Dogodki in druge komunikacijske in izobraževalne aktivnosti

Splošno

Zbiranje predlogov za promocijo Eko sklada na dogodkih ter drugih komunikacijskih in izobraževalnih aktivnostih, ki jih izvajalci načrtujejo na prioritetnih vsebinskih področjih Eko sklada.
Trenutno na voljo za ta namen

Vabilo k oddaji predlogov 2018

Eko sklad vabi k oddaji ponudb za promocijo Eko sklada v okviru komunikacijskih in izobraževalnih aktivnosti na področju varstva okolja, ki se bodo izvajale v letu 2018.

Predmet povpraševanja je promocija Eko sklada na dogodkih ter drugih komunikacijskih in izobraževalnih aktivnostih, ki bodo izvedene v letu 2018, in sicer na naslednjih vsebinskih področjih:

  • učinkovita raba energije in raba obnovljivih virov energije;
  • trajnostna mobilnost;
  • izboljšanje kakovosti zraka na območjih, obremenjenih zaradi prekomerne onesnaženosti zraka s PM10 delci, v občinah, ki imajo sprejete Odloke o načrtu za kakovost zraka;
  • trajnostni razvoj.

 

Izvajalec mora za izvedbo aktivnosti sam zagotoviti potrebna sredstva, pri čemer lahko finančni prispevek Eko sklada predstavlja manjši del.

Izvajalci naj ponudbe predložijo na priloženem obrazcu. Posredovane ponudbe so za Eko sklad neobvezujoče. Pri izboru bodo imele prednost ponudbe, ki ne bodo presegale 3.000 EUR z DDV, in ki:

  • vključujejo izvedbo konkretnih in učinkovitih zastavljenih aktivnosti z merljivimi rezultati in dolgoročnimi učinki na okoljske cilje,
  • vsebujejo aktivnosti, ki so aktualne, prodorne in kakovostne ter predstavljajo dodano vrednost na vsebinskem področju, saj na primer izpostavljajo nove ali manj znane vidike določene problematike, iščejo in uvajajo (nove) rešitve, učinkovito nadgrajujejo dosedanjo prakso, povezujejo ključne deležnike in izobražujejo pomembne ciljne skupine,
  • so podprte z izvedbo dobrega komunikacijskega načrta in razširjanjem rezultatov ter
  • so predstavljene v obliki kakovostno pripravljenega projekta z načrtom aktivnosti in finančnim načrtom.

 

Eko sklad bo ponudbe sprejemal vse leto, odločitev o naročilu ali zavrnitvi pa bo ponudnikom sporočil v predvidoma 30 dneh od prejema ponudbe.

Eko sklad lahko izvajalcem aktivnosti nudi tudi nefinančno podporo, na primer z obveščanjem javnosti preko svojih komunikacijskih kanalov ali z aktivno udeležbo svojih strokovnjakov in energetskih svetovalcev, ki delujejo v okviru mreže ENSVET, na dogodkih organiziranih v okviru aktivnosti.


Zaključek tega razpisa Zaprt