Javni razpis Nepovratne finančne spodbude za pilotne projekte skupnih naložb celovite energijske prenove starejših večstanovanjskih stavb, sofinanciranih s strani podjetij za energetske storitve

Objavljeno 24.6.2023

Deli

  • Kopiraj
  • Facebook
  • Messenger
  • Mail
  • Twitter

Eko sklad kot partner sodeluje pri projektu LIFE-IP-CARE4CLIMATE (C4C), ki je večletni integralni projekt, sofinanciran s sredstvi evropskega programa LIFE, sredstev Sklada za podnebne spremembe in sredstvi partnerjev projekta. Med drugim je naloga Eko sklada izvesti pilotne projekte celovite prenove večstanovanjskih stavb, sofinancirane z novima finančnima instrumentoma, ki ju je predlagal Institut »Jožef Stefan« (IJS) na podlagi poglobljene analize, pripravljene v okviru projekta.

 

V okviru razpisa je Eko sklad etažnim lastnikom starejših večstanovanjskih stavb ponudil financiranje celovite prenove s kombinacijo nepovratnih sredstev in sredstev izvajalca energetskega pogodbeništva (s plačili storitve prenove po računih; etažni lastniki so izvajalca energetskega pogodbeništva lahko poiskali na trgu ponudnikov storitev). Namen javnega razpisa je bil razviti nov finančni inštrument, ki bo omogočil večji obseg celovitih prenov večstanovanjskih stavb. Stopnja celovitih obnov večstanovanjskih stavb v Sloveniji je prenizka, tudi v novi DSEPS 2050 pa je zapisano, da bo Eko sklad za reševanje tega problema ponudil nove finančne instrumente in izvajal pilotne projekte.

 

Spremembe glede na predhodni razpis:

-      tehnični pogoji: še vedno se zahteva celovita energijska prenova, ki mora obsegati usklajeno izvedbo vsaj treh ukrepov energijske prenove na skupnih delih stavbe, pri čemer je izvedba ukrepa A - toplotna izolacija zunanje stene in stene proti neogrevanim prostorom ter zunanje stene ogrevanih prostorov proti terenu obvezna, ne zahteva se več, da mora stavba po prenovi dosegati energijski razred vsaj B2;

-      po novem se lahko vloži vloga, ko so dela že v teku, obvezno pa mora biti vloga vložena pred zaključkom del;

-      spremenjena je višina nepovratne finančne spodbude, po novem bo znašala spodbuda v primeru usklajene izvedbe 3 (treh) ali več ukrepov celovite energijske prenove stavbe do 40 % priznanih stroškov naložbe, vendar skupna višina nepovratne finančne spodbude za izvedbo vseh ukrepov skupaj ne more preseči 40 EUR na m2 neto ogrevane površine stavbe pred prenovo;

-      spremenjena je višina nepovratne finančne spodbude v primeru ničenergijske prenove stavbe, ki po novem znaša 60 % priznanih stroškov;

-      merila: manjše spremembe so pri točkovanju oziroma merilih;

po tem razpisu se omogoči etažnim lastnikom, da svetovalci sodelujejo v postopku pridobivanja ustrezne dokumentacije glede prijave na ta javni razpis kot pomoč pri odločanju, pomoč pri procesu in pomoč pri pridobivanju finančne spodbude.

Deli

  • Kopiraj
  • Facebook
  • Messenger
  • Mail
  • Twitter

Prijavite se
na e-novice

Ne zamudite novih razpisov in uporabnih informacij za vaše naložbe.

Zanima me vsebina za:

Uporaba in varovanje podatkov

Dejstva
o Eko skladu

30%

vrednosti naložbe v
povprečju krije spodbuda

90%

prijavljenih projektov dobi
finančno spodbudo

vse leto

so na voljo subvencije
in krediti