Sistem za upravljanje z energijo

Splošno

Trenutno na voljo za ta namen

Nepovratna sredstva in kredit 76FS-PO19

Podjetjem so na voljo finančne spodbude za naložbe v učinkovito rabo in obnovljive vire energije. Spodbude so v obliki nepovratnih sredstev in/ali kredita s subvencionirano obrestno mero, dodeljene po pravilu »de minimis« pomoči, za nove naložbe učinkovite rabe in rabe obnovljivih virov energije na območju Republike Slovenije.

Na javnem pozivu lahko sodelujejo:

 1. lokalne skupnosti,
 2. pravne osebe, samostojni podjetniki posamezniki in druge fizične osebe, ki opravljajo registrirane dejavnosti, ali s predpisom ali z aktom o ustanovitvi določene dejavnosti, ki so vsi vpisani v poslovni register v Republiki Sloveniji, razen njihovih podružnic v tujini,
 3. pravne osebe javnega prava, ki imajo stvarno premoženje v svoji lasti, razen neposrednih uporabnikov državnega proračuna.

 

Spodbude so na voljo za enega ali več v nadaljevanju navedenih ukrepov, ki se bodo začeli izvajati po oddaji vloge za pridobitev finančne spodbude:

A - toplotna izolacija fasade
B - toplotna izolacija tal na terenu ali tal nad neogrevanim prostorom/kletjo
C - toplotna izolacija strehe ali stropa proti neogrevanemu prostoru
D - zamenjava zunanjega stavbnega pohištva
E - vgradnja toplotne črpalke za centralno ogrevanje stavbe
F - vgradnja kurilne naprave na lesno biomaso za centralno ogrevanje stavbe
G - zamenjava toplotne postaje ali vgradnja toplotne postaje za priklop 
      na sistem daljinskega ogrevanja
H - vgradnja solarnega ogrevalnega sistema
I - vgradnja prezračevanja z vračanjem toplote odpadnega zraka v stavbah
J - vgradnja energijsko učinkovitega sistema razsvetljave
K - optimizacija sistema ogrevanja
L - vgradnja plinskega kondenzacijskega kotla za centralno ogrevanje
M - gradnja skoraj nič-energijske stavbe
N - izkoriščanje odvečne toplote iz procesov in/ali naprav
O - vgradnja energijsko učinkovitih elektromotorjev in/ali vgradnja frekvenčnih pretvornikov
P - uvedba sistema upravljanja z energijo
R - ukrep energetske optimizacije v tehnološkem procesu
S -  naložbe v naprave za soproizvodnjo električne energije in toplote

 

Za posamezen ukrep je možno pridobiti nepovratna sredstva, kredit ali pa kombinacijo obojega, in sicer nepovratna sredstva v višini do 20 %kredita pa v višini do 80 % upravičenih stroškov naložbe, brez DDV, po letni obrestni meri trimesečni EURIBOR + 0 %. • Pogoji za pridobitev

  Pravica do spodbude se dodeli za uvedbo računalniško podprtega sistema upravljanja z energijo ali za uvedbo standarda SIST EN ISO 50001. Sistem upravljanja z energijo mora z vgrajeno programsko in strojno opremo omogočiti merjenje, nadzor, spremljanje in upravljanje z energijo.

  Naložba, ki je predmet javnega poziva, mora biti načrtovana in izvedena na podlagi študije, iz katere mora biti razvidna poraba električne energije v kWh/leto in poraba goriva v kWh/leto in sicer v zadnjem letu pred uvedbo sistema upravljanja z energijo.

 • Upravičeni stroški

  Upravičeni stroški naložbe vključujejo:
  • nakup programske opreme in orodij;
  • nakup merilnih in regulacijskih sistemov in naprav;

  montažo oziroma namestitev in zagon sistemov.

 • Obvezne priloge k vlogi in zaključna dokumentacija

  Obvezne priloge k vlogi:
  • predračun izvajalca za izvedbo naložbe računalniško podprtega sistema upravljanja z energijo ali za uvedbo standarda SIST EN ISO 50001, izdelan na podlagi študije;
  • študija, ki vključuje začetni pregled energetskih vidikov s strani zunanjega presojevalca in vključuje cilje in vizijo glede rabe energije, ukrepe varčevanja z energijo, merjenje, poročanje in dokumentiranje rabe energije.

   

  Obvezna vsebina zaključne dokumentacije:
  • računi izvajalcev naložbe s popisom izvedenih del, gradbenih proizvodov ali naprav in opreme za celoten obseg naložbe;
  • dokazilo o plačilu računov iz prejšnje alineje;
  • poročilo o izvajanju in delovanju sistema upravljanja z energijo.
Zaključek tega razpisa Javni poziv velja do objave zaključka javnega poziva v Ur. l. RS