Nov javni poziv Eko sklada za zmanjšanje energetske revščine in razpis za nevladne organizacije

Objavljeno 1.12.2023

Deli

 • Kopiraj
 • Facebook
 • Messenger
 • Mail
 • Twitter

V petek, 1. decembra 2023, je Eko sklad v Uradnem listu RS št. 121/2023 in na spletni strani objavil nov javni poziv za energetske prenove stanovanjskih stavb tudi za najbolj ranljiva gospodinjstva, da si z izvedbo ukrepov, ki izboljšujejo energetsko učinkovitost njihovih stavb, zmanjšajo stroške za energente in izboljšajo bivanjske pogoje. Objavljen je tudi javni razpis, namenjen nevladnim organizacijam za projekte na področju okolja.

V okviru javnega poziva za energetsko revna gospodinjstva (Javni poziv ZER) bo možno pridobiti spodbudo v višini do 18.000 EUR oz. do 12.000 EUR za toplotno izolacijo streh, fasad, vgradnjo energetsko učinkovitih oken, zamenjavo starih kurilnih naprav z novimi na lesno biomaso ter za druge energetsko varčne rešitve.

Na javni poziv se bodo lahko prijavili tisti, ki so vsaj polovični lastniki stanovanjskih stavb oz. stanovanj, ki so materialno ogroženi in živijo v stavbah, ki so resnično v slabem stanju in potrebne energetske prenove. Bolj natančno, na javnem pozivu lahko kandidira vsaka fizična oseba, ki izpolnjuje naslednje pogoje:

 • ima prijavljeno stalno prebivališče v Republiki Sloveniji, na njem dejansko živi in bo na tem naslovu izvedla projekt;
 • je na dan vložitve vloge ter vse do izdaje odločbe sama ali skupaj z enim oz. več družinskimi člani, lastnica ali solastnica vsaj do ½ stanovanjske stavbe ali posameznega stanovanja, kjer bo izveden projekt;
 • katere gospodinjstvo je materialno ogroženo;
 • njeno gospodinjstvo živi v nizko energijsko učinkovitih prostorih ali v neustreznih bivanjskih razmerah.

Na tem javnem pozivu se šteje, da je gospodinjstvo vlagatelja materialno ogroženo:

a) če je član gospodinjstva na dan vložitve vloge prejemnik ali upravičenec do denarne socialne pomoči in/ali varstvenega dodatka, ali če je bil v zadnjih 2 letih pred vložitvijo vloge vsaj dvakrat upravičen do izredne denarne socialne, ali

b) če je bil član gospodinjstva prejemnik energetskega dodatka po predpisu, ali

c) če iz zadnje odločbe o otroškem dodatku izhaja, da družinska skupnost vlagatelja

sodi do vključno 3. dohodkovnega razreda.

V primerih iz točk b) in c) premoženje vlagatelja in polnoletnih članov gospodinjstva skupaj ne sme presegati 22.336 EUR (razen nepremičnine, v kateri gospodinjstvo živi).

Predmet javnega poziva so nepovratne finančne spodbude za investicije v ukrepe večje energetske učinkovitosti stavb ter rabe obnovljivih virov energije. Investicije bodo lahko izvedene na eno- ali dvostanovanjskih stavbah oz. na večstanovanjskih stavbah, in sicer se spodbuda lahko dodeli za izvedbo enega ali kombinacijo ukrepov od A do G ali samo za izvedbo ukrepa G (lahko v kombinaciji z ukrepom F).:

A. toplotna izolacija strehe ali stropa proti neogrevanemu prostoru,

B. toplotna izolacija zunanjih sten,

C. toplotna izolacija tal na terenu ali tal nad neogrevanim prostorom/kletjo,

D. vgradnja energijsko učinkovitih oken in/ali zunanjih vhodnih vrat,

E. vgradnja sistema za pripravo tople - sanitarne vode,

F. vgradnja lokalnega prezračevanja z vračanjem toplote odpadnega zraka,

G. zamenjava stare kurilne naprave z novo na leseno biomaso.

 Višina spodbude za izvedbo ukrepa ali kombinacijo ukrepov od A do G znaša do 100 % upravičenih stroškov investicije, vendar ne več kot 18.000 EUR (z DDV) oz. v primeru dodelitve spodbude izključno za izvedbo ukrepa G, ne več kot 12.000 EUR (z DDV).

Ključna novost javnega poziva je, da je vsem tistim vlagateljem, ki se sami v postopku pridobitve spodbude in izvedbe prenove stavbe (to je od priprave vloge na javni poziv do izvedbe investicije) ne znajdejo, zagotovljena tudi pomoč. To pomoč bodo nudili t.i. koordinatorji, ki jih je Eko sklad izbral in so uvrščeni na seznamu objavljenem na spletni strani Eko sklada. V okviru tega javnega poziva pa bodo vključeni tudi energetski svetovalci mreže ENSVET, ki bodo vlagateljem svetovali ter izvajali nadzor pri izvedbi ukrepov.

Več informacij lahko potencialni vlagatelji dobijo na spletni strani Eko sklada ali se obrnejo na koordinatorje.

Eko sklad je v petek, 1. decembra 2023, objavil tudi javni razpis, namenjen nevladnim organizacijam. Razpis je namenjen sofinanciranju manjših (enoletnih) in večjih (dvoletnih) projektov nevladnih organizacij (NVO) na naslednjih vsebinskih področjih:

 • blaženje podnebnih sprememb
 • učinkovita raba energije, vključno z energetsko revščino
 • trajnostna mobilnost, vključno z mobilnostno revščino
 • varstvo okolja ali urejanje prostora v povezavi s podnebnimi spremembami
 • prilagajanje podnebnim spremembam, vključno z na naravi temelječimi rešitvami in krepitvijo biodiverzitete
 • trajnostna potrošnja in prehrana.

Dodatne točke se bodo med drugim dodelile za projekte, ki naslavljajo energetsko ali mobilnostno revščino ali trajnostno prehrano.

Rok za prijavo je 5. januar 2024

Deli

 • Kopiraj
 • Facebook
 • Messenger
 • Mail
 • Twitter

Prijavite se
na e-novice

Ne zamudite novih razpisov in uporabnih informacij za vaše naložbe.

Zanima me vsebina za:

Uporaba in varovanje podatkov

Dejstva
o Eko skladu

30%

vrednosti naložbe v
povprečju krije spodbuda

90%

prijavljenih projektov dobi
finančno spodbudo

vse leto

so na voljo subvencije
in krediti