list RS, št. 42/02, 105/02 in 110/02 – ZGO-1).

  Če je stavba, kjer se bo naložba izvajala, kulturnovarstveno zaščitena, ali pa se stavba nahaja na kulturnovarstveno zaščitenem območju, mora MORS za izvedbo naložbe na Eko sklad predložiti kulturnovarstvene pogoje in soglasje pristojnega Zavoda za varstvo kulturne dediščine, ki morajo smiselno upoštevati Smernice za energetsko prenovo stavb kulturne dediščine (Ljubljana, november 2016). Zaradi posebne obravnave kulturne dediščine v zakonodaji lahko posamezni ukrepi odstopajo od pogojev za energetsko učinkovitost, ki so navedeni v javnem pozivu, vendar mora biti v tem primeru uporabljena tehnologija z najvišjo možno energijsko učinkovitostjo.

  Stavba mora imeti izdelan energetski pregled v skladu s Pravilnikom o metodologiji za izdelavo in vsebini energetskega pregleda (Uradni list RS, št. 41/16; v nadaljnjem besedilu Pravilnik). V okviru energetskega pregleda mora biti definirana naložba v energetsko prenovo stavbe, ki je predmet vloge, s točno navedenimi cilji in ukrepi, ki bodo izvedeni oziroma so že bili izvedeni in predstavljajo del celotne naložbe v energetsko prenovo stavbe.

  Naložba v energetsko prenovo stavbe vključuje ukrepe na zunanjem ovoju stavbe, ogrevanju in hlajenju, sistemu prezračevanja, pripravi tople sanitarne vode in razsvetljavi.

  Ustreznost energetske prenove stavbe se bo preverjala na podlagi energetskega pregleda stavbe, investicijske dokumentacije, elaborata URE za obstoječe in obnovljeno stanje, načrta merjenja in kontrole prihrankov energije in drugih učinkov, načrta stalne optimizacije delovanja energetskih sistemov ter drugih dokazil, navedenih v tem javnem pozivu. V primeru, da se bo naložba izvajala v okviru javno-naročniškega razmerja, se bo ustreznost preverjala tudi na podlagi projektne dokumentacije (projekt za izvedbo PZI: načrt arhitekture in načrt strojnih inštalacij).

  Investicijska dokumentacija mora biti pripravljena skladno z  Uredbo o enotni metodologiji za pripravo in obravnavo investicijske dokumentacije na področju javnih financ (Uradni list RS, št. 60/06, 54/10 in 27/16) in Navodili za delo posredniških organov in upravičencev pri ukrepu energetske prenove stavb javnega sektorja (Poglavje 6.2, MZI, marec 2017).

  Načrt merjenja in kontrole prihrankov energije in drugih učinkov in načrt stalne optimizacije delovanja energetskih sistemov morata biti pripravljena skladno z Navodili za delo posredniških organov in upravičencev pri ukrepu energetske prenove stavb javnega sektorja (Poglavje 6.3, MZI, marec 2017).

  Toplotne prehodnosti oken in vhodnih vrat, toplotne prevodnosti toplotno izolacijskih materialov ter tehnične lastnosti vgrajenih naprav in opreme morajo biti razvidne iz ustreznih dokazil, skladnih z veljavno zakonodajo. Okna in vrata morajo biti vgrajena po načelih tesnjenja rege v treh ravneh, kot je opredeljeno v smernici RAL za načrtovanje in izvedbo vgradnje zunanjega stavbnega pohištva.

 • Vir in višina spodbude

  Višina nepovratne finančne spodbude ne sme presegati 40 % upravičenih stroškov naložbe oziroma posameznega ukrepa naložbe v energetsko prenovo stavbe. Upravičeni in neupravičeni stroški naložbe so opredeljeni v Priročniku upravičenih stroškov pri ukrepu energetske prenove stavb javnega sektorja (MZI, marec 2017).

  Stroški in izdatki, za katere je že bila dodeljena nepovratna finančna spodbuda Eko sklada ali spodbuda iz kateregakoli drugega vira (npr. ELENA), ne spadajo med upravičene stroške naložb. Prav tako med upravičene stroške ne spadajo stroški ukrepov, ki so bili izvedeni pred oddajo vloge na ta javni poziv.
  Upravičeni strošek naložbe v energetsko prenovo je lahko tudi generator toplote na obnovljiv vir energije, ki bo ogreval kompleks več stavb. V tem primeru se upravičeni stroški vgradnje generatorja toplote upoštevajo proporcionalno glede na kondicionirano površino posameznih stavb.

 • Dokumenti za prenos

Zaključek tega razpisa Javni poziv velja do objave zaključka javnega poziva v Ur.l. RS