Kurilne naprave na lesno biomaso

Splošno

Vgradnja kurilne naprave na lesno biomaso za centralno ogrevanje stavbe
Trenutno na voljo za ta namen

Nepovratna sredstva in kredit 51FS-PO18

JAVNI POZIV 51FS-PO18

Finančne spodbude za podjetja za naložbe v učinkovito rabo in obnovljive vire energije

Podjetjem so na voljo finančne spodbude za naložbe v učinkovito rabo in obnovljive vire energije. Spodbude so v obliki nepovratnih sredstev in/ali kredita s subvencionirano obrestno mero, dodeljene po pravilu »de minimis« pomoči (do 200.000 EUR), za nove naložbe učinkovite rabe in rabe obnovljivih virov energije na območju Republike Slovenije.

Na javnem pozivu lahko sodelujejo gospodarske družbe in samostojni podjetniki posamezniki ter zadruge.

Spodbude so na voljo za enega ali več v nadaljevanju navedenih ukrepov, ki se bodo začeli izvajati po oddaji vloge za pridobitev finančne spodbude:

 • toplotno izolacijo zunanjih sten, sten proti neogrevanim prostorom ali sten proti terenu,
 • toplotno izolacijo tal na terenu, tal nad neogrevanim prostorom ali tal nad zunanjim zrakom,
 • toplotno izolacijo stropa proti neogrevanemu prostoru ali stropa v sestavi ravnih ali poševnih streh,
 • zamenjavo oken z energijsko učinkovitimi okni,
 • vgradnjo toplotne črpalke za centralno ogrevanje stavbe,
 • vgradnjo kurilne naprave na lesno biomaso za centralno ogrevanje stavbe,
 • zamenjavo toplotne postaje ali vgradnjo toplotne postaje za priklop na sistem daljinskega ogrevanja,
 • vgradnjo sprejemnikov sončne energije,
 • vgradnjo prezračevanja z vračanjem toplote odpadnega zraka v stavbah,
 • vgradnjo energijsko učinkovitega sistema razsvetljave,
 • optimizacijo sistema ogrevanja,
 • napravo za samooskrbo z električno energijo,
 • gradnjo skoraj nič-energijske stavbe,
 • izkoriščanje odvečne toplote iz procesov in/ali naprav,
 • vgradnjo energijsko učinkovitih elektromotorjev in/ali vgradnjo frekvenčnih pretvornikov,
 • uvedbo sistema upravljanja z energijo,
 • ukrep energetske učinkovitosti v poslovnem procesu,
 • napravo za soproizvodnjo električne energije in toplote. 

 

Za posamezen ukrep je možno pridobiti nepovratna sredstva, kredit ali pa kombinacijo obojega, in sicer nepovratna sredstva v višini do 20 %, kredita pa v višini do 80 % upravičenih stroškov naložbe, brez DDV, po letni obrestni meri trimesečni EURIBOR + 0 % (min 25.000 EUR).

Informacije o javnem pozivu so na voljo na telefonski številki 01 241 48 66 in 01 241 48 79 ali po elektronski pošti na naslovu ekosklad@ekosklad.si.


 • Pogoji za pridobitev in upravičeni stroški

  Pogoji za pridobitev

  Pravica do finančne spodbude se dodeli za vgradnjo kurilne naprave na lesno biomaso, in sicer na sekance, pelete ali polena, ki bo priklopljena na centralno ogrevanje in bo imela naslednje toplotno-tehnične karakteristike: izkoristek pri nazivni toplotni moči mora biti večji ali enak 90 %, vrednost emisij celotnega prahu mora biti manjša od 40 mg/m3, vrednost emisij ogljikovega monoksida pa manjša od 400 mg/m3, določene po standardu SIST EN 303-5.

  Kurilna naprava, ki omogoča uporabo dveh ali več vrst goriv (npr. polena in peleti), mora izpolnjevati v prvem odstavku te točke navedene toplotno-tehnične karakteristike za vse vrste goriv.

  Če bo vgrajena nova kurilna naprava na lesno biomaso z nazivno izhodno toploto močjo, ki je večja od področja uporabe standarda SIST EN 303-5:2012, mora biti nova kurilna naprava energijsko učinkovita, ustrezati mora zadnjemu stanju tehnike, izpolnjevati mora tudi emisijske zahteve, ki jih določa Uredba o emisiji snovi v zrak iz malih in srednjih kurilnih naprav (Uradni list RS, št. 24/13, 2/15, 50/16 in 17/18; v nadaljnjem besedilu: Uredba o emisiji snovi v zrak), njen izkoristek pri nazivni toplotni moči pa mora biti večji ali enak 90 %, kar se dokazuje s prilogami, ki izkazujejo ustreznost naprave, in s poročilom o prvem pregledu kurilne naprave oziroma drugim dokumentom, skladnim s predpisi, ki urejajo to področje, predloženim k zaključni dokumentaciji.

  Pravica do finančne spodbude se lahko dodeli tudi za vgradnjo nove peletne peči z vodnim toplotnim prenosnikom (kamin), ki bo priklopljena na centralno ogrevanje in ki mora imeti naslednje toplotno-tehnične karakteristike: izkoristek pri nazivni toplotni moči mora biti večji ali enak 90 %, vrednost emisij celotnega prahu mora biti manjša od 20 mg/m3, vrednost emisij ogljikovega monoksida pa manjša od 250 mg/m3, določene po standardu SIST EN 14785.

  Vrednosti emisij kurilnih naprav na lesno biomaso morajo biti določene pri računski vrednosti kisika 13% v suhih dimnih plinih, kot to določa Uredba o emisiji snovi v zrak.

  Kurilne naprave na lesno biomaso morajo imeti prigrajen toplotni zbiralnik, če to določa Uredba o emisiji snovi v zrak.

  Finančna spodbuda za naložbo vgradnje kurilne naprave na lesno biomaso na območju občin s sprejetim Odlokom o načrtu za kakovost zraka ne more biti dodeljena, če občinski akt ali lokalni energetski koncept določa na tem območju drug prednostni način ogrevanja. Občina zagotovi Eko skladu podatke o mejah območij, kjer je določen drug prednostni način ogrevanja, na zemljiško parcelo natančno.

  Upravičeni stroški naložbe vključujejo:
  - nakup, vgradnjo in zagon nove kurilne naprave na lesno biomaso;
  - odstranitev obstoječe ogrevalne naprave in ostale opreme v kotlovnici, ki je potrebna zamenjave;
  - predelavo obstoječega ali izdelavo novega priključka za dovod zraka, odvod dimnih plinov in sanacijo dimnika ter po potrebi izgradnjo novega;
  - nakup in vgradnjo zalogovnika za gorivo, transportnega in varnostnega sistema, senzorjev CO, krmilne opreme, hranilnika tople vode, toplotnega zbiralnika, sanitarne toplotne črpalke, povezovalnih armatur ter opreme za priključitev na centralno ogrevanje;

  - električne in strojne instalacije za potrebe delovanja in krmiljenja sistema.

  Pri izvedbi naložbe s souporabo kurilne naprave na fosilno gorivo, le-ta ni upravičeni strošek naložbe.

  Tehnični pogoji in upravičeni stroški (.pdf)
 • Višina spodbude

  Višina nepovratnih sredstev znaša do 20 %, višina kredita pa do 80 % upravičenih stroškov naložbe, brez DDV.

 • Vloga

 • Javni poziv

Zaključek tega razpisa Javni poziv velja do objave zaključka javnega poziva v Ur.l. RS