Obvestilo zavezancem (26.4.2018)

Eko sklad na podlagi 2. odstavka 9. člena Uredbe o zagotavljanju prihrankov energije (Uradni list RS, št.: 96/2014), ki določa, da Eko sklad objavi specifični strošek doseganja prihrankov energije za preteklo leto, objavlja specifični strošek za leto 2017, in sicer 159,20 EUR/MWh.

 


Obvestilo zavezancem (20.6.2017)
Eko sklad na podlagi 2. odstavka 9. člena Uredbe o zagotavljanju prihrankov energije (Uradni list RS, št.: 96/2014), ki določa, da Eko sklad objavi specifični strošek doseganja prihrankov energije za preteklo leto, objavlja specifični strošek za leto 2016, in sicer 157,31 EUR/MWh.


Obvestilo zavezancem (24.3.2017)
V Uradnem listu Republike Slovenije ( št. 14/2017 z dne 24.03.2017) je bil objavljen Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o metodah za določanje prihrankov energije  s prilogo IV (Energijska vsebnost izbranih goriv za končno potrošnjo – pretvorbena preglednica).Obvestilo zavezancem za biomaso (16.3.2017)
Za izvajanje 10. člena  Uredbe o zagotavljanju prihrankov energije (Uradni list RS, št. 96/14) se za lesna goriva, ki se ne prodajajo v kilogramih ampak v drugih v praksi uporabljenih merskih enotah (v prostorninskih metrih, nasutih kubičnih metrih, klaftrah), za preračun v kilograme uporabijo pretvorbeni faktorji podani v nadaljevanju. Več ... (pdf)


Obvestilo zavezancem za biomaso (13.2.2017)
Za namen nemotenega izvajanja 10. člena Uredbe o zagotavljanju prihrankov energije (Uradni list RS, št. 96/14), in sicer do sprejema sprememb Pravilnika o metodah za določanje prihrankov energije, vam podajamo pretvorbeno tabelo za energijsko vsebnost izbranih goriv za končno rabo, posredovano s strani Ministrstva za infrastrukturo, Direktorata za energijo. Več ... (pdf)


Obvestilo zavezancem (11.5.2016)
Eko sklad na podlagi 2. odstavka 9. člena Uredbe o zagotavljanju prihrankov energije (Uradni list RS, št.: 96/2014), ki določa, da Eko sklad objavi specifični strošek doseganja prihrankov energije za preteklo leto, objavlja specifični strošek za leto 2015, in sicer 155,97 EUR/MWh.


Obvestilo zavezancem (22.2.2016)
Vsi operaterji in dobavitelji, ki Eko skladu niso pravočasno poročali o obračunanih količinah in zbranih sredstvih po posameznih energentih ali morajo še oddati poračun za leto 2015, lahko to storijo pisno na obrazcu Poročilo o obračunanih količinah in zbranih sredstvih za leto 2015. 

Poročilo se pošlje podpisano po pošti na naslov Eko sklad j.s., Bleiweisova 30, 1000 Ljubljana. Po prejemu poročila bo Eko sklad izstavil račun na datum prejema poročila. Račun bo poslan po e-mailu ali preko e-računa, glede na registracijo, ki jo ima operater ali dobavitelj opravljeno na spletni strani Eko sklada.

Obrazec (pdf)


Obvestilo zavezancem (24.9.2015)
Vsi zavezanci, ki bodo Eko skladu posredovali obvestilo, da bodo obveznost zagotavljanja prihrankov energije v letu 2016 izpolnili z nakazilom finančnih sredstev Eko skladu, si okvirno lahko izračunajo višino tega prispevka. Več ..


Obvestilo zavezancem (10.7.2015)
Eko sklad, j.s. na podlagi  9. in 11. člena Uredbe o zagotavljanju prihrankov energije (Uradni list RS, št. 96/14) objavlja popravek za Pravilnik o postopku poročanja in nakazovanja finančnih sredstev iz naslova prispevka za energetsko učinkovitost in finančnih sredstev kot oblike obveznega zagotavljanja prihrankov energije pri končnih odjemalcih dobaviteljev elektrike, toplote, plina ter tekočih in trdnih goriv Eko skladu (sprememba).


Obvestilo zavezancem (2.4.2015)
Aplikacija za poročanje vam bo na voljo 8.4.2015, za vse morebitne nejasnosti in pomoč pri poročanju pokličite na tel. 01 / 241 48 20 (tajništvo) ali pišite na e-naslov ekosklad@ekosklad.si


Obvestilo zavezancem (30.3.2015)
Eko sklad na podlagi 2. odstavka 9. člena Uredbe o zagotavljanju prihrankov energije (Uradni list RS, št.: 96/2014), ki določa, da Eko sklad objavi specifični strošek doseganja prihrankov energije za preteklo leto, objavlja specifični strošek za leto 2013, in sicer 131,76 EUR/MWh.
 Več ... 


Obvestilo zavezancem (13.3.2015)
Obveščamo vas, da bo aplikacija za poročanje skladno s pravilnikom »Pravilnik o postopku poročanja in nakazovanja finančnih sredstev iz naslova prispevka za energetsko učinkovitost in finančnih sredstev kot oblike obveznega zagotavljanja prihrankov energije pri končnih odjemalcih dobaviteljev elektrike, toplote, plina ter tekočih in trdnih goriv Eko skladu« pripravljena do 1.4.2015 s testnim obdobjem do 10.4.2015, ko bo stopila v produkcijo. V vmesnem obdobju boste lahko izvedli registracijo ter poročali o količinah, ki jih bomo spremljali za morebitne vnesene napake ter vam nudili ustrezno pomoč.

