Plinski kondenzacijski kotli: Subvencija

Javni poziv Subvencija 82FS-PO20

Rok za oddajo vloge Pred zaključkom izvajanja del

Veljavnost poziva Zaprt

Namenjeno za samostojna

Tip naložbe Ogrevanje in prezračevanje

Oddaja vloge Osebno ob uradnih urah, po pošti na naslov Eko sklada Naslov in uradne ure


Podjetjem so na voljo finančne spodbude za naložbe v učinkovito rabo in obnovljive vire energije. Spodbude so v obliki nepovratnih sredstev in/ali kredita s subvencionirano obrestno mero, dodeljene po pravilu »de minimis« pomoči, za nove naložbe učinkovite rabe in rabe obnovljivih virov energije na območju Republike Slovenije.

Na javnem pozivu lahko sodelujejo:

 1. lokalne skupnosti,
 2. pravne osebe, samostojni podjetniki posamezniki in druge fizične osebe, ki opravljajo registrirane dejavnosti, ali s predpisom ali z aktom o ustanovitvi določene dejavnosti, ki so vsi vpisani v poslovni register v Republiki Sloveniji, razen njihovih podružnic v tujini,
 3. pravne osebe javnega prava, ki imajo stvarno premoženje v svoji lasti, razen neposrednih uporabnikov državnega proračuna.

Spodbude so na voljo za enega ali več v nadaljevanju navedenih ukrepov, ki se bodo začeli izvajati po oddaji vloge za pridobitev finančne spodbude:

A- toplotna izolacija fasade, zunanjega zidu/tal ali zidu proti terenu v stavbi,

B- toplotna izolacija tal na terenu ali tal nad neogrevanim prostorom/kletjo v stavbi,

C- toplotna izolacija ravne strehe, poševne strehe ali stropa proti neogrevanemu prostoru/podstrešju,

D- zamenjava zunanjega stavbnega pohištva v stavbi,

E- vgradnja toplotne črpalke za centralno ogrevanje stavbe,

F- vgradnja kurilne naprave na lesno biomaso za centralno ogrevanje stavbe,

G- zamenjava toplotne postaje ali vgradnja toplotne postaje za priklop na sistem daljinskega ogrevanja stavbe,

H- vgradnja solarnega ogrevalnega sistema v stavbi,

I- vgradnja prezračevanja z vračanjem toplote odpadnega zraka v stavbi,

J- vgradnja energijsko učinkovitega sistema razsvetljave v stavbi,

K- optimizacija sistema ogrevanja v stavbi,

L- vgradnja plinskega kondenzacijskega kotla za centralno ogrevanje stavbe,

M- gradnja skoraj nič-energijske stavbe,

N- izkoriščanje odvečne toplote iz procesov in/ali naprav,

O- vgradnja energijsko učinkovitih elektromotorjev in/ali vgradnja frekvenčnih pretvornikov,

P- uvedba sistema upravljanja z energijo,

R- energetska učinkovitost v tehnološkem procesu,

S- naložbe v naprave za soproizvodnjo električne energije in toplote.

 

Za posamezen ukrep je možno pridobiti nepovratna sredstva, kredit ali pa kombinacijo obojega, in sicer nepovratna sredstva v višini do 20 %, kredita pa v višini do 80 % upravičenih stroškov naložbe, brez DDV, po letni obrestni meri trimesečni EURIBOR + 0 %.

Nepovratna sredstva za ukrepe od A do L so lahko dodeljena le za stavbe oziroma dele stavb, za katere je bilo gradbeno dovoljenje za gradnjo izdano pred 1. 7. 2010, morebitna odločba o legalizaciji stavbe zgrajene pred 1. 7. 2010, oziroma odločba o domnevi izdanega gradbenega in uporabnega dovoljenja po 118. členu Gradbenega zakona (Uradni list RS, št. 61/17, 72/17 – popr. in 65/20) za stavbe zgrajene pred 31. 12. 1967, pa pred izdajo odločbe po tem javnem pozivu.

Spodbude ni mogoče dodeliti za prenovo in gradnjo stavb, namenjenih nadaljnji prodaji na trgu.

Pravica do spodbude se dodeli za nakup in vgradnjo plinskega kondenzacijskega kotla, ki bo priklopljen na distribucijsko omrežje zemeljskega plina.

Plinski kondenzacijski kotel mora izpolnjevati tehnične zahteve predpisov za okoljsko primerno zasnovo proizvodov, povezanih z energijo in zahteve vseh ostalih predpisov, ki urejajo to področje. Če bo plinski kondenzacijski kotel vgrajen v eno- ali dvostanovanjsko stavbo ali posamezno stanovanjsko enoto v drugih stavbah, mora imeti skupaj z napravo za uravnavanje temperature vrednost sezonske energijske učinkovitosti pri ogrevanju prostorov ηs (%) vsaj 98 % oziroma mora biti komplet plinskega kondenzacijskega kotla in naprave za uravnavanje temperature vsaj v »A+« razredu sezonske energijske učinkovitosti pri ogrevanju prostorov.

Ustreznost plinskega kondenzacijskega kotla bo preverjena na podlagi podatkovnega lista plinskega kondenzacijskega kotla ali energijske nalepke skladna z Delegirano uredbo Komisije (EU) št. 811/2013, spremenjene z Delegirano uredbo Komisije (EU) št. 518/2014. Če je plinski kondenzacijski kotel moči večje od področja uporabe Delegirane uredbe Komisije (EU) št. 811/2013, spremenjene z Delegirano uredbo Komisije (EU) št. 518/2014, bo ustreznost kotla preverjena s prilogami, ki izkazujejo ustreznost plinskega kondenzacijskega kotla skladno z Uredbo Komisije (EU) št. 813/2013 oziroma s prilogami, ki izkazujejo ustreznost kotla  s predpisi, ki urejajo to področje.

