Polnilne postaje za električna vozila v zavarovanih območjih narave in območjih Natura 2000

Splošno

Predmet javnega poziva so nepovratne finančne spodbude za vzpostavitev infrastrukture (novih polnilnih postaj) za električna vozila, namenjenih za spodbujanje električne mobilnosti kot pomembnega elementa trajnostne mobilnosti v zavarovanih območjih narave in območjih Natura 2000
Trenutno na voljo za ta namen

Nepovratna sredstva 53SUB-EVPOL17

JAVNI POZIV 53SUB-EVPOL17

Nepovratne finančne spodbude občinam za polnilne postaje za električna vozila v zavarovanih območjih narave in območjih Natura 2000


Predmet javnega poziva so nepovratne finančne spodbude za vzpostavitev infrastrukture (novih polnilnih postaj) za električna vozila, namenjenih za spodbujanje električne mobilnosti kot pomembnega elementa trajnostne mobilnosti v zavarovanih območjih narave in območjih Natura 2000.

Namen je spodbuditi trajnostno mobilnost prebivalcev in zaposlenih ter urediti ustrezno infrastrukturo za obisk teh območij. S tem bomo dolgoročno pripomogli k zmanjševanju emisij toplogrednih plinov, k izboljšanju kakovosti zraka, k okolju prijaznemu obisku teh območij in posledično k ohranjanju narave. Hkrati bo zagotovljena pokritost zavarovanih in varovanih območij oziroma območij ohranjanja narave z infrastrukturo polnilnih postaj za električna vozila, kar bo eden od temeljev za nadaljnji razvoj trajnostne mobilnosti.

Občina vlagateljica, ki ima delež ozemlja na območjih Natura 2000 oziroma delež ozemlja na zavarovanih območjih, lahko pridobi pravico do nepovratne finančne spodbude za nakup novih polnilnih postaj. Nova polnilna postaja pomeni polnilno postajo, ki je kupljena s strani občine vlagateljice kot prve lastnice, in sicer po oddaji vloge na javni poziv. Ob oddaji vloge polnilna postaja, ki je predmet nepovratne finančne spodbude, še ne sme biti kupljena.

Nepovratne finančne spodbude bodo dodeljene za polnilne postaje, ki izpolnjujejo tehnične zahteve, določene v Uredbi o vzpostavitvi infrastrukture za alternativna goriva v prometu (Uradni list RS, št. 41/17). • Vir in višina sredstev

  Sredstva za dodeljevanje nepovratnih finančnih spodbud se zagotavljajo na podlagi Odloka o Programu porabe sredstev Sklada za podnebne spremembe v letih 2017 in 2018.

  Skupna višina sredstev po tem javnem pozivu znaša 400.000,00 EUR.

 • Priznani stroški naložbe

  Priznani stroški naložbe vključujejo strošek nakupa nove polnilne postaje brez DDV. Priznani stroški ne vključujejo stroškov ukrepov, ki jih mora zagotoviti občina vlagateljica, kot na primer:
  - priključnega merilnega mesta, ob pogoju, da nimajo obstoječega priključnega mesta;
  - parkirnih prostorov za polnjenje vozil;
  - ustreznih talnih označb, vključno s prometnim znakom.

 • Upravičene osebe

  Na javnem pozivu lahko kandidirajo občine, ki imajo delež ozemlja na območjih Natura 2000 oziroma delež ozemlja na zavarovanih območjih (Triglavski narodni park, regijski in krajinski parki), kar bo Eko sklad preveril v uradni evidenci Atlas okolja (http://gis.arso.gov.si/atlasokolja/profile.aspx?id=Atlas_Okolja_AXL@Arso) in Naravovarstvenega atlasa (http://www.naravovarstveni-atlas.si/web/profile.aspx?id=N2K@ZRSVNJ), in ki s polnilnimi postajami, sofinanciranimi na podlagi tega javnega poziva, upravljajo same ali jih pogodbeno oddajo v komercialni najem upravljavcu zavarovanega območja (občine vlagateljice).

  Polnilna postaja mora biti postavljena na območju občine vlagateljice.

