Priklop na omrežje daljinskega ogrevanja

Splošno

Zamenjava toplotne postaje ali vgradnja toplotne postaje za priklop na sistem daljinskega ogrevanja
Trenutno na voljo za ta namen

Nepovratna sredstva in kredit 51FS-PO18

JAVNI POZIV 51FS-PO18

Finančne spodbude za nove naložbe v učinkovito rabo in obnovljive vire energije

Podjetjem so na voljo finančne spodbude za naložbe v učinkovito rabo in obnovljive vire energije. Spodbude so v obliki nepovratnih sredstev in/ali kredita s subvencionirano obrestno mero, dodeljene po pravilu »de minimis« pomoči (do 200.000 EUR), za nove naložbe učinkovite rabe in rabe obnovljivih virov energije na območju Republike Slovenije.

Na javnem pozivu lahko sodelujejo gospodarske družbe in samostojni podjetniki posamezniki ter zadruge.

Spodbude so na voljo za enega ali več v nadaljevanju navedenih ukrepov, ki se bodo začeli izvajati po oddaji vloge za pridobitev finančne spodbude:

 • toplotno izolacijo zunanjih sten, sten proti neogrevanim prostorom ali sten proti terenu,
 • toplotno izolacijo tal na terenu, tal nad neogrevanim prostorom ali tal nad zunanjim zrakom,
 • toplotno izolacijo stropa proti neogrevanemu prostoru ali stropa v sestavi ravnih ali poševnih streh,
 • zamenjavo oken z energijsko učinkovitimi okni,
 • vgradnjo toplotne črpalke za centralno ogrevanje stavbe,
 • vgradnjo kurilne naprave na lesno biomaso za centralno ogrevanje stavbe,
 • zamenjavo toplotne postaje ali vgradnjo toplotne postaje za priklop na sistem daljinskega ogrevanja,
 • vgradnjo sprejemnikov sončne energije,
 • vgradnjo prezračevanja z vračanjem toplote odpadnega zraka v stavbah,
 • vgradnjo energijsko učinkovitega sistema razsvetljave,
 • optimizacijo sistema ogrevanja,
 • napravo za samooskrbo z električno energijo,
 • gradnjo skoraj nič-energijske stavbe,
 • izkoriščanje odvečne toplote iz procesov in/ali naprav,
 • vgradnjo energijsko učinkovitih elektromotorjev in/ali vgradnjo frekvenčnih pretvornikov,
 • uvedbo sistema upravljanja z energijo,
 • ukrep energetske učinkovitosti v poslovnem procesu,
 • napravo za soproizvodnjo električne energije in toplote. 

 

Za posamezen ukrep je možno pridobiti nepovratna sredstva, kredit ali pa kombinacijo obojega, in sicer nepovratna sredstva v višini do 20 %, kredita pa v višini do 80 % upravičenih stroškov naložbe, brez DDV, po letni obrestni meri trimesečni EURIBOR + 0 % (min 25.000 EUR).

Informacije o javnem pozivu so na voljo na telefonski številki 01 241 48 66 in 01 241 48 79 ali po elektronski pošti na naslovu ekosklad@ekosklad.si.


 • Pogoji za pridobitev in upravičeni stroški

  Pogoji za pridobitev

  Pravica do finančne spodbude se dodeli za zamenjavo toplotne postaje za ogrevanje in/ali zamenjavo oziroma prenovo toplotne postaje za pripravo tople vode ali za vgradnjo toplotne postaje za ogrevanje z ali brez priprave tople vode za priklop na sistem daljinskega ogrevanja. Toplotna postaja za ogrevanje mora imeti krmilnike z vodenjem temperature ogrevane vode glede na zunanjo temperaturo ter možnost nastavljanja ogrevalne krivulje in parametrov krmiljenja regulacijskega ventila. Nova toplotna postaja ali celovita prenova stare toplotne postaje za pripravo tople vode mora obsegati prenosnik toplote, regulacijsko opremo za pripravo tople vode, regulacijsko opremo, ki omogoča daljinsko upravljanje in povezavo z merilnikom toplote, merilnik toplote z možnostjo odčitavanja podatkov in prenosom podatkov na krmilnik po ustrezni povezavi, energetsko učinkovite črpalke, toplotno izolacijo cevovodov in prenosnika toplote v toplotni postaji ter vzpostavitev sistema za optimizirano delovanje.                   

  Naložba, ki je predmet javnega poziva, mora biti načrtovana in dimenzionirana na podlagi analize obstoječega stanja in dejanskih toplotnih potreb stavbe ter izvedena na podlagi projektne dokumentacije za izvedbo.

  Upravičeni stroški naložbe vključujejo:
  - nakup in vgradnjo toplotne postaje z ali brez priprave tople vode z vsemi pripadajočimi inštalacijami ter ustrezno krmilno in varovalno opremo;
  - odstranitev obstoječe ogrevalne naprave ali toplotne postaje za ogrevanje in/ali toplotne postaje za pripravo tople vode ter ostale opreme v kotlovnici, ki je potrebna zamenjave;
  - vgradnjo merilnih prog v posameznih objektih, priključenih na skupno napravo;
  - izgradnjo priključnega vročevoda na obstoječe distribucijsko omrežje v primeru, če bo vlagatelj investitor in tudi lastnik zgrajenega vročevoda in bo izdelan projekt za izvedbo;
  - električne in strojne instalacije za potrebe delovanja in krmiljenja sistema ter zagon sistema.
   
  Upravičeni stroški ne vključujejo elementov sekundarnega razvoda (centralnega/ogrevalnega/ toplovodnega sistema) in ogreval ter ureditev ali izgradnjo novega prostora za toplotno postajo.
   
  Tehnični pogoji in upravičeni stroški (.pdf)
 • Višina spodbude

  Višina nepovratnih sredstev znaša do 20 %, višina kredita pa do 80 % upravičenih stroškov naložbe, brez DDV.

 • Vloga

 • Javni poziv

Zaključek tega razpisa Javni poziv velja do objave zaključka javnega poziva v Ur. l. RS