Izolacija fasade

Splošno

Izvedba toplotne izolacije fasade
Trenutno na voljo za ta namen
 • Kredit 59OB17 Javni poziv velja do objave zaključka javnega poziva v Ul RS

Nepovratna sredstva 41SUB-OBPO16


JAVNI POZIV 41SUB-OBPO16

Nepovratne finančne spodbude za nove skupne naložbe večje energijske učinkovitosti starejših večstanovanjskih stavb

Predmet javnega poziva so nepovratne finančne spodbude občanom in nepovratne finančne pomoči/spodbude pravnim osebam (v nadaljevanju: nepovratne finančne spodbude) za nove skupne naložbe v starejših večstanovanjskih stavbah, tj. stavbah s tremi ali več stanovanji, na območju Republike Slovenije.

Namen javnega poziva je večja energijska učinkovitost starejših večstanovanjskih stavb.

Nova naložba je naložba za izvedbo enega ali več v nadaljevanju navedenih ukrepov, ki se bodo začeli izvajati na starejši večstanovanjski stavbi po oddaji vloge za pridobitev nepovratne finančne spodbude (v nadaljevanju: vloga) po tem javnem pozivu:

A - toplotna izolacija fasade
B - toplotna izolacija strehe ali stropa proti neogrevanemu prostoru
C - optimizacija sistema ogrevanja
D - obsežna energetska obnova

Do nepovratne finančne spodbude po tem javnem pozivu je upravičena vsaka fizična oseba (občan), ki je investitor in:
- lastnik ali solastnik večstanovanjske stavbe s pisnim soglasjem solastnikov večstanovanjske stavbe, kjer bo izveden ukrep, ki je predmet javnega poziva;
- etažni lastnik ali solastnik stanovanja v večstanovanjski stavbi, kjer bo izveden ukrep, ki je predmet javnega poziva;
- imetnik stavbne pravice na nepremičnini, kjer bo izveden ukrep, ki je predmet javnega poziva;
- najemnik stanovanja v večstanovanjski stavbi, kjer bo izveden ukrep, ki je predmet javnega poziva, s pisnim soglasjem lastnika.

Do nepovratne finančne spodbude po tem javnem pozivu so upravičene tudi pravne osebe javnega prava, gospodarske družbe, samostojni podjetniki posamezniki ter fizične osebe, ki samostojno opravljajo dejavnost kot poklic ali so registrirane za opravljanje dejavnosti skladno z določbami posebnih predpisov, ki so investitorji in:
- lastniki ali solastniki večstanovanjske stavbe s pisnim soglasjem solastnikov večstanovanjske stavbe, kjer bo izveden ukrep, ki je predmet javnega poziva;
- etažni lastniki ali solastniki stanovanja v večstanovanjski stavbi, kjer bo izveden ukrep, ki je predmet javnega poziva;
- imetniki stavbne pravice na nepremičnini, kjer bo izveden ukrep, ki je predmet javnega poziva;
- najemniki stanovanjske enote v večstanovanjski stavbi, kjer bo izveden ukrep, ki je predmet javnega poziva, s pisnim soglasjem lastnika.

Za pridobitev nepovratne finančne spodbude po tem javnem pozivu veljajo za pravne osebe (razen za pravne osebe javnega prava) pravila o dodeljevanju pomoči po pravilu »de minimis«.

Med upravičene osebe po tem javnem pozivu ne sodijo lastniki, solastniki, etažni lastniki ali najemniki nestanovanjskih delov stavbe kot so denimo garaže ali poslovni prostori.
 • Pogoji za pridobitev

  A - toplotna izolacija fasade

  Pravica do nepovratne finančne spodbude se dodeli za nakup in vgradnjo fasadnega sistema z najmanj 18 cm toplotne izolacije, pri čemer lahko toplotna prevodnost toplotne izolacije znaša λ ≤ 0,045 W/mK. Debelina toplotne izolacije fasadnega sistema je lahko tudi manjša, če je izkazano razmerje λ/d ≤ 0,250 W/m2K. Navedeno razmerje mora biti izkazano tudi v primeru fasadnih sistemov s toplotno izolacijo iz naravnih materialov, in sicer ne glede na vrednost toplotne prevodnosti (λ).