  Občine vlagateljice morajo zagotoviti pogoje za vzpostavitev polnilne postaje za električna vozila, in sicer:
  - izgradnjo priključno merilnega mesta, ob pogoju, da nimajo obstoječega priključnega mesta;
  - 2 (dva) parkirna prostora za polnjenje dveh vozil hkrati;
  - ustrezno talno označbo, vključno s prometnim znakom.
  Če občine vlagateljice pogojev iz prejšnjega odstavka ne bodo zagotovile, niso upravičene do sofinanciranja po tem javnem pozivu.

 • Zahteve in pogoji

  a) pravočasna in popolna vloga
  Osnovni pogoj za dodelitev nepovratne finančne spodbude je pravočasno oddana in popolna vloga. Vloga je pravočasna, če je oddana v času trajanja tega javnega poziva.

  Vloga je popolna, ko občina vlagateljica predloži v celoti izpolnjen obrazec Vloga 53SUB-EVPOL17 in obvezne priloge:
  - predračun/ponudbo za nakup polnilne postaje;
  - podatke proizvajalca polnilne postaje, iz katerih so jasno razvidni zahtevani tehnični podatki o polnilni postaji, ki so lahko vključeni v predračun/ponudbo ali podani ločeno v specifikaciji.

  b) izvedba naložbe v skladu z veljavno zakonodajo
  Naložba, za katero bo dodeljena nepovratna finančna spodbuda, mora biti izvedena skladno z vsemi veljavnimi predpisi.

  c) kandidiranje za nakup več polnilnih postaj
  Občina vlagateljica lahko z eno vlogo kandidira za nakup več polnilnih postaj, ki so predmet tega javnega poziva.

  d) prepoved odtujitve naložbe, ki je bila predmet nepovratne finančne spodbude
  Polnilne postaje, za katero je bila dodeljena nepovratna finančna spodbuda po tem javnem pozivu, ni dovoljeno odstraniti ali odtujiti najmanj 3 (tri) leta po izplačilu nepovratne finančne spodbude. Če se ugotovi, da polnilna postaja ne deluje več ali da je bila odtujena pred potekom treh let po izplačilu nepovratne finančne spodbude, mora občina vlagateljica prejeta sredstva vrniti Eko skladu z zakonskimi zamudnimi obrestmi. Čas od nastanka neoperativnosti polnilne postaje zaradi višje sile do dne ponovne operativnosti polnilne postaje se ne všteva v obdobje prepovedi odtujitve. Pri tem mora biti občina vlagateljica ves čas lastnica polnilne postaje.

  e) prepoved dodelitve nepovratne finančne spodbude v primeru že dodeljenih spodbud
  Nepovratna finančna spodbuda ne more biti dodeljena, če je bila za nakup polnilne postaje že dodeljena spodbuda dobaviteljev električne energije, toplote, plina ter tekočih in trdnih goriv po Uredbi o zagotavljanju prihrankov energije (Uradni list RS, št. 96/14).

  f) možnost pridobitve kredita in nepovratne finančne spodbude
  Občina vlagateljica je poleg nepovratne finančne spodbude po tem javnem pozivu upravičena pridobiti tudi kredit Eko sklada po javnem pozivu za kreditiranje okoljskih naložb. Občina vlagateljica mora za pridobitev kredita izpolniti in predložiti ustrezne obrazce, ki so na voljo na spletni strani Eko sklada.

 • Postopek

  Občine vlagateljice se lahko prijavijo na javni poziv od dneva objave v Uradnem listu Republike Slovenije dalje. Javni poziv velja do objave zaključka javnega poziva v Uradnem listu Republike Slovenije.

  Občina vlagateljica vloži pisno vlogo na predpisanih obrazcih z vsemi dokazili in prilogami osebno ali po pošti na naslov: Eko sklad, j.s., Bleiweisova cesta 30, 1000 Ljubljana.

  Pri odločanju o dodelitvi pravice do nepovratne finančne spodbude občini vlagateljici se uporablja postopek, določen z Zakonom o splošnem upravnem postopku, če ZVO-1 ne določa drugače.

  Občina vlagateljica lahko pridobi pravico do nepovratne finančne spodbude za novo naložbo, s katero bo izveden nakup ene ali več polnilnih postaj. Občina vlagateljica pridobi pravico do nepovratne finančne spodbude po javnem pozivu ob upoštevanju višine razpisanih sredstev, omejitev in višine nepovratne finančne spodbude po javnem pozivu ter prednostnega vrstnega reda prispetja popolne vloge na Eko sklad.

