Mikro sončne elektrarne: Subvencija

Javni poziv Subvencija 71SUB-SO19

Rok za oddajo vloge Pred pričetkom izvajanja del

Veljavnost poziva Do objave zaključka v UL RS

Namenjeno za skupinska

Tip naložbe Električna samooskrba

Oddaja vloge Osebno ob uradnih urah, po pošti na naslov, prek spleta z izpolnitvijo vloge Naslov in uradne ure


Predmet javnega poziva so nepovratne finančne spodbude/pomoči (v nadaljnjem besedilu: nepovratna finančna spodbuda) za nove naložbe nakupa in vgradnje naprav za individualno in skupnostno samooskrbo gospodinjskih odjemalcev ali malih poslovnih odjemalcev z električno energijo, ki električno energijo proizvajajo z izrabo sončne energije (v nadaljnjem besedilu: naprava za samooskrbo z električno energijo).

Skupnostna samooskrba pomeni samooskrbo večstanovanjske stavbe in skupnosti OVE, skladno z Uredbo o samooskrbi z električno energijo iz obnovljivih virov energije (Uradni list RS, št. 17/19; v nadaljnjem besedilu: Uredba o samooskrbi), pri čemer večstanovanjska stavba pomeni večstanovanjsko stavbo, poslovno - stanovanjsko, stanovanjsko - poslovno in poslovno stavbo.

Nova naložba je naložba, ki še ni bila zaključena ob oddaji vloge in bo začela obratovati po oddaji vloge za pridobitev nepovratne finančne spodbude (v nadaljnjem besedilu: vloga) po tem javnem pozivu.

Nepovratna finančna spodbuda se lahko dodeli le za nove naprave za samooskrbo z električno energijo.

Naprava za samooskrbo z električno energijo mora biti nameščena na stavbi, ki je zgrajena na podlagi pravnomočnega gradbenega dovoljenja oziroma je bila za stavbo izdana odločba o legalizaciji oziroma odločba o domnevi izdanega gradbenega in uporabnega dovoljenja po 118. členu Gradbenega zakona (Uradni list RS, št. 61/17 in 72/17 – popr.; v nadaljnjem besedilu: GZ). Naprava za samooskrbo z električno energijo je lahko nameščena tudi na pomožnem, enostavnem ali nezahtevnem objektu, ki se nahaja ob stavbi in je zgrajen v skladu z veljavnimi predpisi s področja graditve objektov.

Naprava za samooskrbo z električno energijo mora biti skladna z zahtevami iz soglasja za priključitev, izdanega na podlagi 147. člena EZ-1 in Pravilnika o tehničnih zahtevah naprav za samooskrbo z električno energijo iz obnovljivih virov energije (Uradni list RS, št. 1/16 in 46/18).

Na javnem pozivu lahko sodeluje vsaka fizična oseba (občan), ki je investitor in:

 • lastnik ali solastnik nepremičnine oziroma stavbe, kjer bo izvedena naložba, ki je predmet javnega poziva (v nadaljnjem besedilu: lastnik) ali
 • etažni lastnik ali solastnik posameznega dela stavbe, kjer bo izveden ukrep, ki je predmet javnega poziva ali
 • družinski član lastnika nepremičnine oziroma stavbe, kjer bo izvedena naložba, ki je predmet javnega poziva.

Do nepovratne finančne spodbude po tem javnem pozivu so upravičene tudi pravne osebe zasebnega prava, samostojni podjetniki posamezniki ter fizične osebe, ki samostojno opravljajo dejavnost kot poklic ali so registrirane za opravljanje dejavnosti skladno z določbami posebnih predpisov ter pravne osebe javnega prava s sedežem v Republiki Sloveniji, ki imajo stvarno premoženje v svoji lasti, razen neposrednih uporabnikov državnega proračuna, ki so investitorji in:

 • lastniki ali solastniki stavbe, kjer bo izveden ukrep, ki je predmet javnega poziva (v nadaljnjem besedilu: lastnik) ali
 • etažni lastniki ali solastniki posameznega dela stavbe, kjer bo izveden ukrep, ki je predmet javnega poziva.

Obvezne priloge:

 • predračun oziroma ponudbo za nakup in montažo naprave za samooskrbo z električno energijo;
 • podatke proizvajalca o napravi za samooskrbo z električno energijo, iz katerih so jasno razvidni podatki o napravi (znamka, komercialna oznaka, tip, nazivna električna moč), ki so lahko vključeni v predračun ali podani ločeno v specifikaciji naprave;
 • izjavo o že prejetih »de minimis« pomočeh, s strani pravnih oseb, ki nastopajo kot upravičene osebe, na predpisanem obrazcu, ki je del razpisne dokumentacije;
 • fotografijo dela stavbe, kamor bo nameščena naprava za samooskrbo z električno energijo, z označeno lokacijo namestitve naprave;
 • kopijo Soglasja za priključitev (na podlagi 147. člena EZ-1);
 • v primeru skupnostne oskrbe pooblastilo upravičenih oseb za zastopanje v upravnem postopku predmetnega javnega poziva in pooblastilo za podpis pogodbe o izplačilu nepovratne finančne spodbude, če upravičene osebe v predmetnem upravnem postopku zastopa pooblaščenec, na predpisanem obrazcu, ki je del razpisne dokumentacije;
 • v primeru skupnostne samooskrbe seznam odjemalcev z navedbo solastniških deležev naprave za samooskrbo, in sicer v elektronski obliki na predpisanem obrazcu, ki je del razpisne dokumentacije.
PDF dokument

PDF dokument JP-71SUB-SO19-zakljucen.pdf

Odpri Prenesi 625kb
PDF dokument

PDF dokument 71SUB-SO19_Obrazec-Soglasje-in-pooblastilo.pdf

Odpri Prenesi 202kb
XLSX dokument

XLSX dokument 71SUB-SO19_Obrazec-Seznam-odjemalcev.XLSX

Prenesi 15kb
PDF dokument

PDF dokument 71SUB-SO19_Obrazec-de-minimis.pdf

Odpri Prenesi 207kb
PDF dokument

PDF dokument POGOSTA-VPRAŠANJA-IN-ODGOVORI-V-ZVEZI-Z-JP-71SUB-SO19.pdf

Odpri Prenesi 209kb

Olajšajte si izpolnjevanje vloge, izpolnite jo prek spleta.

Izpolnjevanje vlog prek spleta je preprosto - kot bi imeli osebnega svetovalca. Prijavite se in nadaljujte z izpolnjevanjem vloge ali pa si le to shranite in jo izpolnite kasneje.