Električna vozila

Splošno

Nepovratne finančne pomoči pravnim osebam za električna vozila
Trenutno na voljo za ta namen

Javni poziv 38SUB-EVPO16

Javni poziv 38SUB-EVPO16
Nepovratne finančne pomoči/spodbude pravnim osebam za električna vozila

Pravilnik o dodeljevanju državnih pomoči za varstvo okolja določa merila, pogoje dodeljevanja, upravičene osebe, višino in vrsto državne pomoči, ki jo dodeljuje Eko sklad, Slovenski okoljski javni sklad, in pogoje za priznavanje njihove upravičenosti in vrste dokazil za njihovo izkazovanje.

Predmet javnega poziva so nepovratna finančna sredstva v obliki finančne pomoči za nove naložbe okolju prijaznejših vozil za cestni promet, ki bodo prvič po proizvodnji ali predelavi registrirana v Republiki Sloveniji in spadajo v eno izmed spodaj navedenih kategorij cestnih vozil, in sicer za:
- nakup novega vozila na električni pogon;
- nakup novega priključnega hibridnega vozila (plug-in) ali novega vozila na električni pogon s podaljševalnikom dosega (range extender);
- predelavo vozila v električno vozilo, tako da bo serijsko vgrajeni motor na notranje zgorevanje nadomeščen s pogonskim elektromotorjem,
- nakup vozila, predelanega v električno vozilo, tako da bo serijsko vgrajeni motor na notranje zgorevanje nadomeščen s pogonskim elektromotorjem.

Vozila, ki so predmet javnega poziva, so namenjena za udeležbo v cestnem prometu, in sicer za vožnjo po prometnem pasu (prometni pas je označen ali neoznačen vzdolžni del smernega vozišča, ki je dovolj širok za neovirano vožnjo dvoslednih vozil v eni vrsti, kot to določa Zakon o cestah (Uradni list RS, št. 109/10, 48/12 in 46/15)), bodo registrirana in spadajo v eno izmed kategorij cestnih vozil, ki so navedene v petem odstavku 1. točke tega javnega poziva.
Osebe javnega prava, ki so vlagatelji po tem javnem pozivu, v okviru izvajanja javne službe ne pridobijo pravice do finančne pomoči temveč pravico do finančne spodbude. V danem primeru se besedna zveza »finančna pomoč« bere kot »finančna spodbuda«.
Predelava vozila mora biti izvedena s strani pravne osebe ali samostojnega podjetnika posameznika.

Nepovratna finančna pomoč se lahko dodeli za:
- nakup novega vozila kategorije M1, N1, L7e ali L6e na električni pogon brez emisij CO2 na izpustu;
- predelavo vozila v električno vozilo ali nakup vozila, predelanega v električno vozilo, tako da bo serijsko vgrajeni motor na notranje zgorevanje nadomeščen s pogonskim elektromotorjem, kategorije M1, N1, L7e ali L6e;
- nakup novega priključnega hibridnega vozila (plug-in) ali novega vozila na električni pogon s podaljševalnikom dosega (range extender), z emisijami CO2 na izpustu manjšimi od 50 g CO2/km, kategorije M1 ali N1.
Kategorije M1, N1, L6e in L7e so določene v Prilogi 1 Pravilnika o ugotavljanju skladnosti vozil (Uradni list RS, št. 105/09, 9/10 in 106/10 – ZMV), skladno z Zakonom o motornih vozilih (Uradni list RS, št. 106/10 in 23/15).


 • Pogoji za pridobitev

  Nepovratna finančna pomoč bo lahko dodeljena samo za nove naložbe. Nova naložba je naložba v vozilo, katerega prva registracija po proizvodnji ali predelavi bo opravljena v Republiki Sloveniji po oddaji vloge na ta javni poziv. Ob oddaji vloge vozilo, ki je predmet nepovratne finančne spodbude, še ne sme biti kupljeno oziroma predelano.

  Nepovratna finančna pomoč za novo naložbo nakupa novega električnega vozila ali nakupa vozila, predelanega v električno vozilo, se lahko dodeli samo v primeru, da bo vlagatelj po izvedbi naložbe prvi lastnik vozila, ki je predmet nepovratne finančne spodbude, oziroma, na podlagi sklenjene pogodbe o finančnem lizingu, prvi zakupnik (lizingojemalec) vozila, ki je predmet nepovratne finančne spodbude. Nepovratna finančna pomoč za novo naložbo predelave vozila v električno vozilo se lahko dodeli samo v primeru, da bo vlagatelj po izvedbi naložbe prvi lastnik predelanega vozila, ki je predmet nepovratne finančne spodbude.

  Vozilo, pridobljeno z operativnim lizingom oziroma poslovnim najemom, ni upravičeno do nepovratne finančne pomoči.

  Vozilo se lahko kupi, zakupi ali predela tudi v tujini pod pogojem, da gre za novo naložbo. Označitev vozila s preskusnimi tablicami ali trajnimi preskusnimi tablicami ne šteje za prvo registracijo po proizvodnji novega ali predelavi starega vozila.

