JAVNI POZIV 90SUB-sNESLS21 Nepovratne finančne spodbude lokalnim skupnostim za skoraj ničenergijske stavbe

Objavljeno 31.12.2021

Deli

  • Kopiraj
  • Facebook
  • Messenger
  • Mail
  • Twitter

Status Zaprt

Objava

Uradni list RS št. 209/2021, 56/2022, 81/2022 in 108/2022.


Obvestilo

JAVNI POZIV 90SUB-sNESLS21 Nepovratne finančne spodbude lokalnim skupnostim za skoraj ničenergijske stavbe je z objavo v Uradnem listu RS, št. 108/2022 z dne 12. 8. 2022, ZAPRT.
Predmet javnega poziva so nepovratne finančne spodbude, namenjene temeljnim samoupravnim lokalnim skupnostim (v nadaljnjem besedilu: občinam) za nove naložbe v gradnjo skoraj ničenergijskih stavb v lasti občin na območju Republike Slovenije.

Zmanjšanje potrebne energije za delovanje stavb je zagotovljeno z usklajenimi ukrepi za doseganje visoke energijske učinkovitosti na ovoju stavbe in na stavbnih tehničnih sistemih, pri čemer je potrebna energija v veliki meri proizvedena iz obnovljivih virov na kraju samem ali v njeni bližini. Skoraj ničenergijske stavbe dolgoročno zagotavljajo nizke stroške obratovanja in vzdrževanja, omogočajo kakovostno delovno in bivalno okolje ter imajo daljši življenjski cikel in nižje okoljske obremenitve. Zaradi celovitega pristopa k načrtovanju, optimizacije ukrepov učinkovite rabe energije in rabe obnovljivih virov na lokaciji stavbe, učinkovitega vodenja, nadzora in izvedbe projektov, je gospodarjenje z javnimi sredstvi racionalno, stavbe pa izpolnjujejo prepoznavna EU merila za trajnostno gradnjo z nizkim ogljičnim odtisom. S povečanjem rabe naravnih virov, obnovljivih virov energije in z večjo energijsko učinkovitostjo stavb se zmanjšuje tudi prekomerna onesnaženost zraka z delci PM10 in izboljšuje kakovost zunanjega zraka, kar prispeva k ciljem na področju nizkoogljičnega in krožnega gospodarstva in povečanju odpornosti na vplive podnebnih sprememb.

Namen javnega poziva je spodbujanje trajnostne gradnje novih skoraj ničenergijskih stavb splošnega družbenega pomena, stanovanjskih stavb za posebne družbene skupine in stavb javne uprave, ki se skladno s Tehnično smernico TSG-V-006: 2018 o razvrščanju objektov uvrščajo med:

− 12610 Stavbe za kulturo in razvedrilo,

− 12620 Muzeji, arhivi in knjižnice,

− 12630 Stavbe za izobraževanje in znanstveno raziskovalno delo,

− 12640 Stavbe za zdravstveno oskrbo,

− 12650 Stavbe za šport,

− 11301 Stanovanjske stavbe z oskrbovanimi stanovanji,

− 11302 Stanovanjske stavbe za druge posebne družbene skupine,

− 12201 Stavbe javne uprave.

Pravica do nepovratne finančne spodbude se lahko dodeli le za novo naložbo. Nova naložba je naložba v izvedbo v nadaljevanju navedenega ukrepa A, ki: − se bo pričel izvajati po oddaji vloge za pridobitev nepovratne finančne spodbude na ta javni poziv ali − se je pričel izvajati v obdobju od 1. 1. 2021 do objave tega javnega poziva v Uradnem listu RS.

Za pričetek izvajanja ukrepov šteje pričetek izvajanja gradbenih, obrtniških in instalacijskih del, kar občina izkazuje z računi za navedena dela. 

PDF dokument

PDF dokument Javni poziv

Odpri Prenesi 465kb
PDF dokument

PDF dokument Vloga

Odpri Prenesi 272kb
PDF dokument

PDF dokument Zahtevek za izplačilo

Odpri Prenesi 105kb
Excel preglednica

Excel preglednica Seznam prilog k zahtevku za izplačilo in upravičeni stroški

Prenesi 22kb
Excel preglednica

Excel preglednica Klimatski podatki za PHPP

Prenesi 17kb

Deli

  • Kopiraj
  • Facebook
  • Messenger
  • Mail
  • Twitter

Prijavite se
na e-novice

Ne zamudite novih razpisov in uporabnih informacij za vaše naložbe.

Zanima me vsebina za:

Uporaba in varovanje podatkov

Dejstva
o Eko skladu

30%

vrednosti naložbe v
povprečju krije spodbuda

90%

prijavljenih projektov dobi
finančno spodbudo

vse leto

so na voljo subvencije
in krediti