Izolacija fasade v večstanovanjski stavbi

Splošno

Izvedba toplotne izolacije fasade
Trenutno na voljo za ta namen
 • 41SUB-OBPO16 Javni poziv velja do objave zaključka javnega poziva v Ul RS

41SUB-OBPO16


JAVNI POZIV 41SUB-OBPO16
Nepovratne finančne spodbude za nove skupne naložbe večje energijske učinkovitosti starejših večstanovanjskih stavb

Predmet javnega poziva so nepovratne finančne spodbude občanom in nepovratne finančne pomoči/spodbude pravnim osebam (v nadaljevanju: nepovratne finančne spodbude) za nove skupne naložbe v starejših večstanovanjskih stavbah, tj. stavbah s tremi ali več stanovanji, na območju Republike Slovenije.

Namen javnega poziva je večja energijska učinkovitost starejših večstanovanjskih stavb.

Nova naložba je naložba za izvedbo enega ali več v nadaljevanju navedenih ukrepov, ki se bodo začeli izvajati na starejši večstanovanjski stavbi po oddaji vloge za pridobitev nepovratne finančne spodbude (v nadaljevanju: vloga) po tem javnem pozivu:

A - toplotna izolacija fasade
B - toplotna izolacija strehe ali stropa proti neogrevanemu prostoru
C - optimizacija sistema ogrevanja
D - obsežna energetska obnova

Do nepovratne finančne spodbude po tem javnem pozivu je upravičena vsaka fizična oseba (občan), ki je investitor in:
- lastnik ali solastnik večstanovanjske stavbe s pisnim soglasjem solastnikov večstanovanjske stavbe, kjer bo izveden ukrep, ki je predmet javnega poziva;
- etažni lastnik ali solastnik stanovanja v večstanovanjski stavbi, kjer bo izveden ukrep, ki je predmet javnega poziva;
- imetnik stavbne pravice na nepremičnini, kjer bo izveden ukrep, ki je predmet javnega poziva;
- najemnik stanovanja v večstanovanjski stavbi, kjer bo izveden ukrep, ki je predmet javnega poziva, s pisnim soglasjem lastnika.

Do nepovratne finančne spodbude po tem javnem pozivu so upravičene tudi pravne osebe javnega prava, gospodarske družbe, samostojni podjetniki posamezniki ter fizične osebe, ki samostojno opravljajo dejavnost kot poklic ali so registrirane za opravljanje dejavnosti skladno z določbami posebnih predpisov, ki so investitorji in:
- lastniki ali solastniki večstanovanjske stavbe s pisnim soglasjem solastnikov večstanovanjske stavbe, kjer bo izveden ukrep, ki je predmet javnega poziva;
- etažni lastniki ali solastniki stanovanja v večstanovanjski stavbi, kjer bo izveden ukrep, ki je predmet javnega poziva;
- imetniki stavbne pravice na nepremičnini, kjer bo izveden ukrep, ki je predmet javnega poziva;
- najemniki stanovanjske enote v večstanovanjski stavbi, kjer bo izveden ukrep, ki je predmet javnega poziva, s pisnim soglasjem lastnika.

Za pridobitev nepovratne finančne spodbude po tem javnem pozivu veljajo za pravne osebe (razen za pravne osebe javnega prava) pravila o dodeljevanju pomoči po pravilu »de minimis«.

Med upravičene osebe po tem javnem pozivu ne sodijo lastniki, solastniki, etažni lastniki ali najemniki nestanovanjskih delov stavbe kot so denimo garaže ali poslovni prostori.


 • Pogoji za pridobitev

  A - toplotna izolacija fasade

  Pravica do nepovratne finančne spodbude se dodeli za nakup in vgradnjo fasadnega sistema z najmanj 18 cm toplotne izolacije, pri čemer lahko toplotna prevodnost toplotne izolacije znaša λ ≤ 0,045 W/mK. Debelina toplotne izolacije fasadnega sistema je lahko tudi manjša, če je izkazano razmerje λ/d ≤ 0,250 W/m2K. Navedeno razmerje mora biti izkazano tudi v primeru fasadnih sistemov s toplotno izolacijo iz naravnih materialov, in sicer ne glede na vrednost toplotne prevodnosti (λ).

  V primeru, da je na večstanovanjski stavbi že vgrajen fasadni sistem s toplotno izolacijo, katere toplotna prevodnost znaša λ ≤ 0,045 W/mK, se lahko izvede naložba z dodatno toplotno izolacijo. Pri izračunu potrebne dodatne nove toplotne izolacije se upošteva vrednost toplotne prevodnosti obstoječe toplotne izolacije λ = 0,045 W/mK in debelina obstoječe toplotne izolacije (dobst), ki je razvidna iz merilnega traku na fotografiji obstoječega stanja, ki mora biti priložena k vlogi za pridobitev nepovratne finančne spodbude.

