Sistem razsvetljave

Splošno

Vgradnja energijsko učinkovitega sistema razsvetljave
Trenutno na voljo za ta namen

Nepovratna sredstva in kredit 51FS-PO18

JAVNI POZIV 51FS-PO18

Finančne spodbude za nove naložbe v učinkovito rabo in obnovljive vire energije

Podjetjem so na voljo finančne spodbude za naložbe v učinkovito rabo in obnovljive vire energije. Spodbude so v obliki nepovratnih sredstev in/ali kredita s subvencionirano obrestno mero, dodeljene po pravilu »de minimis« pomoči (do 200.000 EUR), za nove naložbe učinkovite rabe in rabe obnovljivih virov energije na območju Republike Slovenije.

Na javnem pozivu lahko sodelujejo gospodarske družbe in samostojni podjetniki posamezniki ter zadruge.

Spodbude so na voljo za enega ali več v nadaljevanju navedenih ukrepov, ki se bodo začeli izvajati po oddaji vloge za pridobitev finančne spodbude:

 • toplotno izolacijo zunanjih sten, sten proti neogrevanim prostorom ali sten proti terenu,
 • toplotno izolacijo tal na terenu, tal nad neogrevanim prostorom ali tal nad zunanjim zrakom,
 • toplotno izolacijo stropa proti neogrevanemu prostoru ali stropa v sestavi ravnih ali poševnih streh,
 • zamenjavo oken z energijsko učinkovitimi okni,
 • vgradnjo toplotne črpalke za centralno ogrevanje stavbe,
 • vgradnjo kurilne naprave na lesno biomaso za centralno ogrevanje stavbe,
 • zamenjavo toplotne postaje ali vgradnjo toplotne postaje za priklop na sistem daljinskega ogrevanja,
 • vgradnjo sprejemnikov sončne energije,
 • vgradnjo prezračevanja z vračanjem toplote odpadnega zraka v stavbah,
 • vgradnjo energijsko učinkovitega sistema razsvetljave,
 • optimizacijo sistema ogrevanja,
 • napravo za samooskrbo z električno energijo,
 • gradnjo skoraj nič-energijske stavbe,
 • izkoriščanje odvečne toplote iz procesov in/ali naprav,
 • vgradnjo energijsko učinkovitih elektromotorjev in/ali vgradnjo frekvenčnih pretvornikov,
 • uvedbo sistema upravljanja z energijo,
 • ukrep energetske učinkovitosti v poslovnem procesu,
 • napravo za soproizvodnjo električne energije in toplote. 

 

Za posamezen ukrep je možno pridobiti nepovratna sredstva, kredit ali pa kombinacijo obojega, in sicer nepovratna sredstva v višini do 20 %, kredita pa v višini do 80 % upravičenih stroškov naložbe, brez DDV, po letni obrestni meri trimesečni EURIBOR + 0 % (min 25.000 EUR).

Informacije o javnem pozivu so na voljo na telefonski številki 01 241 48 66 in 01 241 48 79 ali po elektronski pošti na naslovu ekosklad@ekosklad.si.


 • Pogoji za pridobitev in upravičeni stroški

  Pogoji za pridobitev
  Pravica do finančne spodbude se dodeli za vgradnjo energijsko učinkovitega sistema razsvetljave. Predmet finančne spodbude so lahko le nove sodobne energijsko varčne in okolju prijazne svetilke ali sijalke oziroma sistemi razsvetljave, ki izpolnjujejo tehnične zahteve predpisov za okoljsko primerno zasnovo proizvodov, povezanih z energijo oziroma drugih predpisov, ki urejajo to področje. Predmet ukrepa je celovita prenova sistema razsvetljave, vključno s pomožnimi napravami, kot so predstikalne naprave, senzorji ipd., in ne zgolj zamenjave sijalk oziroma svetil.
   
  Predmet finančne spodbude za vgradnjo energijsko učinkovite razsvetljave v stavbah so sijalke LED, kompaktne fluorescenčne sijalke (varčne žarnice), fluorescenčne sijalke T5, elektronske predstikalne naprave (zamenjava magnetne dušilke) in senzorji prisotnosti. Pri obnovi zunanje razsvetljave na stavbi pride v poštev zamenjava živosrebrne sijalke s sijalko z modularno LED, visokotlačno natrijevo, metal-halogenidno, fluorescenčno ali kompaktno fluorescenčno sijalko.
   
