ODLOG plačila obveznosti po kreditnih pogodbah sklenjenih z Eko skladom, j.s., za PODJETJA

Objavljeno 30.11.2020

Deli

 • Kopiraj
 • Facebook
 • Messenger
 • Mail
 • Twitter

skladno z Zakonom o interventnih ukrepih za zajezitev epidemije COVID-19 in omilitev njenih posledic za državljane in gospodarstvo ( Uradni list RS, št. 49/20, 61/20 in 175/20; v nadaljevanju: ZIUZEOP)

Zaradi posledic epidemije COVID-19 se je marsikdo znašel v finančni stiski in ne zmore več odplačevati svojih kreditnih obveznosti. Iz navedenega razloga je bil sprejet ZIUZEOP, na podlagi katerega lahko podjetja zaprosite za odlog odplačila kredita (moratorij na kredit), in sicer pod naslednjimi pogoji:

 • vlogo za odlog plačila obveznosti je oddana najkasneje do 30.06.2021,
 • čas trajanja odloga do 12 mesecev,
 • obresti se v času odloga ne obračunavajo in ne plačujejo,
 • stroški odobritve odloga so v višini 0,1% od neplačanega stanja glavnice oziroma minimalno 50 EUR in maksimalno 200 EUR;
 • v času odloga se plačujejo stroški vodenja kredita v skladu s sklenjeno kreditno pogodbo.

Eko sklad in kreditojemalec se z dodatkom h kreditni pogodbi dogovorita za čas trajanja odloga plačila obveznosti iz posojilne pogodbe, vendar največ za obdobje 12 mesecev. Končni datum zapadlosti posojilne pogodbe se podaljša za čas trajanja odloga plačila, enako se podaljša zapadlost pogodbe, ki služi kot zavarovanje posojilne pogodbe.

Odlog plačila obveznosti po ZIUZEOP predstavlja državno pomoč skladno s shemo št. SA.56999 (2020/N), prijavljeno v skladu z začasnim okvirom za ukrepe v podporo gospodarstvu ob izbruhu COVID-19 (v nadaljevanju: Začasni okvir; 2020/C 91 1/01;

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SL/TXT/HTML/?uri=OJ:C:2020:091I:FULL&from=EN) in se lahko dodeli pod naslednjimi pogoji:

 • skupni bruto znesek vseh pomoči po Začasnem okviru ne sme preseči 800.000 EUR na posamezno podjetje, ali 120.000 EUR na posamezno podjetje, dejavno v sektorju ribištva in akvakulture, ali 100.000 EUR na posamezno podjetje, dejavno na področju primarne proizvodnje kmetijskih proizvodov;
 • do javnih sredstev niso upravičeni subjekti, ki so bili dne 31. decembra 2019 že podjetja v težavah, kot so opredeljena v členu 2(18) Uredbe Komisije (EU) št. 651/2014 z dne 17. junija 2014 o razglasitvi nekaterih vrst pomoči za združljive z notranjim trgom pri uporabi členov 107 in 108 Pogodbe (UL L 187, 26.6.2014, str. 1).


Eko sklad izračuna dodeljeno državno pomoč kot seštevek neobračunanih obresti v času odloga plačila.

Eko sklad lahko vloge za odlog plačila obveznosti kreditojemalca zaradi utemeljenih razlogov ne odobri. 

Kdo lahko zaprosi za odlog?

Na podlagi določil ZIUZEOP lahko za odlog plačila kredita zaprosite kreditojemalci, ki imate sklenjeno kreditno pogodbo z Eko skladom in izpolnjujete naslednja pogoja: 

 • obveznosti, za katere podajate vlogo za odlog odplačila, še niso zapadle v plačilo do razglasitve epidemije virusa (18. 10. 2020);
 • na dan 31. 12 .2019 imate poravnane zapadle obveznosti iz naslova obveznih prispevkov, davkov in drugih obveznih dajatev.

V vlogi (spodaj) navedite dejstva in okoliščine ter vlogi dodajte ustrezna dokazila, če zaradi okoliščin, povezanih s posledicami epidemije virusa, začasno ne morete zagotavljati poplačila obveznosti.

Vloga mora biti v celoti izpolnjena, zaradi pričakovanega povečanega števila prejetih vlog pa predvidevamo, da bo treba na obravnavo vloge in sklenitev ustreznega dodatka k pogodbi počakati nekoliko dlje, zato prosimo za razumevanje.

V primerih, ko kreditojemalec v vlogi ali ob sklenitvi dodatka za odobritev odloga plačila kreditnih obveznosti navede neresnične ali nepravilne podatke ima Eko sklad oziroma pooblaščena Banka pravico odpoklicati kredit pred zapadlostjo preostalih anuitet in zahtevati vračilo celotnega dolga z vsemi pripadajočimi obrestmi in stroški pred pogodbeno določenim rokom, tako da celotna obveznost po tej kreditni pogodbi zapade v takojšnje plačilo. 

Word dokument

Word dokument Vloga

Prenesi 51kb

Kako lahko oddate vlogo?

Izpolnjeno vlogo s prilogami oddajte:

 • prek e-pošte ekosklad@ekosklad.si ali
 • po pošti na naslov: Eko sklad, j.s., Bleiweisova cesta 30, 1000 Ljubljana.


Deli

 • Kopiraj
 • Facebook
 • Messenger
 • Mail
 • Twitter

Prijavite se
na e-novice

Ne zamudite novih razpisov in uporabnih informacij za vaše naložbe.

Zanima me vsebina za:

Uporaba in varovanje podatkov

Dejstva
o Eko skladu

30%

vrednosti naložbe v
povprečju krije spodbuda

90%

prijavljenih projektov dobi
finančno spodbudo

vse leto

so na voljo subvencije
in krediti