Gradnja novih skoraj nič-energijskih stavb: Kredit

Javni poziv Kredit 91FS-sNESPO21

Rok za oddajo vloge pričetek izvedbe po oddaji vloge

Veljavnost poziva Do objave zaključka v Ur.l. RS

Namenjeno za samostojna

Tip naložbe Gradnja ali celovita obnova stavb

Oddaja vloge Osebno ob uradnih urah ali po pošti Naslov in uradne ure

Obrestna mera Trimesečni EURIBOR +1,3 %

Višina kredita Največ 2.000.000 €


Predmet javnega poziva so finančne spodbude (v nadaljnjem besedilu: spodbuda) gospodarstvu v obliki nepovratnih sredstev in kredita, dodeljene po pravilu »de minimis« pomoči, za nove naložbe v gradnjo skoraj ničenergijskih stavb na območju Republike Slovenije.

Zmanjšanje potrebne energije za delovanje stavb je zagotovljeno z usklajenimi ukrepi za doseganje visoke energijske učinkovitosti na ovoju stavbe in na stavbnih tehničnih sistemih, pri čemer je potrebna energija za delovanje stavbe v veliki meri proizvedena iz obnovljivih virov na kraju samem ali v njeni bližini. Skoraj ničenergijske stavbe dolgoročno zagotavljajo nizke stroške obratovanja in vzdrževanja, omogočajo kakovostno delovno in bivalno okolje ter imajo daljši življenjski cikel in nižje okoljske obremenitve. Zaradi celovitega pristopa k načrtovanju, optimizacije ukrepov učinkovite rabe energije in rabe obnovljivih virov na lokaciji stavbe, učinkovitega vodenja, nadzora in izvedbe projektov, je gospodarjenje z investicijskimi sredstvi racionalno, stavbe pa izpolnjujejo prepoznavna EU merila za trajnostno gradnjo z nizkim ogljičnim odtisom. S povečanjem rabe naravnih virov, obnovljivih virov energije in z večjo energijsko učinkovitostjo stavb se zmanjšuje tudi prekomerna onesnaženost zraka z delci PM10 in izboljšuje kakovost zunanjega zraka, kar prispeva k ciljem na področju nizkoogljičnega in krožnega gospodarstva in povečanju odpornosti na vplive podnebnih sprememb.

Namen javnega poziva je spodbujanje trajnostne gradnje novih skoraj ničenergijskih stavb. Za stavbe, ki so skladno s Tehnično smernico TSG-V-006: 2018 o razvrščanju objektov uvrščene med enostanovanjske (1110), dvostanovanjske (1121) oziroma tri- in večstanovanjske stavbe (1122), spodbuda po tem javnem pozivu ne more biti dodeljena.

PDF dokument

PDF dokument 91FS-sNESPO21-Javni-poziv_2.pdf

Odpri Prenesi 403kb
PDF dokument

PDF dokument 91FS-sNESPO21-Vloga.pdf

Odpri Prenesi 341kb
Excel preglednica

Excel preglednica 91FS-sNESPO21-Klimatski_podatki_PHPP_T2000-2009_J1991-2010.xlsx

Prenesi 17kb
PDF dokument

PDF dokument 91FS-sNESPO21-Zahtevek-za-izplačilo.pdf

Odpri Prenesi 106kb
Excel preglednica

Excel preglednica 91FS-sNESPO21-Seznam-prilog-k-zahtevku-za-izplačilo-in-upravičeni-stroški.xlsx

Prenesi 22kb
Excel preglednica

Excel preglednica 91FS-sNESPO21-Upravičeni-stroški-za-kredit.xlsx

Prenesi 17kb
PDF dokument

PDF dokument PRILOGA_Elementi-presoje-kreditne-sposobnosti-in-ustreznosti-zavarovanja.pdf

Odpri Prenesi 201kb
PDF dokument

PDF dokument PODATKI-O-STRANKI-PRED-VZPOSTAVITVIJO-POSLOVNEGA-RAZMERJA-1.0-.pdf

Odpri Prenesi 267kb
Excel preglednica

Excel preglednica 91FS-sNESPO21_obrazec-Presoja-kreditne-sposobnosti.xlsx

Prenesi 222kb
Excel preglednica

Excel preglednica 91FS-sNESPO21_obrazec-Predlog-zavarovanja-kredita.xlsx

Prenesi 37kb