  Za vlogo in odločbo o dodelitvi pravice do nepovratne finančne spodbude se taksa skladno z drugim odstavkom 2. člena in 1. točko 28. člena Zakona o upravnih taksah (Uradni list RS, št. 106/10 – uradno prečiščeno besedilo in 14/15 – ZUUJFO, 84/15 ZZeIP-J in 32/16) ne plačuje.

   

 • Postopek za izplačilo spodbude

  a) sklenitev pogodbe
  Nepovratna finančna spodbuda bo izplačana na podlagi sklenjene pogodbe o izplačilu nepovratne finančne spodbude, skladno z izdano dokončno odločbo, s katero je bila občini vlagateljici dodeljena pravica do nepovratne finančne spodbude.

  b) rok za zaključek naložbe
  Rok za zaključek naložbe je 9 (devet) mesecev od dokončnosti odločbe o dodelitvi pravice do nepovratne finančne spodbude. Odločba postane dokončna z njeno vročitvijo občini vlagateljici.

  V primeru objektivnih razlogov se rok za zaključek naložbe lahko podaljša. V primeru zamude roka za zaključek naložbe pogoji za izplačilo nepovratne finančne spodbude niso izpolnjeni.

  Datum izdaje računa/-ov, iz katerega/-ih nedvoumno izhaja, da je polnilna postaja kupljena, se šteje za datum zaključka naložbe, če iz podatkov na računu/-ih oziroma posameznih verodostojnih dokumentov, priloženih dokumentaciji o zaključku naložbe, ne izhaja drugače.
  c) predložitev dokumentacije o zaključku naložbe
  Dokumentacijo o zaključku naložbe mora občina vlagateljica predložiti najkasneje v 2 (dveh) mesecih po izteku roka za zaključek naložbe.

  Dokumentacija o zaključku naložbe mora obvezno vsebovati:
  - podpisano pogodbo o izplačilu nepovratne finančne spodbude s strani občine vlagateljice;
  - kopijo računa za nakup polnilne postaje;
  - dokazilo o plačilu računa iz prejšnje alineje;
  - fotografijo ustrezno postavljene in operativne sofinancirane polnilne postaje z na vidnem mestu nameščeno označbo (nalepko/tablico) z logotipom sofinancerja, ki jo občine vlagateljice prejmejo od Eko sklada skupaj s pogodbo o izplačilu nepovratne finančne spodbude;
  - fotografijo 2 (dveh) parkirnih prostorov za polnjenje dveh vozil hkrati z ustrezno talno označbo, vključno s prometnim znakom.

  d) izplačilo nepovratne finančne spodbude
  Nepovratna finančna spodbuda se izplača ob razpoložljivih sredstvih predvidoma v 60 (šestdesetih) dneh po prejemu in preveritvi vseh zahtevanih dokazil o zaključku naložbe na bančni račun občine vlagateljice. Znesek izplačila se uskladi s predloženimi računi ob upoštevanju pogojev javnega poziva.

 • Dokumenti za prenos

Zaključek tega razpisa Javni poziv velja do objave zaključka v Ur.l. RS

Nadzor nad polnilno infrastrukturo

Izvajanje nadzora polnilne infrastrukture

Eko sklad je v lanskem letu v sodelovanju z Društvom e-Mobilnost Slovenija (DeMS) in energetskimi svetovalci mreže ENSVET opravil nadzor delovanja polnilne infrastrukture, ki je bila sofinancirana v okviru javnih pozivov 44SUB-EVPOL16 in 53SUB-EVPOL17 za nepovratne finančne spodbude za vzpostavitev infrastrukture (novih polnilnih postaj) za električna vozila v zavarovanih območjih narave in območjih Natura 2000.

V okviru nadzora je Eko sklad preveril delovanje 97 polnilnih postaj v 68 občinah. Občine z nedelujočo ali pomanjkljivo označeno polnilno infrastrukturo so bile o ogledu obveščene in pozvane k odpravi nepravilnosti.

Večina občin je nepravilnosti odpravila in Eko skladu predložila dokazila o delovanju in ustrezni označitvi polnilne infrastrukture. Dvema občinama,  ki pa nepravilnosti nista odpravili,  je bila odvzeta pravica do spodbude.

Z nadzorom Eko sklad zagotavlja upravičeno in namensko porabo javnih sredstev.Zaključek tega razpisa 19.01.2019 ob 00:00 (pred približno 6 meseci)