Zunanje stavbno pohištvo: Subvencija

Javni poziv Subvencija Javni poziv ZER Nepovratne finančne spodbude za zmanjševanje energetske revščine

Rok za oddajo vloge Do objave zaključka javnega poziva v Uradnem listu RS

Veljavnost poziva JAVNI POZIV JE ZAPRT

Namenjeno za samostojna

Tip naložbe Izolacija in okna

Oddaja vloge Osebno, po pošti ali e-pošti Naslov in uradne ure


Predmet javnega poziva so nepovratne finančne spodbude energetsko revnim gospodinjstvom za investicije v ukrepe večje energetske učinkovitosti stavb ter rabe obnovljivih virov energije.

Cilji javnega poziva so:

 • zmanjšati energetsko revščino v energetsko revnih gospodinjstvih,
 • povečati energijsko učinkovitost stavb,
 • povečati rabo obnovljivih virov energije,
 • izboljšati življenjske pogoje, zdravstveno stanje ter socialni status vseh članov gospodinjstva,
 • prispevati k zmanjševanju onesnaženosti zraka in s tem izboljšati kakovost zunanjega zraka in
 • ozaveščanje občanov o pomenu učinkovite rabe energije.

Na javnem pozivu lahko sodeluje vsaka fizična oseba, ki izpolnjuje naslednje pogoje:

 • ima prijavljeno stalno prebivališče v Republiki Sloveniji, na njem dejansko živi in bo na tem naslovu izvedla projekt;
 • je na dan vložitve vloge ter vse do izdaje odločbe sama ali skupaj z enim oz. več člani, ki predstavljajo gospodinjstvo, lastnica ali solastnica vsaj do ½ stanovanjske stavbe ali posameznega stanovanja, kjer bo izveden projekt;
 • katere gospodinjstvo je materialno ogroženo;
 • katere gospodinjstvo živi v nizko energijsko učinkovitih prostorih ali v neustreznih bivanjskih razmerah;
 • katere stavba je po oceni energetskega svetovalca primerna za izvedbo projekta ter je izvedba projekta skladna s cilji in namenom javnega poziva.

Spodbuda je lahko dodeljena za investicije v legalno zgrajene stavbe ali dele stavb, ki so po svojem namenu stanovanjski.

A.     toplotna izolacija strehe ali stropa proti neogrevanemu prostoru,

B.     toplotna izolacija zunanjih sten,

C.     toplotna izolacija tal na terenu ali tal nad neogrevanim prostorom/kletjo in zunanje stene ogrevanih prostorov proti terenu,

D.     vgradnja energijsko učinkovitih oken in/ali zunanjih vhodnih vrat,

E.      vgradnja sistema za pripravo tople - sanitarne vode,

F.      vgradnja lokalnega prezračevanja z vračanjem toplote odpadnega zraka,

G.     zamenjava stare kurilne naprave z novo na lesno biomaso,

ter za izvedbo ukrepa H,

H.     vključitev koordinatorja za zagotavljanje podpore pri prijavi na ta javni poziv in izvedbi projekta.

Sredstva za dodeljevanje spodbud se zagotavljajo na podlagi Odloka o Programu porabe sredstev Sklada za podnebne spremembe. Skupna višina sredstev znaša 5 milijonov EUR.

Višina spodbude za izvedbo ukrepa ali kombinacijo ukrepov od A. do G. znaša do 100 % upravičenih stroškov investicije, vendar ne več kot 18.000,00 EUR z DDV oz. za izvedbo ukrepa G. oz. le-tega v kombinaciji z ukrepom E. ne več kot:

 • 12.000 EUR z DDV za kotel na polena, sekance ali na kombinirano gorivo na lesno biomaso;
 • 7.500 EUR z DDV za kotel na pelete;
 • 5.500 EUR z DDV za enosobno kurilno napravo na lesno biomaso z vodnim toplotnim prenosnikom, ki bo priklopljena na centralno ogrevanje
 • 3.000 EUR z DDV za vse ostale enosobne kurilne naprave na lesno biomaso.

Eko sklad je na podlagi Javnega povabila k vpisu na seznam koordinatorjev za zagotavljanje podpore pri izvajanju projektov vzpostavil Seznam koordinatorjev. Vlagateljem, ki potrebujejo pomoč koordinatorja in bodo to uveljavljali v Vlogi, bo dodeljena pravica do spodbude za vključitev koordinatorja za pomoč pri prijavi na javni poziv in pri izvedbi investicije.

Spodbuda je lahko dodeljena za:

 • za izvedbo enega ali kombinacijo naslednjih ukrepov od A. do G. (največ do 18.000 EUR)

 ali

 • za izvedbo ukrepa G oz. le-tega v kombinaciji z ukrepom E. (največ do 12.000 EUR) ter ob pogoju, da vlagatelj pravico do koordinatorja uveljavlja v vlogi
 • za izvedbo ukrepa H. oz. za vključitev koordinatorja, (največ do 570 EUR)
PDF dokument

PDF dokument OBVESTILO_O_ZAKLJUČKU_JAVNEGA_POZIVA_ZER.pdf

Odpri Prenesi 756kb
PDF dokument

PDF dokument Spremembe-JP-ZER---čistopis.pdf

Odpri Prenesi 400kb
PDF dokument

PDF dokument Seznam-koordinatorjev---24.4.2024.pdf

Odpri Prenesi 185kb
PDF dokument

PDF dokument Vloga-na-javni-poziv-(1).pdf

Odpri Prenesi 862kb
PDF dokument

PDF dokument Izjava-vlagatelja.pdf

Odpri Prenesi 112kb
PDF dokument

PDF dokument Pooblastilo.pdf

Odpri Prenesi 124kb
PDF dokument

PDF dokument Izjava-o-neustreznih-bivanjskih-razmerah.pdf

Odpri Prenesi 92kb
PDF dokument

PDF dokument Izjava-o-premoženjskem-stanju.pdf

Odpri Prenesi 226kb
PDF dokument

PDF dokument Izjava-o-legalnosti-in-namembnosti-stavbe.pdf

Odpri Prenesi 98kb
PDF dokument

PDF dokument Soglasje-solastnika-stanovanjske-stavbe.pdf

Odpri Prenesi 106kb
PDF dokument

PDF dokument Smernice-za-pripravo-predračuna_-JP-ZER-_2.2.2024---čistopis-(002)-(2).pdf

Odpri Prenesi 326kb
PDF dokument

PDF dokument Seznam-izvajalcev-za-objavo-na-spletni-strani_15.4.2024.pdf

Odpri Prenesi 298kb