  V primeru, da je na večstanovanjski stavbi že vgrajen fasadni sistem s toplotno izolacijo, katere toplotna prevodnost znaša λ ≤ 0,045 W/mK, se lahko izvede naložba z dodatno toplotno izolacijo. Pri izračunu potrebne dodatne nove toplotne izolacije se upošteva vrednost toplotne prevodnosti obstoječe toplotne izolacije λ = 0,045 W/mK in debelina obstoječe toplotne izolacije (dobst), ki je razvidna iz merilnega traku na fotografiji obstoječega stanja, ki mora biti priložena k vlogi za pridobitev nepovratne finančne spodbude.

  Z dodano novo toplotno izolacijo je potrebno izpolniti zahteve po naslednji enačbi, s katero se zagotovi zahtevano razmerje λ/d ≤ 0,250 W/m2K:

  Nepovratna finančna spodbuda ne more biti dodeljena v primeru izvedbe toplotne izolacije fasade zgolj pri posameznem stanovanju ali posameznem/ih nadstropju/-jih starejše večstanovanjske stavbe. Nepovratna finančna spodbuda po tem javnem pozivu je lahko dodeljena le za izvedbo toplotne izolacije fasade na celotni stavbi ali za izvedbo toplotne izolacije fasade vsaj na eni celotni strani stavbe.

 • Priznani stroški

  Priznani stroški vključujejo:
  - nakup in vgradnjo celotnega fasadnega sistema;
  - nakup in vgradnjo toplotne izolacije podzidka (»cokla«);
  - postavitev gradbenega odra;
  - odstranitev in izravnavo obstoječega ometa ali ostalih gradbenih materialov, vgradnjo vertikalne hidroizolacije na predelu podzidka (»cokla«), demontažo starih okenskih polic;
  - obdelavo špalet;
  - nakup in vgradnjo okenskih polic;
  odstranitev, vgradnjo oziroma nakup elementov stavbe (balkonskih ograj, nadstreškov, žlebov, ipd.), povezanih z izvedbo ukrepa.

 • Dodatna nepovratna finančna spodbuda

  Dodatna nepovratna finančna spodbuda za izdelavo projekta za izvedbo del za ukrep A in nadzor
  Pravica do dodatne nepovratne finančne spodbude se dodeli v primeru, da bo za izvedbo ukrepa izdelan projekt za izvedbo del za ukrep A (toplotna izolacija fasade) s prikazanimi vsemi rešitvami in detajli in če bosta pri izvedbi zagotovljena projektantski in strokovni nadzor, kot ga določajo predpisi o graditvi objektov. Projekt za izvedbo del za ukrep A je lahko naročen, izdelan in plačan pred oddajo vloge na javni poziv, vendar izdani račun za navedeni projekt ne sme biti starejši od treh let.

  Projekt za izvedbo del za ukrep A mora vsebovati:
  - naslovno stran s podatki o načrtu in projektantih;
  - tehnično poročilo z osnovnimi podatki o stavbi ter tehničnimi značilnostmi in opisi posameznih elementov obstoječega in novega stanja fasade;
  - statično kontrolo fasadnih elementov (obstoječe fasadne obloge, parapeti, ograje ipd.);
  - izračun toplotnih prehodnosti obnovljenih fasadnih konstrukcij, po potrebi izračun difuzije vodne pare;
  - popis del za izvedbo ukrepa s podrobno definiranimi materiali, količinami in tehnološkimi postopki;
  - risbe: posnetek obstoječega stanja fasade v M 1:100, horizontalni in vertikalni prerez skozi obnovljeni fasadni pas v M 1:20 in prikaz vseh tipičnih detajlov gradbenih in obrtniških del v M 1:5 (npr. priključek fasadne obloge na stavbno pohištvo, okenske police, pločevinaste kape na parapetih, odtoki v ložah, fasadna obloga na podzidku ipd.).

  Dodatna nepovratna finančna spodbuda za zamenjavo obstoječega zunanjega stavbnega pohištva v skupnih prostorih
  Pravica do dodatne nepovratne finančne spodbude se dodeli tudi v primeru, da se ob izvedbi ukrepa A hkrati izvede še zamenjava obstoječega zunanjega stavbnega pohištva, tj. vertikalnih in strešnih oken,  v skupnih prostorih starejše večstanovanjske stavbe z novim, energijsko učinkovitim lesenim zunanjim stavbnim pohištvom s toplotno prehodnostjo UW ≤ 1,1 W/m2K, vgrajeno trojno zasteklitvijo in z energijsko učinkovitim distančnikom s ψ ≤ 0,060 W/mK.

