Javni razpis NVO-SJI18 za sofinanciranje projektov nevladnih organizacij, ki delujejo na področju podnebnih sprememb

Objava:

Uradni list RS št. 84/18

 


Status: Zaprt
Obvestilo:

Eko sklad, j.s., nadaljuje s sofinanciranjem projektov nevladnih organizacij, ki delujejo na področju podnebnih sprememb. Vsebinsko je javni razpis podoben predhodnemu, le da gre tokrat za možnost dvoletnih projektov.

Predmet javnega razpisa je sofinanciranje ozaveščevalnih, izobraževalnih in promocijskih projektov nevladnih organizacij (NVO) na naslednjih vsebinskih področjih:

  1. ozaveščanje, izobraževanje in usposabljanje za prehod v družbo, ki bo z viri gospodarna, zelena in konkurenčno nizkoogljična;
  2. informiranje o koristih blaženja podnebnih sprememb in praktičnih vidikih izvajanja ukrepov;
  3. informiranje glede mednarodnega sporazuma za boj proti podnebnim spremembam;
  4. ozaveščanje, informiranje in izobraževanje za prilagajanje podnebnim spremembam;
  5. učinkovita raba energije in raba obnovljivih virov energije (v stavbah, prometu itd.);
  6. trajnostna mobilnost in zmanjševanje onesnaženosti zraka.

 

Upravičeni prijavitelji so pravne osebe zasebnega prava s sedežem v Republiki Sloveniji in registrirane kot društvo, ustanova ali zavod (samo zasebni zavodi) ter so nevladne organizacije, ki imajo na dan objave tega javnega razpisa (28.12.2018), priznan status delovanja v javnem interesu na področju varstva okolja, ohranjanja narave, urejanja prostora, prometa in energije.