Opozarjamo vas, da boste za registracijo potrebovali kvalificirano digitalno potrdilo za varno elektronsko podpisovanje, kar je navedeno v osnutku pravilnika.

S 1.4.2015 bo objavljen tudi pravilnik »Pravilnik o postopku poročanja in nakazovanja finančnih sredstev iz naslova prispevka za energetsko učinkovitost in finančnih sredstev kot oblike obveznega zagotavljanja prihrankov energije pri končnih odjemalcih dobaviteljev elektrike, toplote, plina ter tekočih in trdnih goriv Eko skladu«, ki je podlaga za delovanje aplikacije.

V skladu s pripravljenim pravilnikom bodo operaterji in dobavitelji prvo Poročilo o obračunanih količinah in zbranih sredstvih oddali najkasneje do 18. aprila 2015, in sicer skupaj za mesec januar, februar in marec 2015.

Za vse morebitne nevšečnosti do sedaj se vam opravičujemo.


Obvestilo zavezancem (23.2.2015)
Eko sklad, j.s. na podlagi  9. in 11. člena Uredbe o zagotavljanju prihrankov energije (Uradni list RS, št. 96/14) objavlja osnutek Pravilnik o postopku poročanja in nakazovanja finančnih sredstev iz naslova prispevka za energetsko učinkovitost in finančnih sredstev kot oblike obveznega zagotavljanja prihrankov energije pri končnih odjemalcih dobaviteljev elektrike, toplote, plina ter tekočih in trdnih goriv Eko skladu. 

POSEBEJ PA OPOZARJAMO, DA SI PRIDRŽUJEMO PRAVICO DO SPREMEMB NAPOVEDANEGA PRAVILNIKA, V KOLIKOR BO TO POTREBNO. Več ... 


Obvestilo zavezancem (18.2.2015)
Eko sklad na podlagi 2. odstavka 9. člena Uredbe o zagotavljanju prihrankov energije (Uradni list RS, št.: 96/2014), ki določa, da Eko sklad objavi specifični strošek doseganja prihrankov energije za preteklo leto, objavlja specifični strošek za leto 2014, in sicer 153,97 EUR/MWh.
 


Obvestilo zavezancem (10.2.2015),
ki so dolžni plačevati prispevek za energetsko učinkovitost po Uredbi o zagotavljanju prihrankov energije

Pravilnik o postopku poročanja in nakazovanja finančnih sredstev iz naslova prispevka za energetsko učinkovitost in finančnih sredstev kot oblike obveznega zagotavljanja prihrankov energije pri končnih odjemalcih dobaviteljev elektrike, toplote, plina ter tekočih in trdnih goriv je v postopku usklajevanja. Ko bo pravilnik usklajen, bo objavljen na spletnih straneh Eko sklada. Takrat bodo na voljo tudi vsi obrazci za poročanje.


Veliki zavezanci

Programi za leta 2012, 2013 in 2014 se zaključijo na podlagi Uredbe o zagotavljanju prihrankov energije pri končnih odjemalcih (Uradni list RS, št. 114/09 in 57/11), ki določa, da morajo veliki zavezanci, ki izvajajo potrjene programe, poročati o izvajanju teh programov do 31. marca za preteklo leto.

Obrazci za poročanje:

Poročilo o izvedenih aktivnostih v letu 2016 v okviru programa za izboljšanje energetske učinkovitosti za leto 2014

Poročilo o izvedenih aktivnostih v letu 2016 v okviru programa za izboljšanje energetske učinkovitosti za leto 2013


Poročila o izvajanju Programov za izboljšanje energetske učinkovitosti za leta 2012, 2013 in 2014

Vsi potrjeni programi velikih zavezancev (7) za izboljšanje energetske učinkovitosti za leto 2012 so zaključeni. Zaključna poročila o izvajanju programov za leto 2012: Butan plin d.d., Elektro energija d.o.o., Elektro Maribor Energija plus d.o.o., Geoplin d.o.o., GEN-I d.o.o.Javno podjetje Energetika Ljubljana d.o.o. in Petrol d.d..

V letu 2014 so se izplačevala nepovratna sredstva iz potrjenih programov velikih zavezancev za leto 2013 (6). Poročila o izvajanju programov (izplačanih sredstvih) za leto 2013 do 31. 12. 2014:  Javno podjetje Energetika Ljubljana d.o.o., E3 d.o.o.Elektro Gorenjska prodaja d.o.o., Elektro Maribor Energija plus d.o.o.GEN-I d.o.o., Petrol d.d. in Elektro energija d.o.o..

V letu 2014 so se dodeljevala nepovratna sredstva iz potrjenih programov velikih zavezancev za leto 2014 (9). Poročila o dodeljevanju nepovratnih sredstev v letu 2014: Javno podjetje Energetika Ljubljana d.o.o., E3 d.o.o., ECE d.o.o.Elektro Gorenjska prodaja d.o.o., Elektro energija d.o.o., Elektro Maribor Energija plus d.o.o.GEN-I d.o.o., Geoplin d.d., in Petrol d.d..