Če bo plinski kondenzaciji kotel vgrajen v eno- ali dvostanovanjsko stavbo ali posamezno stanovanjsko enoto v drugih stavbah, se ustreznost izvedene naložbe preveri na podlagi podatkovnega lista plinskega kondenzacijskega kotla in podatkovnega lista naprave za uravnavanje temperature oziroma na podlagi energijske nalepke kompleta plinskega kondenzacijskega kotla in naprave za uravnavanje temperature, skladno z Delegirano uredbo Komisije (EU) št. 811/2013, spremenjeno z Delegirano uredbo Komisije (EU) št. 518/2014 ali z drugim ustreznim dokazilom.

Spodbuda za naložbo vgradnje plinskega kondenzacijskega kotla je lahko dodeljena le na območju občin s sprejetim Odlokom o načrtu za kakovost zraka, in sicer zgolj na tistih območjih teh občin, kjer je skladno z občinskim aktom ali lokalnim energetskim konceptom kot prednostni način ogrevanja določena uporaba zemeljskega plina, ob hkratni priključitvi na sistem distribucije zemeljskega plina. Občina zagotovi Eko skladu podatke o mejah območij, kjer je določen prednostni način ogrevanja, na zemljiško parcelo natančno.

Višina nepovratnih sredstev znaša do 20 % upravičenih stroškov naložbe, brez DDV.

Upravičeni stroški naložbe vključujejo:

 • nakup in vgradnjo plinskega kondenzacijskega kotla,
 • nakup in vgradnjo krmilne opreme, hranilnika tople vode, sanitarne toplotne črpalke, senzorja CO,
 • predelavo obstoječega ali izdelavo novega priključka za dovod zraka in odvod dimnih plinov ter sanacijo ali izgradnjo dimnika,
 • električne, strojne in plinske instalacije za potrebe delovanja in krmiljenja sistema ter zagon sistema.

Obvezne priloge k vlogi:

 • predračun izvajalca za nakup in vgradnjo plinskega kondenzacijskega kotla in pripadajoče inštalacije za priklop na centralno ogrevanje, ki mora vključevati popis del in opreme, vrsto in točen tip ter proizvajalca plinskega kondenzacijskega kotla,
 • podatkovni list plinskega kondenzacijskega kotla in podatkovni list naprave za uravnavanje temperature ali energijska nalepka kompleta plinskega kondenzacijskega kotla in naprave za uravnavanje temperature skladno z Delegirano Uredbo Komisije (EU) 811/2013, spremenjene z Delegirano uredbo Komisije (EU) št. 518/2014, če bo plinski kondenzacijski kotel vgrajen v eno- ali dvostanovanjsko stavbo ali posamezno stanovanjsko enoto v drugih stavbah oziroma podatkovni list plinskega kondenzacijskega kotla ali energijsko nalepko skladno z Delegirano uredbo Komisije (EU) št. 811/2013, spremenjene z Delegirano uredbo Komisije (EU) št. 518/2014 oziroma priloge, ki izkazujejo ustreznost plinskega kondenzacijskega kotla skladno z Uredbo Komisije (EU) št. 813/2013 oziroma priloge, ki izkazujejo ustreznost kotla s predpisi, ki utrujajo to področje,
 • fotografija mesta, kamor bo vgrajen plinski kondenzacijski kotel. 

Obvezna vsebina zaključne dokumentacije:

 • račun izvajalca naložbe s popisom izvedenih del skladno s predračunom,
 • dokazilo o plačilu računa iz prejšnje alineje,
 • fotografija vgrajenega plinskega kondenzacijskega kotla.
PDF dokument

PDF dokument JP-82FS-PO20-zak.pdf

Odpri Prenesi 499kb
PDF dokument

PDF dokument JP-82FS-PO20-Tehnični-pogoji.pdf

Odpri Prenesi 519kb
Excel preglednica

Excel preglednica 4_82FS-PO20-Obrazec-Predlog-zavarovanja-kredita.xlsx

Prenesi 36kb
Excel preglednica

Excel preglednica 4_82FS-PO20-Obrazec-Presoja-kreditne-sposobnosti.xlsx

Prenesi 193kb
PDF dokument

PDF dokument 4_82FS-PO20-PRILOGA-Elementi-presoje-kreditne-sposobnosti-in-ustreznosti-zavarovanja.pdf

Odpri Prenesi 81kb
Excel preglednica

Excel preglednica 82FS-PO20---klimatski_podatki_za_izracune_stavb_z_metodo_PHPP_T2000-2009_J1991-2010.xlsx

Prenesi 16kb
Excel preglednica

Excel preglednica Seznam_rekuperatorji_26.11.2021.xlsx

Prenesi 344kb
PDF dokument

PDF dokument Seznam_rekuperatorji_26.11.2021.pdf

Odpri Prenesi 121kb
Excel preglednica

Excel preglednica SEZNAM-KURILNIH-NAPRAV-9.12.2021.xlsx

Prenesi 67kb
PDF dokument

PDF dokument SEZNAM-KURILNIH-NAPRAV-9.12.2021.pdf

Odpri Prenesi 157kb
PDF dokument

PDF dokument Seznam_TČ_10.12.2021.pdf

Odpri Prenesi 2kb
Excel preglednica

Excel preglednica Seznam_TČ_10.12.2021.xlsx

Prenesi 325kb