Toplotna izolacija sten oz. fasade

Splošno

Toplotna izolacija zunanjih sten, sten proti neogrevanim prostorom ali sten proti terenu
Trenutno na voljo za ta namen

Nepovratna sredstva in kredit 51FS-PO18

JAVNI POZIV 51FS-PO18

Finančne spodbude za podjetja za naložbe v učinkovito rabo in obnovljive vire energije

Podjetjem so na voljo finančne spodbude za naložbe v učinkovito rabo in obnovljive vire energije. Spodbude so v obliki nepovratnih sredstev in/ali kredita s subvencionirano obrestno mero, dodeljene po pravilu »de minimis« pomoči (do 200.000 EUR), za nove naložbe učinkovite rabe in rabe obnovljivih virov energije na območju Republike Slovenije.

Na javnem pozivu lahko sodelujejo gospodarske družbe in samostojni podjetniki posamezniki ter zadruge.

Spodbude so na voljo za enega ali več v nadaljevanju navedenih ukrepov, ki se bodo začeli izvajati po oddaji vloge za pridobitev finančne spodbude:

 • toplotno izolacijo zunanjih sten, sten proti neogrevanim prostorom ali sten proti terenu,
 • toplotno izolacijo tal na terenu, tal nad neogrevanim prostorom ali tal nad zunanjim zrakom,
 • toplotno izolacijo stropa proti neogrevanemu prostoru ali stropa v sestavi ravnih ali poševnih streh,
 • zamenjavo oken z energijsko učinkovitimi okni,
 • vgradnjo toplotne črpalke za centralno ogrevanje stavbe,
 • vgradnjo kurilne naprave na lesno biomaso za centralno ogrevanje stavbe,
 • zamenjavo toplotne postaje ali vgradnjo toplotne postaje za priklop na sistem daljinskega ogrevanja,
 • vgradnjo sprejemnikov sončne energije,
 • vgradnjo prezračevanja z vračanjem toplote odpadnega zraka v stavbah,
 • vgradnjo energijsko učinkovitega sistema razsvetljave,
 • optimizacijo sistema ogrevanja,
 • napravo za samooskrbo z električno energijo,
 • gradnjo skoraj nič-energijske stavbe,
 • izkoriščanje odvečne toplote iz procesov in/ali naprav,
 • vgradnjo energijsko učinkovitih elektromotorjev in/ali vgradnjo frekvenčnih pretvornikov,
 • uvedbo sistema upravljanja z energijo,
 • ukrep energetske učinkovitosti v poslovnem procesu,
 • napravo za soproizvodnjo električne energije in toplote. 

 

Za posamezen ukrep je možno pridobiti nepovratna sredstva, kredit ali pa kombinacijo obojega, in sicer nepovratna sredstva v višini do 20 %, kredita pa v višini do 80 % upravičenih stroškov naložbe, brez DDV, po letni obrestni meri trimesečni EURIBOR + 0 % (min 25.000 EUR).

Informacije o javnem pozivu so na voljo na telefonski številki 01 241 48 66 in 01 241 48 79 ali po elektronski pošti na naslovu ekosklad@ekosklad.si.


 • Pogoji za pridobitev in upravičeni stroški

  Pogoji za pridobitev

  Pravica do finančne spodbude se dodeli za izvedbo toplotne izolacije zunanjih sten ali sten proti neogrevanim prostorom, če je izkazano razmerje med toplotno prevodnostjo in debelino novo vgrajene toplotne izolacije λ/d ≤ 0,250 W/(m2K) ali sten proti terenu, če je izkazano razmerje med toplotno prevodnostjo in debelino novo vgrajene toplotne izolacije λ/d ≤ 0,350 W/(m2K). Toplotna izolacija zunanje stene mora biti izvedena z izbranim preizkušenim fasadnim sistemom, kot npr. s kontaktnim toplotnoizolacijskim fasadnim sistemom, prezračevanim fasadnim sistemom ali drugim fasadnim sistemom.

  Če je na zunanjih stenah stavbe, razen na stenah proti neogrevanim prostorom ali stenah proti terenu, že vgrajena toplotna izolacija s toplotno prevodnostjo λ ≤ 0,045 W/(mK), se lahko naložba izvede z dodatno toplotno izolacijo. V tem primeru mora biti k vlogi za pridobitev finančne spodbude predložena fotografija, iz katere bo razvidna vrsta in debelina obstoječe toplotne izolacije, izmerjena z merilnim trakom (metrom). Pri izračunu potrebne dodatne nove toplotne izolacije se upošteva privzeta vrednost toplotne prevodnosti obstoječe toplotne izolacije λ = 0,045 W/(mK) in izmerjena debelina obstoječe toplotne izolacije (dobst).

   

  Upravičeni stroški vključujejo:
  - nakup in vgradnjo celotnega fasadnega sistema, vključno s toplotno izolacijo;
  - nakup in izvedbo podzidka (»cokla«) fasade, vključno s toplotno izolacijo;
  - nakup in vgradnjo toplotne izolacije sten proti neogrevanim prostorom z vsemi pripadajočimi elementi za vgradnjo in morebitno zaščito toplotne izolacije;
  - nakup in vgradnjo toplotne izolacije sten proti terenu, vključno z odstranitvijo oblog, izkopom, izvedbo odvodnjavanja in vgradnjo hidroizolacije stavbe proti vlagi, v delu, ki je povezan z obnovo, izvedbo novih oblog;
  - postavitev gradbenega odra;
  - odstranitev ali izravnavo obstoječega ometa ali ostalih gradbenih materialov;
  - zmanjševanje vpliva toplotnih mostov;
  - demontažo starih in nakup ter vgradnjo novih okenskih polic, vključno z obdelavo špalet;
  - odstranitev in ponovno vgradnjo elementov stavbe, povezanih z izvedbo ukrepa.

   

  Tehnični pogoji in upravičeni stroški (.pdf)

 • Višina spodbude

  Višina nepovratnih sredstev znaša do 20 %, višina kredita pa do 80 % upravičenih stroškov naložbe, brez DDV.

 • Vloga

 • Javni poziv

Zaključek tega razpisa Javni poziv velja do objave zaključka javnega poziva v Ur. l. RS