SISBON

Eko sklad kot član sistema SISBON lahko pred odobritvijo kredita pravnim osebam v sistemu SISBON preveri kreditno sposobnost in korektnost poslovanja komitentov, ki sodelujejo v postopku sklenitve kreditne pogodbe, in sicer:

•  samostojnih podjetnikov kot fizičnih oseb,
•  zasebnikov, ki opravljajo gospodarsko dejavnost, kot fizičnih oseb,
•  porokov, ki so fizične osebe,
•  fizične osebe, ki so dejanski lastniki gospodarskih družb,
•  fizične osebe, ki imajo do družbe terjatev ali obveznost, ki je nesorazmerna glede na njeno dejavnost, ter druge fizične osebe, ki so ožji družinski člani oseb iz prejšnjih alinej oziroma drugih oseb, za katere se oceni, da bi lahko njihova prekomerna zadolženost posredno vplivala na poslovanje družbe.

Eko sklad opravi poizvedbe o zadolženosti komitentov tudi v primerih, ko se zazna povečanje kreditnega tveganja zaradi neizpolnjevanja obveznosti po sklenjenih kreditnih pogodbah, zaradi statusnih sprememb ali zaradi sprememb v poslovanju, ki lahko vplivajo na povečanje kreditnega tveganja družb.

Dodatne informacije o sistemu SISBON so vam na voljo na spletnem naslovu http://sisbon.si/sl/informacije-o-sistemu-sisbon.