Energijska prenova obstoječih stavb

Splošno

Trenutno na voljo za ta namen Ta namen vključuje

  • Izvedbo enega ali več ukrepov - izolacija fasade, stropa, strehe, tal, zamenjava oken, zunanje stavbno pohištvo, sodobni sistemi ogrevanja (toplotne črpalke za centralno ogrevanje, kurilne naprave na biomaso, toplotne postaje, sprejemniki sončne energije, prezračevanje, termostatski ventili in hidravlično uravnoteženje), sistem razsvetljave...

Kredit 60LS17

Predmet javnega poziva so krediti Eko sklada za okoljske naložbe, ki jih izvajajo ali financirajo občine na območju Republike Slovenije za naložbe v naslednje ukrepe:
A) zmanjšanje emisij toplogrednih plinov,
B) zmanjšanje onesnaževanja zraka (razen zmanjšanja emisij toplogrednih plinov),
C) gospodarjenje z odpadki,
D) varstvo voda in učinkovita raba vode in
E) odvajanje odpadnih vod ali oskrba s pitno vodo.Zaključek tega razpisa Velja do objave zaključka v Ur.l. RS

Nepovratna sredstva 52SUB-JS17

Predmet javnega poziva so nepovratne finančne spodbude za nove naložbe rabe obnovljivih virov energije in večje energijske učinkovitosti, namenjene občinam za obnovo starejših stavb oziroma delov stavb v lasti občin, javnim visokošolskim zavodom in ministrstvom za obnovo starejših stavb v lasti Republike Slovenije, ki bodo izvedene na ozemlju Republike Slovenije:

A - toplotna izolacija zunanjih sten, sten proti neogrevanim prostorom ali sten proti terenu,
B - toplotna izolacija tal na terenu, tal nad neogrevanim prostorom ali tal nad zunanjim zrakom,
C - toplotna izolacija stropa proti neogrevanemu prostoru ali stropa v sestavi ravnih ali poševnih streh,
D - zamenjava oken z energijsko učinkovitimi okni,
E - vgradnja toplotne črpalke za centralno ogrevanje stavbe,
F - vgradnja kurilne naprave na lesno biomaso za centralno ogrevanje stavbe,
G - zamenjava toplotne postaje ali vgradnja toplotne postaje za priklop na sistem daljinskega ogrevanja,
H - vgradnja sprejemnikov sončne energije,
I - vgradnja prezračevanja z vračanjem toplote odpadnega zraka v stavbah,
J - vgradnja energijsko učinkovitega sistema razsvetljave,
K - optimizacija sistema ogrevanja.

Nepovratna finančna spodbuda je lahko dodeljena le za stavbe oziroma dele stavb, za gradnjo katerih je bilo gradbeno dovoljenje izdano pred 1. 7. 2010, morebitno gradbeno dovoljenje za legalizacijo stavbe, zgrajene pred 1. 7. 2010, pa pred oddajo vloge po tem javnem pozivu.Zaključek tega razpisa Velja do objave zaključka v Ur.l. RS