  Z dodano novo toplotno izolacijo je potrebno izpolniti zahteve po naslednji enačbi, s katero se zagotovi zahtevano razmerje λ/d ≤ 0,250 W/m2K:

  Nepovratna finančna spodbuda ne more biti dodeljena v primeru izvedbe toplotne izolacije fasade zgolj pri posameznem stanovanju ali posameznem/ih nadstropju/-jih starejše večstanovanjske stavbe. Nepovratna finančna spodbuda po tem javnem pozivu je lahko dodeljena le za izvedbo toplotne izolacije fasade na celotni stavbi ali za izvedbo toplotne izolacije fasade vsaj na eni celotni strani stavbe.

 • Priznani stroški

  Priznani stroški vključujejo:
  - nakup in vgradnjo celotnega fasadnega sistema;
  - nakup in vgradnjo toplotne izolacije podzidka (»cokla«);
  - postavitev gradbenega odra;
  - odstranitev in izravnavo obstoječega ometa ali ostalih gradbenih materialov, vgradnjo vertikalne hidroizolacije na predelu podzidka (»cokla«), demontažo starih okenskih polic;
  - obdelavo špalet;
  - nakup in vgradnjo okenskih polic;
  odstranitev, vgradnjo oziroma nakup elementov stavbe (balkonskih ograj, nadstreškov, žlebov, ipd.), povezanih z izvedbo ukrepa.

 • Dodatna nepovratna finančna spodbuda

  Dodatna nepovratna finančna spodbuda za izdelavo projekta za izvedbo del za ukrep A in nadzor
  Pravica do dodatne nepovratne finančne spodbude se dodeli v primeru, da bo za izvedbo ukrepa izdelan projekt za izvedbo del za ukrep A (toplotna izolacija fasade) s prikazanimi vsemi rešitvami in detajli in če bosta pri izvedbi zagotovljena projektantski in strokovni nadzor, kot ga določajo predpisi o graditvi objektov. Projekt za izvedbo del za ukrep A je lahko naročen, izdelan in plačan pred oddajo vloge na javni poziv, vendar izdani račun za navedeni projekt ne sme biti starejši od treh let.

  Projekt za izvedbo del za ukrep A mora vsebovati:
  - naslovno stran s podatki o načrtu in projektantih;
  - tehnično poročilo z osnovnimi podatki o stavbi ter tehničnimi značilnostmi in opisi posameznih elementov obstoječega in novega stanja fasade;
  - statično kontrolo fasadnih elementov (obstoječe fasadne obloge, parapeti, ograje ipd.);
  - izračun toplotnih prehodnosti obnovljenih fasadnih konstrukcij, po potrebi izračun difuzije vodne pare;
  - popis del za izvedbo ukrepa s podrobno definiranimi materiali, količinami in tehnološkimi postopki;
  - risbe: posnetek obstoječega stanja fasade v M 1:100, horizontalni in vertikalni prerez skozi obnovljeni fasadni pas v M 1:20 in prikaz vseh tipičnih detajlov gradbenih in obrtniških del v M 1:5 (npr. priključek fasadne obloge na stavbno pohištvo, okenske police, pločevinaste kape na parapetih, odtoki v ložah, fasadna obloga na podzidku ipd.).

  Dodatna nepovratna finančna spodbuda za zamenjavo obstoječega zunanjega stavbnega pohištva v skupnih prostorih
  Pravica do dodatne nepovratne finančne spodbude se dodeli tudi v primeru, da se ob izvedbi ukrepa A hkrati izvede še zamenjava obstoječega zunanjega stavbnega pohištva, tj. vertikalnih in strešnih oken,  v skupnih prostorih starejše večstanovanjske stavbe z novim, energijsko učinkovitim lesenim zunanjim stavbnim pohištvom s toplotno prehodnostjo UW ≤ 1,1 W/m2K, vgrajeno trojno zasteklitvijo in z energijsko učinkovitim distančnikom s ψ ≤ 0,060 W/mK.

   Vertikalna in strešna okna morajo biti vgrajena skladno z navodili proizvajalca oziroma dobavitelja zunanjega stavbnega pohištva ter skladno z navodili proizvajalca oziroma dobavitelja pritrdilnih in tesnilnih materialov, na ustrezno pripravljeno odprtino. Tesnjenje med konstrukcijo in okvirjem mora biti izvedeno po načelu tesnjenja v treh ravneh, kot je opredeljeno v smernici RAL za načrtovanje in izvedbo vgradnje zunanjega stavbnega pohištva. Upoštevani bodo le sistemi, izvedeni s paroneprepustnim in zrakotesnim tesnilnim materialom na notranji strani, paroprepustnim, vodotesnim in vetrno zaščitnim materialom na zunanji strani ter toplotno in zvočno izolacijskim materialom med notranjim in zunanjim tesnilnim materialom. Za ostale sistemske rešitve mora biti predloženo poročilo neodvisne institucije o preizkušanju celotnega sistema tesnjenja.