   Vertikalna in strešna okna morajo biti vgrajena skladno z navodili proizvajalca oziroma dobavitelja zunanjega stavbnega pohištva ter skladno z navodili proizvajalca oziroma dobavitelja pritrdilnih in tesnilnih materialov, na ustrezno pripravljeno odprtino. Tesnjenje med konstrukcijo in okvirjem mora biti izvedeno po načelu tesnjenja v treh ravneh, kot je opredeljeno v smernici RAL za načrtovanje in izvedbo vgradnje zunanjega stavbnega pohištva. Upoštevani bodo le sistemi, izvedeni s paroneprepustnim in zrakotesnim tesnilnim materialom na notranji strani, paroprepustnim, vodotesnim in vetrno zaščitnim materialom na zunanji strani ter toplotno in zvočno izolacijskim materialom med notranjim in zunanjim tesnilnim materialom. Za ostale sistemske rešitve mora biti predloženo poročilo neodvisne institucije o preizkušanju celotnega sistema tesnjenja.

  Priznani stroški pri zamenjavi zunanjega stavbnega pohištva vključujejo:
  - odstranitev obstoječega zunanjega stavbnega pohištva ter nakup in vgradnjo novega;
  - nakup in vgradnjo senčil;
  - nakup in vgradnjo zunanjih in notranjih okenskih polic;
  - popravilo, priprava in zaključna obdelava špalet.

  Priznani stroški ne vključujejo odstranitve, nakupa ali vgradnje vhodnih oziroma garažnih vrat, vgradnje dodatnega novega zunanjega stavbnega pohištva in povečanja površine zasteklitev obstoječega zunanjega stavbnega pohištva.

 • Višina spodbude

  Višina nepovratne finančne spodbude znaša do 20 % priznanih stroškov naložbe, vendar ne več kot 12 EUR na m2 za največ 150 m2 toplotne izolacije fasade posamezne stanovanjske enote.

  Višine dodatnih nepovratnih finančnih spodbud znašajo:
  - za izdelavo projekta za izvedbo del za ukrep A in nadzor: do 50 % priznanih stroškov projekta in nadzora, vendar ne več kot 4.000 EUR;
  - za zamenjavo zunanjega stavbnega pohištva v skupnih prostorih z novim lesenim zunanjim stavbnim pohištvom: do 20 % priznanih stroškov zamenjave zunanjega stavbnega pohištva, vendar ne več kot 100 EUR/m² vertikalnih in strešnih oken

  Višina nepovratne finančne spodbude v primeru hkratne izvedbe vsaj dveh ukrepov od A do C, od katerih mora biti eden ukrep C
  V primeru, da upravičena oseba z isto vlogo kandidira za hkratno izvedbo vsaj dveh ukrepov od A do C na isti večstanovanjski stavbi, od katerih mora biti eden ukrep C, lahko za izvedbo teh ukrepov pridobi višjo nepovratno finančno spodbudo. Višina spodbude v tem primeru znaša do 30 % priznanih stroškov naložbe, vendar ne več kot:
  - 18 EUR na m2 za največ 150 m2 toplotne izolacije fasade posamezne stanovanjske enote;
  - 15 EUR na m2 toplotne izolacije strehe ali stropa proti neogrevanemu prostoru;
  - 45 EUR na grelno telo.

  Višina dodatne nepovratne finančne spodbude za izdelavo projekta za izvedbo del za ukrep A in nadzor ter dodatne nepovratne finančne spodbude za zamenjavo zunanjega stavbnega pohištva v skupnih prostorih je opredeljena v 2.b) točki javnega poziva, v razdelku A.

  Višina dodatne nepovratne finančne spodbude za izdelavo projekta za izvedbo del za ukrep B in nadzor je opredeljena v 2.b) točki javnega poziva, v razdelku B.

 • Višina nepovratne finančne spodbude za socialno šibke občane

  Nepovratna finančna spodbuda za izvajanje kateregakoli ukrepa v starejši večstanovanjski stavbi, ki je predmet tega javnega poziva, je za socialno šibkega občana določena v obsegu 100 % priznanih stroškov naložbe glede na njegov pripadajoči delež financiranja naložbe. Socialno šibek občan je vsak lastnik, solastnik ali etažni lastnik stanovanja v večstanovanjski stavbi, ki je bil v času oddaje vloge na ta javni poziv upravičen do denarne socialne pomoči, ki ni bila izredna denarna socialna pomoč. Socialno šibek občan izkazuje svojo pravico do ustrezno višje nepovratne finančne spodbude z originalnim izvodom ali overjenim prepisom odločbe Centra za socialno delo o denarni socialni pomoči.