  Upravičene osebe so:

  - Republika Slovenija in lokalne skupnosti;
  - gospodarske družbe, ki imajo v trenutku plačila pomoči poslovno enoto ali podružnico v RS ter druge pravne osebe;
  - samostojni podjetniki posamezniki

  Upravičena oseba ne more pridobiti pravice do nepovratne finančne pomoči, če ima neporavnane zapadle finančne obveznosti do Eko sklada.

   

 • Višina nepovratne pomoči

  Višina nepovratne finančne pomoči po tem javnem pozivu znaša največ:
  - 7.500 EUR za novo električno vozilo brez emisij CO2 ali vozilo, predelano na električni pogon, kategorije M1;
  - 4.500 EUR za novo električno vozilo brez emisij CO2 ali vozilo, predelano na električni pogon, kategorije N1 ali L7e;
  - 4.500 EUR za novo priključno (plug-in) hibridno vozilo ali novo vozilo na električni pogon s podaljševalnikom dosega (range extender), z emisijami CO2 na izpustu manjšimi od 50 g CO2/km, kategorije M1 ali N1;
  - 3.000 EUR za novo električno vozilo brez emisij CO2 ali vozilo, predelano na električni pogon, kategorije L6e.

  Višina nepovratne finančne pomoči je omejena tako, da intenzivnost pomoči ne presega 55 % upravičenih stroškov za naložbo na območjih »a« ter 45 % upravičenih stroškov za naložbo na območjih »c«. Kot območje »a« se na karti regionalne pomoči določi celotno ozemlje teritorialne enote NUTS 2 SI01 Vzhodna Slovenija, kot območje »c« pa se določi celotno ozemlje teritorialne enote NUTS 2 SI02 Zahodna Slovenija.
  Intenzivnost pomoči se lahko poveča za 10 odstotnih točk za pomoč, dodeljeno srednjim podjetjem, in za 20 odstotnih točk za pomoč, dodeljeno malim ali mikro podjetjem.

 • Upravičeni stroški

  Upravičeni stroški so dodatni stroški naložbe, ki so potrebni za preseganje veljavnih standardov Unije ali zvišanje ravni varstva okolja v odsotnosti standardov Unije. Stroški se določijo na naslednji način:
  - kadar se stroški naložb v varstvo okolja lahko opredelijo v skupnih stroških naložb kot ločena naložba, se ti stroški, povezani z varstvom okolja, štejejo za upravičene stroške;
  - v vseh drugih primerih se stroški naložb v varstvo okolja opredelijo s primerjavo s podobno, okolju manj prijazno naložbo, ki bi se verodostojno izvedla brez pomoči. Razlika med stroški obeh naložb opredeljuje strošek, povezan z varstvom okolja, in se šteje za upravičene stroške.

  Stroški, ki niso neposredno povezani z doseganjem višje ravni varstva okolja, niso upravičeni.

  Pomoč se lahko dodeli hkrati na podlagi več shem pomoči ali kumulira z ad hoc ali de minimis pomočjo v zvezi z istimi ali deloma istimi upravičenimi stroški, če skupni znesek državne pomoči za posamezno dejavnost ali projekt ne presega zgornjih meja, določenih na podlagi pragov pomoči, opredeljenih v odstavku b) 2. točke tega poziva ter največ do 15 milijonov EUR na podjetje in na naložbeni projekt.

 • Postopek pridobitve

  Osnovni pogoj za dodelitev nepovratne finančne pomoči je pravočasno oddana in popolna vloga.

  Vloga je pravočasna, če je oddana v času trajanja tega javnega poziva.

  Vloga je popolna, ko upravičena oseba predloži v celoti izpolnjen obrazec Vloga z vsemi obveznimi prilogami.

  Pri odločanju o dodelitvi pravice do nepovratne finančne pomoči vlagatelju se uporablja postopek, določen z Zakonom o splošnem upravnem postopku (Uradni list RS, št. 24/06 – uradno prečiščeno besedilo, 105/06-ZUS-1, 126/07, 65/08, 8/10 in 82/13;), v kolikor ZVO-1 ne določa drugače.

  Vlagatelji lahko pridobijo pravico do nepovratne finančne pomoči za novo naložbo, s katero bo izveden z javnim pozivom opredeljen ukrep. Vlagatelj pridobi pravico do nepovratne finančne pomoči po javnem pozivu ob upoštevanju višine razpisanih sredstev, omejitev in višine nepovratne finančne pomoči po javnem pozivu ter prednostnega vrstnega reda prispetja popolne vloge na Eko sklad.

  Za vlogo in odločbo o dodelitvi pravice do nepovratne finančne pomoči se taksa, skladno z drugim odstavkom 2. člena in 1. točko 28. člena Zakona o upravnih taksah (Uradni list RS, št. 106/10 – uradno prečiščeno besedilo), ne plačuje.

 • Dokumenti za prenos

Zaključek tega razpisa Javni poziv velja do objave zaključka javnega poziva v Ul RS