Polnilne postaje za električna vozila v zavarovanih območjih narave in območjih Natura 2000

Splošno

Predmet javnega poziva so nepovratne finančne spodbude za vzpostavitev infrastrukture (novih polnilnih postaj) za električna vozila, namenjenih za spodbujanje električne mobilnosti kot pomembnega elementa trajnostne mobilnosti v zavarovanih območjih narave in območjih Natura 2000
Trenutno na voljo za ta namen

Javni poziv 44SUB-EVPOL16

JAVNI POZIV 44SUB-EVPOL16
Nepovratne finančne spodbude občinam za polnilne postaje za električna vozila v zavarovanih območjih narave in območjih Natura 2000

Predmet javnega poziva so nepovratne finančne spodbude za vzpostavitev infrastrukture (novih polnilnih postaj) za električna vozila, namenjenih za spodbujanje električne mobilnosti kot pomembnega elementa trajnostne mobilnosti v zavarovanih območjih narave in območjih Natura 2000.

Namen je spodbuditi trajnostno mobilnost prebivalcev in zaposlenih ter urediti ustrezno infrastrukturo za obisk teh območij. S tem bomo dolgoročno pripomogli k zmanjševanju emisij toplogrednih plinov, k izboljšanju kakovosti zraka, k okolju prijaznemu obisku teh območij in posledično k ohranjanju narave. Hkrati bo zagotovljena pokritost zavarovanih in varovanih območij oziroma območij ohranjanja narave z infrastrukturo polnilnih postaj za električna vozila, kar bo eden od temeljev za nadaljnji razvoj trajnostne mobilnosti.

Odgovori na pogosta vprašanja • Obrestna mera

  Najnižja letna obrestna mera za kredite, dodeljene po tem javnem pozivu, je:

  -  trimesečni EURIBOR + najmanj 1,0 %

  Če je EURIBOR določen kot negativno število (negativna obrestna mera), se takšen negativni EURIBOR ne upošteva pri določitvi višine obrestne mere za ta kredit in se šteje, da je EURIBOR enak nič (0) vse dokler EURIBOR ni določen kot pozitivno število (pozitivna obrestna mera).

 • Odplačilna doba

  Odplačilna doba je krajša ali enaka dobi vračila naložbe, ki je izkazana v vlogi za pridobitev kredita. V nobenem primeru pa ne more presegati 15 let z vključenim moratorijem. Moratorij na odplačilo glavnice je lahko največ eno leto. V primeru časovno omejenega izvajanja dejavnosti s področja varstva okolja na podlagi pogodbe, dovoljenja pristojnega organa, podeljene koncesije ipd., je odplačilna doba s pogojem vezana na veljavnost takšnega akta. Kredit se lahko odobri tudi za daljše obdobje, vendar mora v tem primeru kreditojemalec ob vsakokratnem poteku veljavnosti predložiti dokazilo, ki je podlaga za nadaljnje opravljanje dejavnosti. Krediti se praviloma odplačujejo v četrtletnih obrokih.

 • Višina kredita

  Kredit se odobri v deležu ( % ) od vrednosti priznanih stroškov naložbe. Najvišji delež kredita je 85 %.

  Višina odobrenega kredita se lahko zniža na osnovi vrednotenja okoljskih meril in   kadar bi bil presežen najvišji deležem zgornje omejitve že dodeljene pomoči za to naložbo oziroma drugih javnih sredstev za isto naložbo in glede na soglasje Ministrstva za finance k zadolžitvi.

  Višina posameznega kredita je omejena na najnižji znesek kredita, ki znaša 25.000 EUR, in najvišji znesek kredita, ki znaša 2 milijona EUR. Skupna zadolženost kreditojemalca pri Eko skladu ne sme preseči 10 milijonov EUR.

 • Odsvojitev in oddaje v najem ali zakup

  Kreditirana osnovna sredstva ne smejo biti odsvojena ali oddana v najem ali zakup pred dokončnim poplačilom kredita razen ob predhodnem soglasju Eko sklada.

  Stavbe, ki bodo zgrajene ali obnovljene s kreditom Eko sklada, ne smejo biti namenjene prodaji na trgu, lahko pa se oddajo v najem.

 • Zavarovanje kredita

  Dodeljeni kredit je potrebno ustrezno zavarovati s štirimi bianco menicami s pooblastilom za izpolnitev oziroma drugim ustreznim zavarovanjem.

 • Dokumenti za prenos

Zaključek tega razpisa 24.02.2017 ob 00:00 (pred približno 6 meseci)