 • Postopek pridobitve

  Osnovni pogoj za dodelitev nepovratne finančne spodbude je pravočasno oddana in popolna vloga. Vloga je pravočasna, če je oddana v času trajanja tega javnega poziva.

  Vloga mora biti oddana pred pričetkom del za izvedbo naložbe, ki je predmet tega javnega poziva.

  Vloga je popolna, ko upravičena oseba predloži v celoti izpolnjen obrazec Vloga in obvezne priloge, kot jih opredeljuje javni poziv.

  Pri odločanju o dodelitvi pravice do nepovratne finančne spodbude upravičeni osebi se uporablja postopek, določen z Zakonom o splošnem upravnem postopku (Uradni list RS, št. 24/06 – uradno prečiščeno besedilo, 105/06-ZUS-1, 126/07, 65/08, 8/10 in 82/13; v nadaljevanju: ZUP), v kolikor ZVO-1 ne določa drugače.

 • Dokumenti za prenos

Zaključek tega razpisa Javni poziv velja do objave zaključka javnega poziva v Ul RS

Kredit 59OB17

J A V N I   P O Z I V
za kreditiranje okoljskih naložb občanov 59OB17

Predmet javnega poziva je ugodno kreditiranje občanov za okoljske naložbe, ki se bodo izvajale na območju Republike Slovenije.

Pogoji kreditiranja

Obrestna mera: trimesečni EURIBOR +1,3 %

Odplačilna doba: največ 10 let za vse ukrepe, razen za ukrep gradnje ali nakupa nizkoenergijskih ali skoraj nič-energijskih stavb ter v obsežnejšo obnovo stavb, ki vključuje izvedbo najmanj treh ukrepov, ki so predmet tega poziva, za katere odplačilna doba lahko znaša največ 20 let.

Višina kredita: do višine priznanih stroškov naložbe, vendar največ 40.000,00 EUR oziroma najmanj 1.500,00 EUR.

Splošni in finančni pogoji kreditiranja ter ostale določbe so podrobneje opredeljeni v polnem besedilu javnega poziva.

Razpisna dokumentacija


Zaključek tega razpisa Javni poziv velja do objave zaključka javnega poziva v Ul RS

Nepovratna sredstva 54SUB-OB17

JAVNI POZIV 54SUB-OB17
Nepovratne finančne spodbude občanom za nove naložbe rabe obnovljivih virov energije in večje energijske učinkovitosti stanovanjskih stavb

Predmet javnega poziva so nepovratne finančne spodbude občanom za rabo obnovljivih virov energije in večjo energijsko učinkovitost stanovanjskih stavb na celotnem območju Republike Slovenije za določene nove naložbe, in za nekatere nove naložbe v stanovanjskih stavbah na območju Mestne občine Celje, Občine Hrastnik, Mestne občine Kranj, Mestne občine Ljubljana, Mestne občine Maribor, Mestne občine Murska Sobota, Mestne občine Novo Mesto, Občine Trbovlje in Občine Zagorje ob Savi, ki so skladno z Uredbo o kakovosti zunanjega zraka (Uradni list RS, št. 9/11 in 8/15), Odredbo o razvrstitvi območij, aglomeracij in podobmočij glede na onesnaženost zunanjega zraka (Uradni list RS, št. 38/17) in Sklepom o določitvi podobmočij zaradi upravljanja s kakovostjo zunanjega zraka (Uradni list RS, št. 29/17) zaradi prekomerne onesnaženosti zunanjega zraka z delci PM10, uvrščene v razred največje obremenjenosti in imajo sprejet Odlok o načrtu za kakovost zraka.

Namen javnega poziva je povečanje rabe obnovljivih virov energije in večja energijska učinkovitost v stanovanjskih stavbah ter zmanjšanje prekomerne onesnaženosti zraka z delci PM10 in s tem izboljšanje kakovosti zunanjega zraka.