  Priznani stroški pri zamenjavi zunanjega stavbnega pohištva vključujejo:
  - odstranitev obstoječega zunanjega stavbnega pohištva ter nakup in vgradnjo novega;
  - nakup in vgradnjo senčil;
  - nakup in vgradnjo zunanjih in notranjih okenskih polic;
  - popravilo, priprava in zaključna obdelava špalet.

  Priznani stroški ne vključujejo odstranitve, nakupa ali vgradnje vhodnih oziroma garažnih vrat, vgradnje dodatnega novega zunanjega stavbnega pohištva in povečanja površine zasteklitev obstoječega zunanjega stavbnega pohištva.

 • Višina spodbude

  Višina nepovratne finančne spodbude znaša do 20 % priznanih stroškov naložbe, vendar ne več kot 12 EUR na m2 za največ 150 m2 toplotne izolacije fasade posamezne stanovanjske enote.

  Višine dodatnih nepovratnih finančnih spodbud znašajo:
  - za izdelavo projekta za izvedbo del za ukrep A in nadzor: do 50 % priznanih stroškov projekta in nadzora, vendar ne več kot 4.000 EUR;
  - za zamenjavo zunanjega stavbnega pohištva v skupnih prostorih z novim lesenim zunanjim stavbnim pohištvom: do 20 % priznanih stroškov zamenjave zunanjega stavbnega pohištva, vendar ne več kot 100 EUR/m² vertikalnih in strešnih oken

  Višina nepovratne finančne spodbude v primeru hkratne izvedbe vsaj dveh ukrepov od A do C, od katerih mora biti eden ukrep C
  V primeru, da upravičena oseba z isto vlogo kandidira za hkratno izvedbo vsaj dveh ukrepov od A do C na isti večstanovanjski stavbi, od katerih mora biti eden ukrep C, lahko za izvedbo teh ukrepov pridobi višjo nepovratno finančno spodbudo. Višina spodbude v tem primeru znaša do 30 % priznanih stroškov naložbe, vendar ne več kot:
  - 18 EUR na m2 za največ 150 m2 toplotne izolacije fasade posamezne stanovanjske enote;
  - 15 EUR na m2 toplotne izolacije strehe ali stropa proti neogrevanemu prostoru;
  - 45 EUR na grelno telo.

  Višina dodatne nepovratne finančne spodbude za izdelavo projekta za izvedbo del za ukrep A in nadzor ter dodatne nepovratne finančne spodbude za zamenjavo zunanjega stavbnega pohištva v skupnih prostorih je opredeljena v 2.b) točki javnega poziva, v razdelku A.

  Višina dodatne nepovratne finančne spodbude za izdelavo projekta za izvedbo del za ukrep B in nadzor je opredeljena v 2.b) točki javnega poziva, v razdelku B.

 • Višina nepovratne finančne spodbude za socialno šibke občane

  Nepovratna finančna spodbuda za izvajanje kateregakoli ukrepa v starejši večstanovanjski stavbi, ki je predmet tega javnega poziva, je za socialno šibkega občana določena v obsegu 100 % priznanih stroškov naložbe glede na njegov pripadajoči delež financiranja naložbe. Socialno šibek občan je vsak lastnik, solastnik ali etažni lastnik stanovanja v večstanovanjski stavbi, ki je bil v času oddaje vloge na ta javni poziv upravičen do denarne socialne pomoči, ki ni bila izredna denarna socialna pomoč. Socialno šibek občan izkazuje svojo pravico do ustrezno višje nepovratne finančne spodbude z originalnim izvodom ali overjenim prepisom odločbe Centra za socialno delo o denarni socialni pomoči.

 • Postopek pridobitve

  Osnovni pogoj za dodelitev nepovratne finančne spodbude je pravočasno oddana in popolna vloga. Vloga je pravočasna, če je oddana v času trajanja tega javnega poziva.

  Vloga mora biti oddana pred pričetkom del za izvedbo naložbe, ki je predmet tega javnega poziva.

  Vloga je popolna, ko upravičena oseba predloži v celoti izpolnjen obrazec Vloga in obvezne priloge, kot jih opredeljuje javni poziv.

  Pri odločanju o dodelitvi pravice do nepovratne finančne spodbude upravičeni osebi se uporablja postopek, določen z Zakonom o splošnem upravnem postopku (Uradni list RS, št. 24/06 – uradno prečiščeno besedilo, 105/06-ZUS-1, 126/07, 65/08, 8/10 in 82/13; v nadaljevanju: ZUP), v kolikor ZVO-1 ne določa drugače.

 • Dokumenti za prenos

Zaključek tega razpisa Javni poziv velja do objave zaključka javnega poziva v Ul RS