Zgodovina

Eko sklad, Slovenski okoljski javni sklad (Eko sklad) je bil ustanovljen leta 1993 kot oseba javnega prava po Zakonu o varstvu okolja. Prvotno se je imenoval Ekološko razvojni sklad Republike Slovenije in je deloval kot neprofitna delniška družba z začetnim kapitalom 10 miljonov tolarjev (65.000 EUR), pridobljenim s strani državnega proračuna v letu 1994.

Po Zakonu o javnih skladih se je 1.1.2001 Eko sklad preoblikoval v javni sklad. 1.1.2005 se je v skladu z novim Zakonom o varstvu okolja iz leta 2004 preimenoval v Ekološki sklad Republike Slovenije. Namen delovanja pa je vseskozi ostajal nespremenjen, to je opravljanje nalog po zakonu, ki ureja varstvo okolja, pri čemer upravlja s sredstvi, ki so mu bila dana s strani države. Leta 2008 so delo sklada zaznamovale številne spremembe v sami zakonodaji. Ime sklada je bilo spremenjeno v Eko sklad, Slovenski okoljski javni sklad. Po Zakonu o varstvu okolja je bila Eko skladu omogočena uporaba tudi drugih finančnih mehanizmov poleg kreditiranja. Gre namreč za dodeljevanje nepovratnih finančnih spodbud za okoljske projekte. Eko skladu so bile dodeljene tudi naloge upravljanja s sredstvi za degradirana območja na podlagi Zakona o rudarstvu. S spremembami in dopolnitvami Energetskega zakona in Nacionalnega akcijskega načrta za energetsko učinkovitost 2008-2016 je Eko sklad prevzel nove naloge pri spodbujanju naložb v energetsko učinkovitost pri končnih odjemalcih energije.

Namen in cilji

Glavni namen Eko sklada je spodbujati razvoj na področju varstva okolja. Je edina specializirana ustanova v Sloveniji, ki zagotavlja finančne podpore za okoljske projekte. Finančno pomoč Eko sklad nudi predvsem preko kreditiranja iz namenskega premoženja in od leta 2008 preko nepovratnih finančnih spodbud. Bistveni prednosti kreditiranja v primerjavi s komercialnimi bankami sta v nižji obrestni meri in daljši dobi odplačila. Nekatere ocene efektivnih obrestnih mer kreditov Eko sklada so pokazale, da je strošek naložb za 15 % nižji od stroškov naložb, izvedenih preko komercialnih bank.
Spodbude Eko sklada pozitivno vplivajo na davčne prihodke, zmanjšujejo obseg sive ekonomije, odpirajo zelena delovna mesta, prispevajo k trajnostnem razvoju gradbeništva in tudi razvoju uporabe strateških virov, kot je npr. les. Ti učinki so pomemben prispevek v boju proti okoljski krizi na eni strani in proti ekonomski krizi na drugi strani. Z rastjo in raznolikostjo sredstev, ki naj bi bila v prihodnosti zagotovljena Eko skladu, lahko Eko sklad igra pozitivno vlogo na poti v zeleno družbo.


Aktivnosti

Pri opravljanju svojega poslanstva Eko sklad izvaja finančne programe, in sicer:

krediti za pravne osebe (občine in/ali  javna podjetja, zasebna podjetja in ostali pravni subjekti) in samostojne podjetnike za naložbe v okoljsko infrastrukturo, okolju prijazne tehnologije in proizvode, energetsko učinkovitost, naložbe v energetske prihranke in uporabo obnovljivih virov energije; 

krediti za občane (gospodinjstva) za zamenjavo naprav na fosilna goriva z napravami na obnovljive vire energije, naložbe v energetske prihranke, naložbe v zmanjšanje porabe vode, priklop na kanalizacijsko omrežje, majhne čistilne naprave, zamenjava azbestne kritine;

nepovratne finančne spodbude, namenjene občanom, za naložbe pri nakupu baterijskih električnih vozil ter za naložbe v stanovanjske stavbe (energetska učinkovitosti in obnovljivi viri energije);

nepovratne finančne spodbude, namenjene občinam in/ali  javnim podjetjem, zasebnim podjetjem in ostalim pravnim subjektom, za naložbe pri nakupu baterijskih električnih vozil in avtobusov za prevoz potnikov, ki kot pogonsko gorivo uporabljajo stisnjen zemeljski plin ali bioplin;

nepovratne finančne spodbude občinam za gradnjo ali prenovo nizkoenergijskih in pasivnih stavb v lasti občin, namenjenih izvajanju vzgojno izobraževalnih dejavnosti (šole, vrtci, knjižnice ipd.).

 

Viri

Finančni viri za nepovratne finančne spodbude predstavljajo viri na podlagi Uredbe o zagotavljanju prihrankov energije pri končnih odjemalcih.

Najpomembnejši finančni vir za kreditiranje okoljskih projektov predstavlja namensko premoženje sklada. Pri financiranju aktivnosti Eko sklada pa so sodelovale tudi nekatere mednarodne organizacije, kot so:

- Mednarodna banka za obnovo in razvoj (IBRD)
- EC Phare
- Evropska investicijska banka (EIB)


Kontakt

Telefon: +386 1 241 48 20
Telefaks: +386 1 214 48 60
E-pošta: ekosklad@ekosklad.si
Spletna stran: www.ekosklad.si