Male sončne, vetrne in vodne elektrarne

Splošno

Namestitev naprav oz. izgradnja objektov za pridobivanje električne energije s pomočjo sonca, vode ali vetra z nazivno močjo do 50 kW
Trenutno na voljo za ta namen
 • Kredit 55OB16 Javni poziv velja do objave zaključka javnega poziva v Ul RS

Kredit 55OB16

J A V N I   P O Z I V
za kreditiranje okoljskih naložb občanov 55OB16

Predmet javnega poziva je ugodno kreditiranje občanov za okoljske naložbe, ki se bodo izvajale na območju Republike Slovenije.

Pogoji kreditiranja
Obrestna mera: trimesečni EURIBOR +1,3 %.
Odplačilna doba: največ 10 let.

Višina kredita: do višine priznanih stroškov naložbe in največ 40.000,00 EUR, vendar ne več od priznanih stroškov naložbe. Posamezen vlagatelj lahko za različne naložbe poda več vlog za dodelitev kredita na isti javni poziv, lahko pa za kredite za posamezno naložbo zaprosi tudi več upravičencev, pri čemer skupna višina tako odobrenih kreditov ne more preseči predračunske vrednosti priznanih stroškov naložbe.

Splošni in finančni pogoji kreditiranja ter ostale določbe so podrobneje opredeljeni v polnem besedilu javnega poziva.


 • EUR
 • Pogoji za pridobitev in priznani stroški

  1)    Namestitev naprav oz. izgradnja objektov za pridobivanje električne energije s pomočjo sonca, vode ali vetra z nazivno močjo do 50 kW.

  2)    Namestitev naprav za mikro soproizvodnjo toplote in električne energije z visokim izkoristkom in nazivno močjo naprave do 50 kW, katerih sezonska energijska učinkovitost ogrevanja ne sme biti manjša od 86 %.

  Priznani stroški vključujejo:
  - nakup in namestitev naprave,
  - predelavo obstoječega ali izdelavo novega priključka za dovod zraka in odvod dimnih plinov oziroma izdelavo dimnika,
  - izvedbo oziroma prenovo inštalacij za dovod goriva, ustrezne krmilne in varovalne opreme ter vodnega toplotnega zbiralnika.

  Naprave namenjene samooskrbi z električno energijo morajo izpolnjevati zahteve Uredbe (Uradni list RS 97/2015) in Pravilnika o tehničnih zahtevah za samooskrbo z električno energijo iz obnovljivih virov energije (Uradni list RS 1/2016).

  Prejemnik kredita za ostale naprave za pridobivanje električne energije pa mora pred morebitno pridobitvijo deklaracije za proizvodne naprave o tem obvestiti Eko sklad, ki je dolžan na dan dodelitve kredita prejemniku kredita izračunati prejeto pomoč po pravilu »de minimis« in o višini te pomoči pisno obvestiti prejemnika in Ministrstvo za finance.

 • Postopek pridobitve

  Razpisana sredstva se do porabe dodeljujejo po vrstnem redu prispetja popolnih vlog na Eko sklad. Popolna vloga je zahteva za pridobitev kredita, ki vsebuje vse zahtevane elemente in priloge ter je vložena na predpisanem obrazcu. Kandidat vloži vlogo na predpisanih obrazcih z vsemi dokazili osebno ali po pošti na naslov: Eko sklad, j.s., Bleiweisova cesta 30, 1000 Ljubljana. Postopek pridobitve je podrobneje opredeljen v polnem besedilu javnega poziva.

 • Dokumenti za prenos

Zaključek tega razpisa Javni poziv velja do objave zaključka javnega poziva v Ul RS