Energijsko učinkoviti elektromotorji

Splošno

Trenutno na voljo za ta namen

Nepovratna sredstva in kredit 76FS-PO19

Podjetjem so na voljo finančne spodbude za naložbe v učinkovito rabo in obnovljive vire energije. Spodbude so v obliki nepovratnih sredstev in/ali kredita s subvencionirano obrestno mero, dodeljene po pravilu »de minimis« pomoči, za nove naložbe učinkovite rabe in rabe obnovljivih virov energije na območju Republike Slovenije.

Na javnem pozivu lahko sodelujejo:

 1. lokalne skupnosti,
 2. pravne osebe, samostojni podjetniki posamezniki in druge fizične osebe, ki opravljajo registrirane dejavnosti, ali s predpisom ali z aktom o ustanovitvi določene dejavnosti, ki so vsi vpisani v poslovni register v Republiki Sloveniji, razen njihovih podružnic v tujini,
 3. pravne osebe javnega prava, ki imajo stvarno premoženje v svoji lasti, razen neposrednih uporabnikov državnega proračuna.

 

Spodbude so na voljo za enega ali več v nadaljevanju navedenih ukrepov, ki se bodo začeli izvajati po oddaji vloge za pridobitev finančne spodbude:

A - toplotna izolacija fasade
B - toplotna izolacija tal na terenu ali tal nad neogrevanim prostorom/kletjo
C - toplotna izolacija strehe ali stropa proti neogrevanemu prostoru
D - zamenjava zunanjega stavbnega pohištva
E - vgradnja toplotne črpalke za centralno ogrevanje stavbe
F - vgradnja kurilne naprave na lesno biomaso za centralno ogrevanje stavbe
G - zamenjava toplotne postaje ali vgradnja toplotne postaje za priklop 
      na sistem daljinskega ogrevanja
H - vgradnja solarnega ogrevalnega sistema
I - vgradnja prezračevanja z vračanjem toplote odpadnega zraka v stavbah
J - vgradnja energijsko učinkovitega sistema razsvetljave
K - optimizacija sistema ogrevanja
L - vgradnja plinskega kondenzacijskega kotla za centralno ogrevanje
M - gradnja skoraj nič-energijske stavbe
N - izkoriščanje odvečne toplote iz procesov in/ali naprav
O - vgradnja energijsko učinkovitih elektromotorjev in/ali vgradnja frekvenčnih pretvornikov
P - uvedba sistema upravljanja z energijo
R - ukrep energetske optimizacije v tehnološkem procesu
S -  naložbe v naprave za soproizvodnjo električne energije in toplote

 

Za posamezen ukrep je možno pridobiti nepovratna sredstva, kredit ali pa kombinacijo obojega, in sicer nepovratna sredstva v višini do 20 %kredita pa v višini do 80 % upravičenih stroškov naložbe, brez DDV, po letni obrestni meri trimesečni EURIBOR + 0 %. • Pogoji za pridobitev

  Pravica do spodbude se dodeli za zamenjavo starih neučinkovitih elektromotorjev z novimi energijsko učinkovitimi elektromotorji in/ali za vgradnjo frekvenčnih pretvornikov pri obstoječih elektromotornih sistemih, kot so npr. črpalke, ventilatorji, zračni kompresorji, transportni sistemi, hladilni kompresorji, zamrzovalna tehnika.

  Predmet spodbude so lahko le novi elektromotorji standardnega EU razreda IE3 v skladu z Uredbo Komisije (ES) št. 640/2009 z dne 22. julija 2009 o izvajanju Direktive Evropskega parlamenta in Sveta 2005/32/ES glede zahtev za okoljsko primerno zasnovo elektromotorjev (UL L št. 191 z dne 23. 7. 2009, str. 26) oziroma razreda IE2 s spremenljivo hitrostjo.

  Ustreznost naprav bo preverjana na podlagi podatkovnega lista z navedenimi podatki, določenimi s predpisi okoljsko primerne zasnove proizvodov, povezanih z energijo ali na podlagi drugih prilog, ki izkazujejo ustreznost naprave.

  Naložba, ki je predmet javnega poziva, mora biti načrtovana in izvedena na podlagi energetskega pregleda elektromotornih sistemov ali predinvesticijske študije.

 • Upravičeni stroški

  Upravičeni stroški naložbe vključujejo:
  • odstranitev elektromotorjev, ki se zamenjujejo;
  • nakup in vgradnjo novih elektromotorjev;
  • nakup in vgradnjo frekvenčnih pretvornikov, regulatorjev ter krmilnikov na obstoječe elektromotorne naprave/pogone;
  • nakup in vgradnjo novih črpalk, ventilatorjev in kompresorjev, če so potrebni zamenjave;
  • nakup in vgradnjo pripadajočih inštalacij za potrebe vgradnje sistema.
 • Obvezne priloge k vlogi in zaključna dokumentacija

  Obvezne priloge k vlogi:
  • predračun izvajalca za nakup in vgradnjo elektromotorjev in/ali nakup in vgradnjo frekvenčnih pretvornikov, ki mora vključevati navedbo tipa in oznake ter energijskega razreda elektromotorja, vključno s popisom del, ki so predmet naložbe;
  • energetski pregled elektromotornih sistemov ali predinvesticijska študija;
  • dokazila o ustreznosti naprav glede na predpise, ki veljajo za elektromotorje oziroma naprave, ki so predmet spodbude: podatkovni list z navedenimi podatki, določenimi s predpisi okoljsko primerne zasnove proizvodov, povezanih z energijo ali druge priloge, ki izkazujejo ustreznost naprave;
  • fotografije obstoječih elektromotorjev, ki so predmet menjave.

   

  Obvezna vsebina zaključne dokumentacije:
  • računi izvajalcev naložbe s popisom izvedenih del, gradbenih proizvodov ali naprav in opreme za celoten obseg naložbe;
  • dokazilo o plačilu računov iz prejšnje alineje;
  • fotografije novih elektromotorjev vključno z napravo, kjer je bil elektromotor zamenjan in fotografije frekvenčnih pretvornikov, če so bili ti predmet naložbe.
Zaključek tega razpisa Javni poziv velja do objave zaključka javnega poziva v Ur. l. RS