Vgradnja sistema razsvetljave

Splošno

Trenutno na voljo za ta namen

Nepovratna sredstva in kredit 76FS-PO19

Podjetjem so na voljo finančne spodbude za naložbe v učinkovito rabo in obnovljive vire energije. Spodbude so v obliki nepovratnih sredstev in/ali kredita s subvencionirano obrestno mero, dodeljene po pravilu »de minimis« pomoči, za nove naložbe učinkovite rabe in rabe obnovljivih virov energije na območju Republike Slovenije.

Na javnem pozivu lahko sodelujejo:

 1. lokalne skupnosti,
 2. pravne osebe, samostojni podjetniki posamezniki in druge fizične osebe, ki opravljajo registrirane dejavnosti, ali s predpisom ali z aktom o ustanovitvi določene dejavnosti, ki so vsi vpisani v poslovni register v Republiki Sloveniji, razen njihovih podružnic v tujini,
 3. pravne osebe javnega prava, ki imajo stvarno premoženje v svoji lasti, razen neposrednih uporabnikov državnega proračuna.

 

Spodbude so na voljo za enega ali več v nadaljevanju navedenih ukrepov, ki se bodo začeli izvajati po oddaji vloge za pridobitev finančne spodbude:

A - toplotna izolacija fasade
B - toplotna izolacija tal na terenu ali tal nad neogrevanim prostorom/kletjo
C - toplotna izolacija strehe ali stropa proti neogrevanemu prostoru
D - zamenjava zunanjega stavbnega pohištva
E - vgradnja toplotne črpalke za centralno ogrevanje stavbe
F - vgradnja kurilne naprave na lesno biomaso za centralno ogrevanje stavbe
G - zamenjava toplotne postaje ali vgradnja toplotne postaje za priklop 
      na sistem daljinskega ogrevanja
H - vgradnja solarnega ogrevalnega sistema
I - vgradnja prezračevanja z vračanjem toplote odpadnega zraka v stavbah
J - vgradnja energijsko učinkovitega sistema razsvetljave
K - optimizacija sistema ogrevanja
L - vgradnja plinskega kondenzacijskega kotla za centralno ogrevanje
M - gradnja skoraj nič-energijske stavbe
N - izkoriščanje odvečne toplote iz procesov in/ali naprav
O - vgradnja energijsko učinkovitih elektromotorjev in/ali vgradnja frekvenčnih pretvornikov
P - uvedba sistema upravljanja z energijo
R - ukrep energetske optimizacije v tehnološkem procesu
S -  naložbe v naprave za soproizvodnjo električne energije in toplote

 

Za posamezen ukrep je možno pridobiti nepovratna sredstva, kredit ali pa kombinacijo obojega, in sicer nepovratna sredstva v višini do 20 %kredita pa v višini do 80 % upravičenih stroškov naložbe, brez DDV, po letni obrestni meri trimesečni EURIBOR + 0 %. • Pogoji za pridobitev

  Pravica  do spodbude se dodeli za vgradnjo novega energijsko učinkovitega sistema razsvetljave.

  Predmet spodbude za vgradnjo energijsko učinkovite razsvetljave v stavbah so LED svetila, pri obnovi zunanje razsvetljave na stavbi pa  modularna LED svetila.

 • Upravičeni stroški

  Upravičeni stroški naložbe vključujejo:
  • odstranitev starih svetil ali sistemov razsvetljave;
  • nakup in vgradnjo LED-svetil oz LED sistemov;
  • dobavo in vgradnjo zunanjih reflektorjev z LED-svetili;
  • nakup in vgradnjo regulatorjev in krmilnih sistemov za varčno osvetljevanje ter opremo za daljinsko krmiljenje razsvetljave oziroma samodejno izvajanje redukcij obratovanja razsvetljave;
  • vodnike, cevi in priključke, inštalacijski material za svetila in njihovo regulacijo;
  • stroške sanacije odjemnih mest razsvetljave;
  • predelavo električnih omar za potrebe nove razsvetljave, vključno s stroški nabave in vgradnje nove opreme za spremljanje rabe električne energije.
 • Obvezne priloge k vlogi in zaključna dokumentacija

  Obvezne priloge k vlogi:
  • predračun izvajalca s popisom vgrajenih svetil in ostale opreme;
  • svetlobno-tehnični izračun, iz katerega morajo biti razvidni podatki o vrsti in številu starih svetil ali sistemov razsvetljave ter o vrsti in številu vgrajenih novih svetil ali sistemov razsvetljave in izboljšav, kot tudi dejanska moč in število obratovalnih ur starega in prenovljenega sistema razsvetljave, ter predvidena letna poraba električne energije novega sistema razsvetljave;
  • dokazila o ustreznosti sistema razsvetljave glede na predpise, ki veljajo za svetila: podatkovna kartica, skladna s predpisom, ki ureja navajanje rabe energije in drugih virov z energijskimi nalepkami in standardiziranimi podatki proizvodov, povezanih z energijo, ali podatkovni list z navedenimi podatki, določenimi s predpisi okoljsko primerne zasnove proizvodov, povezanih z energijo, ali drug dokument, ki izkazuje ustreznost elementov sistema.
   
  Obvezna vsebina zaključne dokumentacije:
  • računi izvajalcev naložbe s popisom izvedenih del, gradbenih proizvodov ali naprav in opreme za celoten obseg naložbe;
  • dokazilo o plačilu računov iz prejšnje alineje;
  • fotografije vgrajenih svetil ali sistemov razsvetljave.
 • Višina spodbude

  Višina nepovratnih sredstev znaša do 20 %, višina kredita pa do 80 % upravičenih stroškov naložbe, brez DDV.

Zaključek tega razpisa Javni poziv velja do objave zaključka javnega poziva v Ur. l. RS