Zaključna dokumentacija in izplačilo sredstev

Kdaj lahko na Eko sklad pošljem zaključno dokumentacijo?
Zaključno dokumentacijo lahko na Eko sklad pošljete po zaključku izvedbe naložbe, in sicer tudi v primeru, ko od Eko sklada še niste prejeli uradnega odgovora, lahko pa tudi počakate do prejema odločbe in pogodbe s strani Eko sklada.

Na javnih pozivih na katere je potrebno kandidirati z že izvedeno naložbo (npr. 74SUB-OB19) je »zaključno dokumentacijo« tj. račun, dokazilo o plačilu in fotografije izvedene naložbe potrebno poslati skupaj z vlogo.

V kolikšnem času Eko sklad izvede izplačilo nepovratne finančne spodbude?
Spodbuda bo vlagatelju predvidoma izplačana v 60-ih dneh od prejema popolnega zahtevka za izplačilo nepovratne finančne spodbude (tj. od prejema popolne dokumentacije o zaključku naložbe), ki je opredeljena v Pogodbi o izplačilu nepovratne finančne spodbude.

Na javnem pozivu 74SUB-OB19 bo spodbuda vlagatelju izplačana predvidoma v 60-ih dneh od dokončnosti odločbe. Odločba postane dokončna z njeno vročitvijo vlagatelju.

Če bo ob pregledu dokumentacija nepopolna, bo vlagatelj pozvan na dopolnitev le-te. Celoten postopek izplačila se v primeru nepopolno in neustrezno pripravljene dokumentacije podaljša, zato poskrbite, da boste dokumentacijo za izplačilo pripravili v skladu z zahtevami javnega poziva in Pogodbe o izplačilu nepovratne finančne spodbude. Vlagatelj je o nakazilu sredstev obveščen po pošti z dokumentom »Nalog za nakazilo sredstev«. V primeru izvedbe naložbe na območjih občin s sprejetimi Odloki o načrtu za kakovost zraka, se nakazilo nepovratnih sredstev izvede iz dveh virov sredstev tj. v dveh delih (s časovnim zamikom), o čemer je vlagatelj obveščen po pošti z Nalogom za nakazilo sredstev.