  Naložba, ki je predmet javnega poziva, mora biti načrtovana in izvedena na podlagi projektne dokumentacije za izvedbo. Iz projekta za izvedbo morajo biti razvidni podatki o tipu in številu starih sijalk ali sistemov razsvetljave ter tipu in številu vgrajenih novih sijalk ali sistemov razsvetljave in izboljšav, prav tako pa mora biti razvidna dejanska moč in število obratovalnih ur starega in prenovljenega sistema razsvetljave.
   
  Upravičeni stroški naložbe vključujejo:
  - odstranitev starih sijalk ali sistemov razsvetljave;
  - nakup in vgradnjo varčnih in okolju prijaznih svetilk ali sijalk oziroma sistemov razsvetljave;
  - nakup in vgradnjo ali nadgradnjo varčnih svetil, vključno s fluorescenčnimi žarnicami s predstikalnimi napravami, LED-svetili in indukcijsko razsvetljavo z montažnim priborom za vgradnjo v spuščen strop;
  - dobavo in vgradnjo zunanjih reflektorjev, nadgradnjo svetil z zaščitnim steklom in halogenskimi žarnicami, varčnimi indukcijskimi svetili ali LED-svetili;
  - nakup in vgradnjo varčnih svetil in odsevnikov ter učinkovitih predstikalnih naprav (v kompletu ali npr. vgradnjo kompaktnih fluorescenčnih sijalk);
  - rekonstrukcijo in predelavo pomožne opreme ter postavitev ali gradnjo nove nadomestne pomožne opreme (konzole) v primeru, da vlagatelj strokovno utemeljeno spreminja postavitev (lokacijo) svetilk ali če se v dokumentaciji projekta izkaže, da je zaradi spremembe svetilk zamenjava pomožne opreme primernejša oziroma cenejša od predelave;
  - nakup in vgradnjo regulatorjev in krmilnih sistemov za varčno osvetljevanje ter opremo za daljinsko krmiljenje razsvetljave oziroma samodejno izvajanje redukcij obratovanja razsvetljave;
  - vodnike, cevi in priključke, inštalacijski material za svetila in njihovo regulacijo;
  - stroške sanacije odjemnih mest razsvetljave;
  - predelavo električnih omar za potrebe nove razsvetljave, vključno s stroški nabave in vgradnje nove opreme za spremljanje rabe električne energije.
   
  Tehnični pogoji in upravičeni stroški (.pdf)
 • Višina spodbude

  Višina nepovratnih sredstev znaša do 20 %, višina kredita pa do 80 % upravičenih stroškov naložbe, brez DDV.

 • Vloga

 • Javni poziv

Zaključek tega razpisa Javni poziv velja do objave zaključka javnega poziva v Ur. l. RS

Nepovratna sredstva in kredit 76FS-PO19

Podjetjem so na voljo finančne spodbude za naložbe v učinkovito rabo in obnovljive vire energije. Spodbude so v obliki nepovratnih sredstev in/ali kredita s subvencionirano obrestno mero, dodeljene po pravilu »de minimis« pomoči, za nove naložbe učinkovite rabe in rabe obnovljivih virov energije na območju Republike Slovenije.

Na javnem pozivu lahko sodelujejo:

 1. lokalne skupnosti,
 2. pravne osebe, samostojni podjetniki posamezniki in druge fizične osebe, ki opravljajo registrirane dejavnosti, ali s predpisom ali z aktom o ustanovitvi določene dejavnosti, ki so vsi vpisani v poslovni register v Republiki Sloveniji, razen njihovih podružnic v tujini,
 3. pravne osebe javnega prava, ki imajo stvarno premoženje v svoji lasti, razen neposrednih uporabnikov državnega proračuna.