Nova naložba je naložba za izvedbo enega ali več v nadaljevanju navedenih ukrepov, ki se bodo začeli izvajati po oddaji vloge za pridobitev nepovratne finančne spodbude po tem javnem pozivu:

A- vgradnja solarnega ogrevalnega sistema v stanovanjski stavbi,
B- vgradnja kurilne naprave na lesno biomaso za centralno ogrevanje stanovanjske stavbe,
C- vgradnja toplotne črpalke za centralno ogrevanje stanovanjske stavbe,
D- priključitev starejše eno- ali dvostanovanjske stavbe na sistem daljinskega ogrevanja,
E- vgradnja energijsko učinkovitih lesenih oken v starejši stanovanjski stavbi,
F- toplotna izolacija fasade starejše eno- ali dvostanovanjske stavbe,
G- toplotna izolacija strehe ali stropa proti neogrevanemu prostoru v starejši eno- ali dvostanovanjski stavbi,
H- vgradnja prezračevanja z vračanjem toplote odpadnega zraka v stanovanjski stavbi,
I- vgradnja plinskega kondenzacijskega kotla za centralno ogrevanje starejše stanovanjske stavbe,
J- gradnja ali nakup skoraj nič-energijske nove eno- ali dvostanovanjske stavbe,
K- celovita obnova starejše eno- ali dvostanovanjske stavbe,
L- nakup stanovanja v novi ali obnovljeni skoraj nič-energijski tri- in večstanovanjski stavbi.

Skupna višina sredstev po tem javnem pozivu znaša 16.000.000 EUR.

Nekatere zahteve in pogoji za kandidiranje na javnem pozivu:

- spodbude namenjene le stanovanjskim stavbam na območju Republike Slovenije;
- kandidirajo lahko le fizične osebe;
- vloga na javni poziv mora biti oddana pred pričetkom del za izvedbo naložbe;
- naložbe morajo biti izvedene skladno z vsemi veljavnimi predpisi;
- stavba in vsi njeni deli, morajo biti zgrajeni skladno z veljavno gradbeno zakonodajo;
- nepovratna finančna spodbuda za ukrepe D, E, F, G, I in K je lahko dodeljena le za stanovanjske stavbe, za katere je bilo gradbeno dovoljenje izdano pred 1.7.2010, oz. za stanovanjske stavbe zgrajene pred 1.7.2010 in legalizirane pred oddajo vloge na javni poziv;
- višja nepovratna finančna spodbuda za ukrepe, ki bodo izvedeni v občinah, ki imajo sprejet Odlok o načrtu za kakovost zraka je lahko dodeljena le za starejše stanovanjske stavbe, za katere je bilo gradbeno dovoljenje izdano pred 1.7.2010, oz. za stanovanjske stavbe zgrajene pred 1.7.2010 in legalizirane pred oddajo vloge na javni poziv;
- vgradnjo in zagon posameznih naprav oziroma opreme, lahko opravi le za to usposobljen izvajalec z registrirano dejavnostjo;
- vlagatelj lahko z eno vlogo kandidira za več ukrepov na isti stanovanjski stavbi;
- spodbude se ne dodeljujejo za vgradnjo prototipne in rabljene opreme/naprav;
- vgrajenih gradbenih proizvodov, opreme, naprav oz. stanovanjske stavbe (v primeru ukrepov J, K in L) ni dovoljeno odstraniti najmanj tri leta po izplačilu nepovratne finančne spodbude;
-
VIŠJA nepovratna finančna spodbuda v primeru hkratne izvedbe najmanj treh ukrepov na isti stanovanjski stavbi, za katere vlagatelj kandidira z isto vlogo.

Tehnični pogoji in kriteriji za posamezni ukrep so navedeni pri vsakem ukrepu posebej.

V primeru hkratne izvedbe treh ali več ukrepov od A do J po javnem pozivu 54SUB-OB17 na starejši stanovanjski stavbi, za katere vlagatelj kandidira z isto vlogo, je višina nepovratne finančne spodbude višja. Višja nepovratna finančna spodbuda je vsota zneskov, ki so opredeljeni za posamezen ukrep v točki 2. b) javnega poziva, povečanih za 50 %, a ne sme znašati več kot 30 % priznanih stroškov naložbe. Pri izvedbi določenih ukrepov, pri katerih je že osnovna višina nepovratne finančne spodbude določena v višini več kot 30 % priznanih stroškov naložbe, ni mogoče pridobiti višje nepovratne finančne spodbude kot tiste, ki je že določena za izvedbo posamičnega ukrepa v točki 2. b) javnega poziva.

Pogoji za izplačilo nepovratne finančne spodbude in roki za zaključek naložb:
Nepovratna finančna spodbuda se izplača na podlagi sklenjene pogodbe o izplačilu nepovratne finančne spodbude, skladno z izdano dokončno odločbo, s katero je bila vlagatelju dodeljena pravica do nepovratne finančne spodbude.

