Javni poziv 61SUB-LSKI19 nepovratne finančne spodbude občinam za naložbe v izgradnjo kolesarske infrastrukture

Objavljeno 25.9.2019

Deli

 • Kopiraj
 • Facebook
 • Messenger
 • Mail
 • Twitter

Status Zaprt

Objava

Uradni list RS št. 17/2019.


Predmet javnega poziva so nepovratne finančne spodbude za naložbe občin v izgradnjo kolesarske infrastrukture. Naložbe bodo prispevale k razvoju trajnostne mobilnosti in s tem k zmanjšanju emisij toplogrednih plinov, izboljšanju kakovosti zraka v mestih, boljši povezanosti urbanih območij z njihovim zaledjem, zmanjšanju prometnih zastojev, izboljšanju kakovosti življenjskega prostora v urbanih območjih in povečanju prometne varnosti.

Namen javnega poziva je spodbujanje trajnostne mobilnosti oziroma omogočanje varne, udobne in neposredne dnevne mobilnosti s kolesom in s tem preusmerjanja individualnih prevozov z avtomobili v širše koriščenje trajnostnih oblik mobilnosti.

V okviru investicij v infrastrukturo za kolesarje bodo sofinancirane naložbe v ukrepa:

 • gradnje in/ali rekonstrukcije kolesarskih povezav ter
 • sisteme izposoje javnih koles.

Občina lahko pridobi pravico do nepovratne finančne spodbude za naložbe v gradnje in/ali rekonstrukcije kolesarskih povezav, in sicer za:

- ureditev kolesarskih povezav z morebitnimi premostitvenimi objekti in s potrebno opremo, kot npr. talna in vertikalna signalizacija, števci kolesarjev, postaje za popravila koles, pripadajoča urbana oprema ipd. Kolesarska infrastruktura mora biti zgrajena v skladu s Pravilnikom o kolesarskih površinah (Uradni list RS, št. 36/18) in Smernicami za umeščanje kolesarske infrastrukture v urbanih območjih, Kolesarjem prijazna infrastruktura, MZI, avgust 2017 (v nadaljnjem besedilu: Smernice). To pomeni, da morajo biti povezave zaključene (neprekinjene), neposredne, varne, udobne (po potrebi z dodatno infrastrukturo za premagovanje višin) in privlačne (vključno z oblikovanjem obcestja, opremo in zasaditvijo). Naložba v kolesarsko povezavo lahko vključuje tudi postavitev različnih tipov parkirišč za kolesa kot so določene v Smernicah ob kolesarski povezavi, na izhodišču oz. cilju kolesarske povezave. Kjer se kolesarska infrastruktura gradi vzporedno z ločeno infrastrukturo za pešce (npr. vzporedna kolesarska steza in pločnik, preureditev križišč in prehodov za pešce in kolesarje), bo predmet sofinanciranja tudi slednja, saj gre za neločljivo povezano celoto.

Gradnja ostale cestne in komunalne infrastrukture (npr. javna razsvetljava, odvodnjavanje idr.) v sklopu urejanja kolesarske infrastrukture se šteje kot upravičen namen, če je njena izgradnja oziroma prenova nujna ali če je namenjena kolesarjem in pešcem, vendar so priznani stroški naložbe te infrastrukture omejeni na največ 30 % naložbe v kolesarsko infrastrukturo.

Občina lahko pridobi pravico do nepovratne finančne spodbude za naložbe v postavitev postaj sistema izposoje javnih koles in električnih koles, z ustreznim številom koles ali električnih koles, in sicer za:

 • nakup postaj za izposojo koles/električnih koles skupaj s polnilno infrastrukturo (terminal, priklopna mesta ipd.);
 • nakup novih koles/električnih koles za izposojo v sistemu izposoje javnih koles.

Naložba se lahko začne izvajati pred oddajo vloge na javni poziv, vendar po sprejemu Celostne prometne strategije (v nadaljnjem besedilu: CPS). Naložba, ki je zaključena pred oddajo vloge, ni upravičena do sofinanciranja.

PDF dokument

PDF dokument Javni poziv

Odpri Prenesi 321kb
Excel preglednica

Excel preglednica Obrazec: Podatki o ukrepu

Prenesi 123kb
Excel preglednica

Excel preglednica Obrazec: Finančna konstrukcija

Prenesi 332kb
PDF dokument

PDF dokument Zaključno poročilo

Odpri Prenesi 118kb
Excel preglednica

Excel preglednica Izračun priznanih stroškov

Prenesi 111kb

Deli

 • Kopiraj
 • Facebook
 • Messenger
 • Mail
 • Twitter

Prijavite se
na e-novice

Ne zamudite novih razpisov in uporabnih informacij za vaše naložbe.

Zanima me vsebina za:

Uporaba in varovanje podatkov

Dejstva
o Eko skladu

30%

vrednosti naložbe v
povprečju krije spodbuda

90%

prijavljenih projektov dobi
finančno spodbudo

vse leto

so na voljo subvencije
in krediti