 

Spodbude so na voljo za enega ali več v nadaljevanju navedenih ukrepov, ki se bodo začeli izvajati po oddaji vloge za pridobitev finančne spodbude:

A - toplotna izolacija fasade
B - toplotna izolacija tal na terenu ali tal nad neogrevanim prostorom/kletjo
C - toplotna izolacija strehe ali stropa proti neogrevanemu prostoru
D - zamenjava zunanjega stavbnega pohištva
E - vgradnja toplotne črpalke za centralno ogrevanje stavbe
F - vgradnja kurilne naprave na lesno biomaso za centralno ogrevanje stavbe
G - zamenjava toplotne postaje ali vgradnja toplotne postaje za priklop 
      na sistem daljinskega ogrevanja
H - vgradnja solarnega ogrevalnega sistema
I - vgradnja prezračevanja z vračanjem toplote odpadnega zraka v stavbah
J - vgradnja energijsko učinkovitega sistema razsvetljave
K - optimizacija sistema ogrevanja
L - vgradnja plinskega kondenzacijskega kotla za centralno ogrevanje
M - gradnja skoraj nič-energijske stavbe
N - izkoriščanje odvečne toplote iz procesov in/ali naprav
O - vgradnja energijsko učinkovitih elektromotorjev in/ali vgradnja frekvenčnih pretvornikov
P - uvedba sistema upravljanja z energijo
R - ukrep energetske optimizacije v tehnološkem procesu
S -  naložbe v naprave za soproizvodnjo električne energije in toplote

 

Za posamezen ukrep je možno pridobiti nepovratna sredstva, kredit ali pa kombinacijo obojega, in sicer nepovratna sredstva v višini do 20 %kredita pa v višini do 80 % upravičenih stroškov naložbe, brez DDV, po letni obrestni meri trimesečni EURIBOR + 0 %.


 • Pogoji za pridobitev

  Pravica  do spodbude se dodeli za vgradnjo novega energijsko učinkovitega sistema razsvetljave.

  Predmet spodbude za vgradnjo energijsko učinkovite razsvetljave v stavbah so LED svetila, pri obnovi zunanje razsvetljave na stavbi pa  modularna LED svetila.

 • Upravičeni stroški

  Upravičeni stroški naložbe vključujejo:
  • odstranitev starih svetil ali sistemov razsvetljave;
  • nakup in vgradnjo LED-svetil oz LED sistemov;
  • dobavo in vgradnjo zunanjih reflektorjev z LED-svetili;
  • nakup in vgradnjo regulatorjev in krmilnih sistemov za varčno osvetljevanje ter opremo za daljinsko krmiljenje razsvetljave oziroma samodejno izvajanje redukcij obratovanja razsvetljave;
  • vodnike, cevi in priključke, inštalacijski material za svetila in njihovo regulacijo;
  • stroške sanacije odjemnih mest razsvetljave;
  • predelavo električnih omar za potrebe nove razsvetljave, vključno s stroški nabave in vgradnje nove opreme za spremljanje rabe električne energije.
 • Obvezne priloge k vlogi in zaključna dokumentacija

  Obvezne priloge k vlogi:
  • predračun izvajalca s popisom vgrajenih svetil in ostale opreme;
  • svetlobno-tehnični izračun, iz katerega morajo biti razvidni podatki o vrsti in številu starih svetil ali sistemov razsvetljave ter o vrsti in številu vgrajenih novih svetil ali sistemov razsvetljave in izboljšav, kot tudi dejanska moč in število obratovalnih ur starega in prenovljenega sistema razsvetljave, ter predvidena letna poraba električne energije novega sistema razsvetljave;
  • dokazila o ustreznosti sistema razsvetljave glede na predpise, ki veljajo za svetila: podatkovna kartica, skladna s predpisom, ki ureja navajanje rabe energije in drugih virov z energijskimi nalepkami in standardiziranimi podatki proizvodov, povezanih z energijo, ali podatkovni list z navedenimi podatki, določenimi s predpisi okoljsko primerne zasnove proizvodov, povezanih z energijo, ali drug dokument, ki izkazuje ustreznost elementov sistema.
   
  Obvezna vsebina zaključne dokumentacije:
  • računi izvajalcev naložbe s popisom izvedenih del, gradbenih proizvodov ali naprav in opreme za celoten obseg naložbe;
  • dokazilo o plačilu računov iz prejšnje alineje;
  • fotografije vgrajenih svetil ali sistemov razsvetljave.
 • Višina spodbude

  Višina nepovratnih sredstev znaša do 20 %, višina kredita pa do 80 % upravičenih stroškov naložbe, brez DDV.

Zaključek tega razpisa Javni poziv velja do objave zaključka javnega poziva v Ur. l. RS