Za izplačilo nepovratne finančne spodbude mora vlagatelj na Eko sklad predložiti dokumentacijo o zaključku naložbe, ki je opredeljena v 8. c) točki javnega poziva oz. v pogodbi o izplačilu nepovratne finančne spodbude

Rok za zaključek naložbe za ukrepe od A do I je 9 (devet) mesecev od dokončnosti odločbe o dodelitvi pravice do nepovratne finančne spodbude. Odločba postane dokončna z njeno vročitvijo vlagatelju.

Če je vlagatelj z odločbo pridobil pravico do nepovratne finančne spodbude za hkratno izvajanje najmanj treh ukrepov od A do I v isti starejši stanovanjski stavbi, je rok za zaključek naložbe 18 (osemnajst) mesecev od dokončnosti odločbe o dodelitvi pravice do nepovratne finančne spodbude. Odločba postane dokončna z njeno vročitvijo vlagatelju.

Rok za zaključek naložbe za ukrepe J, K in L je 24 (štiriindvajset) mesecev od dokončnosti odločbe o dodelitvi pravice do nepovratne finančne spodbude. Odločba postane dokončna z njeno vročitvijo vlagatelju.


 • Pogoji za pridobitev

  Pravica do nepovratne finančne spodbude se dodeli za nakup in vgradnjo fasadnega sistema z najmanj 18 cm toplotne izolacije, pri čemer lahko toplotna prevodnost toplotne izolacije znaša λ ≤ 0,045 W/(mK). Debelina toplotne izolacije fasadnega sistema je lahko tudi manjša, če je izkazano razmerje λ/d ≤ 0,250 W/(m2K). Navedeno razmerje mora biti izkazano tudi v primeru fasadnih sistemov s toplotno izolacijo iz naravnih materialov, in sicer ne glede na vrednost toplotne prevodnosti (λ).

  V primeru, da je na stanovanjski stavbi že vgrajen fasadni sistem s toplotno izolacijo, katere toplotna prevodnost znaša λ ≤ 0,045 W/(mK), se lahko izvede naložba z dodatno toplotno izolacijo. Pri izračunu potrebne dodatne nove toplotne izolacije se upošteva vrednost toplotne prevodnosti obstoječe toplotne izolacije λ = 0,045 W/(mK) in debelina obstoječe toplotne izolacije (dobst), ki je razvidna z merilnega traku na fotografiji obstoječega stanja, ki mora biti priložena k vlogi za pridobitev nepovratne finančne spodbude.

  Z dodano novo toplotno izolacijo je potrebno izpolniti zahteve po naslednji enačbi, s katero se zagotovi zahtevano razmerje λ/d ≤ 0,250 W/(m2K):

  Nepovratna finančna spodbuda je lahko dodeljena le za stanovanjske stavbe oziroma dele stanovanjskih stavb, za gradnjo katerih je bilo gradbeno dovoljenje izdano pred 1. 7. 2010, morebitno gradbeno dovoljenje za legalizacijo stavbe, zgrajene pred 1. 7. 2010, pa pred oddajo vloge po tem javnem pozivu.

 • Seznam ustreznih fasadnih sistemov

 • Višina spodbude in priznani stroški

  Višina nepovratne finančne spodbude znaša do 20 % priznanih stroškov naložbe, vendar ne več kot 12 EUR na m2 toplotne izolacije fasade.

  Priznani stroški vključujejo:
  - nakup in vgradnjo celotnega fasadnega sistema;
  - nakup in vgradnjo toplotne izolacije podzidka (»cokla«);
  - postavitev gradbenega odra;
  - odstranitev ali izravnavo obstoječega ometa ali ostalih gradbenih materialov, vgradnjo vertikalne hidroizolacije na predelu podzidka (»cokla«), demontažo starih okenskih polic;
  - obdelavo špalet;
  - nakup in vgradnjo okenskih polic.

 • Postopek pridobitve

  Osnovni pogoj za dodelitev nepovratne finančne spodbude je pravočasno oddana in popolna vloga. Vloga je pravočasna, če je oddana v času trajanja tega javnega poziva.

  Vloga mora biti oddana pred pričetkom del za izvedbo naložbe, ki je predmet tega javnega poziva.

  Vloga je popolna, ko upravičena oseba predloži v celoti izpolnjen obrazec Vloga in obvezne priloge za posamezen ukrep, kot jih opredeljuje javni poziv.

  Pri odločanju o dodelitvi pravice do nepovratne finančne spodbude upravičeni osebi se uporablja postopek, določen z Zakonom o splošnem upravnem postopku.

 • Vloga

 • Javni poziv

Zaključek tega razpisa Javni poziv velja do objave zaključka javnega poziva v Ur.l. RS