NOVA JAVNA POZIVA EKO SKLADA, NAMENJENA OBČINAM OZIROMA LOKALNIM SKUPNOSTIM

Objavljeno 15.2.2023

Deli

  • Kopiraj
  • Facebook
  • Messenger
  • Mail
  • Twitter

Eko sklad, Slovenski okolijski javni sklad, je 10. 2. 2023 v Uradnem listu in na spletni strani objavil dva nova javna poziva za dodeljevanje ugodnih kreditov občinam oziroma lokalnim skupnostim in sicer:

-      Javni poziv 68LS22 za kreditiranje okoljskih naložb lokalnih skupnosti za različne okoljske naložbe in naložbe v večjo energijsko učinkovitost na katerem je razpisanih 7 milijonov eurov.

Letna obrestna mera je določena kot:

-      spremenljiva: trimesečni EURIBOR + 1,0 % oziroma

-      fiksna: 2,8 %

Občine/lokalne skupnosti s kreditom lahko financirajo naložbe v

-      zmanjšanje emisij toplogrednih plinov, in sicer naložbe v sisteme in naprave za proizvodnjo toplote ali hladu, proizvodnjo električne energije iz obnovljivih virov energije, soproizvodnje toplote in električne energije, pa tudi nakup novih vozil na električni ali hibridni pogon, naložbe v ukrepe učinkovite rabe energije v javnih objektih, obnova razsvetljave in posamezni ukrepi energijske prenove objektov;

-      v zmanjšanje onesnaževanja zraka, kot so priklop na plinovod, postavitev kolesarnic, polnilnih postaj za polnjenje električnih baterijskih vozil in vozil na stisnjen zemeljski plin ali bioplin, izgradnjo parkirišč po sistemu P+R z neposredno povezavo na javni potniški promet pa tudi za izvedbo ukrepov, povezanih s spodbujanjem trajnostne mobilnosti, skladno s sprejeto občinsko prometno strategijo; nadalje

-      v gospodarjenje z odpadki v sisteme in naprave za ločeno zbiranje, nakup nadgrajenih vozil za zbiranje in obdelavo odpadkov, nakup novih delovnih strojev na hibridni, električni ali plinski pogon, postavitev sistemov za obdelavo in energijsko izrabo oziroma predelavo komunalnih ali industrijskih odpadkov ter zamenjavo azbestnih strešnih kritin;

-      v varstvo voda in učinkovito rabo vode so krediti namenjeni za naložbe v čistilne naprave za komunalne ali tehnološke odpadne vode, ukrepe za zmanjševanje izgub oziroma prihranek pitne vode ter naprave za čiščenje oporečnih virov pitne vode in za odvajanje odpadnih vod ali oskrbo s pitno vodo, za naložbe v kanalizacijska omrežja in ukrepe za prihranek pitne vode pri izvajanju gospodarske javne službe oskrbe s pitno vodo.

in

-      Javni poziv 69ONS22 za kreditiranje okoljskih naložb občin v gradnjo novih skoraj nič-energijskih stavb splošnega družbenega pomena, stanovanjskih stavb za posebne družbene skupine in stavb javne uprave v njihovi lasti na katerem je na voljo 7 milijonov eurov sredstev.

Letna obrestna mera je določena kot spremenljiva in znaša:  trimesečni EURIBOR + 0 %

Na obeh pozivih posamezen kredit lahko doseže od 25 tisoč evrov do 3 milijona evrov, oziroma največ do 85 % priznanih stroškov naložbe, ki so podrobneje opredeljeni v javnem pozivu.

Odplačilna doba kreditov z vključenim moratorijem je podaljšana na največ 20 let oziroma največ 5 let za nakup opreme in vozil. Dovoljen je največ enoletni moratorij na odplačilo glavnice.

V primerih energetske sanacije na objektih splošnega družbenega pomena in novogradnje skoraj nič-energijskih stavb je mogoče kredit kombinirati z nepovratno finančno spodbudo Eko sklada.

Več na www.ekosklad.si ali 01 241 48 46

Deli

  • Kopiraj
  • Facebook
  • Messenger
  • Mail
  • Twitter

Prijavite se
na e-novice

Ne zamudite novih razpisov in uporabnih informacij za vaše naložbe.

Zanima me vsebina za:

Uporaba in varovanje podatkov

Dejstva
o Eko skladu

30%

vrednosti naložbe v
povprečju krije spodbuda

90%

prijavljenih projektov dobi
finančno spodbudo

vse leto

so na voljo subvencije
in krediti