Kurilne naprave na lesno biomaso: Subvencija

Javni poziv Subvencija 69SUB-SOCOB19

Rok za oddajo vloge Pred pričetkom izvajanja del

Veljavnost poziva Do objave zaključka v UL RS

Namenjeno za samostojna

Tip naložbe Ogrevanje in prezračevanje

Oddaja vloge Osebno ob uradnih urah, po pošti na naslov Naslov in uradne ure


Nov javni poziv za nepovratna sredstva socialno šibkim občanom - prejemnikom redne denarne pomoči ali varstvenega dodatka za zamenjavo starih kurilnih naprav z novimi kurilnimi napravami na lesno biomaso v stanovanjskih stavbah je razširjen na celotno območje Republike Slovenije; za razliko od prejšnjega javnega poziva, kjer je bila spodbuda lahko dodeljena le za naložbe socialno šibkih občanov na območjih občin s sprejetim Odlokom o načrtu za kakovost zraka. Do sedaj veljavni javni poziv je določal, da je spodbuda socialno šibkemu občanu dodeljena za zamenjavo stare kurilne naprave na trdno gorivo z novo kurilno napravo na lesno biomaso. Z novim javnim pozivom pa bo socialno šibek občan upravičen do nepovratne spodbude tudi v primeru, če bo zamenjal staro kurilno napravo na kurilno olje ali plin z novo, energijsko učinkovito kurilno napravo na lesno biomaso. Po novem bo spodbuda lahko dodeljena tudi socialno šibkemu občanu, ki ima pravico do varstvenega dodatka in je najemnik stanovanja v lasti občine ter vsem socialno šibkim občanom, ki so najemniki stanovanj v lasti Republike Slovenije.

Novi javni poziv bo, za razliko od prejšnjega, omogočal dodelitev nepovratne spodbude tudi v primeru, če socialno šibek občan - prejemnik redne denarne pomoči ali varstvenega dodatka ni lastnik/solastnik stavbe ali stanovanja, je pa lastnik/solastnik ali najemnik občinskega stanovanja ali stanovanja v lasti Republike Slovenije član gospodinjstva v katerem živi vlagatelj oziroma socialno šibek občan, ki vloži vlogo za pridobitev subvencije.

Predmet javnega poziva so nepovratne finančne spodbude socialno šibkim občanom za zamenjavo starih kurilnih naprav z novimi kurilnimi napravami na lesno biomaso v stanovanjskih stavbah na celotnem območju Republike Slovenije (v nadaljnjem besedilu: nepovratne finančne spodbude).

Na območju Mestne občine Celje, Mestne občine Ljubljana, aglomeracije Maribor (Mestna občina Maribor in Občina Miklavž na Dravskem polju), Mestne občine Murska Sobota, Mestne občine Novo Mesto, Občine Trbovlje in Občine Zagorje, ki so skladno z Uredbo o kakovosti zunanjega zraka (Uradni list RS, št. 9/11 in 8/15), Odredbo o razvrstitvi območij, aglomeracij in podobmočij glede na onesnaženost zunanjega zraka (Uradni list RS, št. 38/17) in Sklepom o določitvi podobmočij zaradi upravljanja s kakovostjo zunanjega zraka (Uradni list RS, št. 29/17) zaradi prekomerne onesnaženosti zunanjega zraka z delci PM10, uvrščene v razred največje obremenjenosti in imajo sprejet Odlok o načrtu za kakovost zraka, nepovratna finančna spodbuda ne more biti dodeljena, če občinski akt ali lokalni energetski koncept določa na tem območju drug prednostni način ogrevanja (daljinsko ogrevanje ali uporaba zemeljskega plina). Občina zagotovi Eko skladu podatke o mejah območij, kjer je določen drug prednostni način ogrevanja, na zemljiško parcelo natančno.

Predmet javnega poziva so nepovratne finančne spodbude socialno šibkim občanom za zamenjavo starih kurilnih naprav z novimi kurilnimi napravami na lesno biomaso v stanovanjskih stavbah na celotnem območju Republike Slovenije (v nadaljnjem besedilu: nepovratne finančne spodbude).

Na območju Mestne občine Celje, Občine Hrastnik, Mestne občine Kranj, Mestne občine Ljubljana, aglomeracije Maribor (Mestna občina Maribor in Občina Miklavž na Dravskem polju), Mestne občine Murska Sobota, Mestne občine Novo Mesto, Občine Trbovlje in Občine Zagorje, ki so skladno z Uredbo o kakovosti zunanjega zraka (Uradni list RS, št. 9/11 in 8/15), Odredbo o razvrstitvi območij, aglomeracij in podobmočij glede na onesnaženost zunanjega zraka (Uradni list RS, št. 38/17) in Sklepom o določitvi podobmočij zaradi upravljanja s kakovostjo zunanjega zraka (Uradni list RS, št. 29/17) zaradi prekomerne onesnaženosti zunanjega zraka z delci PM10, uvrščene v razred največje obremenjenosti in imajo sprejet Odlok o načrtu za kakovost zraka, nepovratna finančna spodbuda ne more biti dodeljena, če občinski akt ali lokalni energetski koncept določa na tem območju drug prednostni način ogrevanja (daljinsko ogrevanje ali uporaba zemeljskega plina). Občina zagotovi Eko skladu podatke o mejah območij, kjer je določen drug prednostni način ogrevanja, na zemljiško parcelo natančno.

Subvencije za vgradnjo kotlov na lesno biomaso (v MO Maribor, Občini Miklavž na Dravskem polju, MO Celje in MO Murska Sobota) in toplotnih črpalk (le v aglomeraciji Maribor – tj. v MO Maribor ter Občini Miklavž na Dravskem polju) ni mogoče dodeliti, če je na konkretni parceli določen prednostni način daljinskega ogrevanja ali ogrevanja z zemeljskim plinom, in na tej parceli obstaja možnost priklopa na daljinsko ogrevanje oz. zemeljski plin.

Namen javnega poziva je z zamenjavo starih kurilnih naprav zmanjšati prekomerno onesnaženost zraka z delci PM10 in s tem izboljšati kakovost zunanjega zraka ter povečati rabo obnovljivih virov energije in energijsko učinkovitost v stanovanjskih stavbah.

Stara kurilna naprava je naprava s kuriščem, v katerem zgoreva gorivo in pri čemer nastajajo emisije v zrak. Med kurilne naprave ne sodijo električne ogrevalne naprave, kot npr. električni grelniki ali toplotna črpalka.

Nepovratna finančna spodbuda po tem javnem pozivu je lahko dodeljena le za nove naložbe, ki se bodo začele izvajati po dokončni (tj. po vročeni) odločbi o dodelitvi pravice do nepovratne finančne spodbude s strani Eko sklada po tem javnem pozivu. Kurilna naprava pred oddajo vloge ne sme biti kupljena.

Nepovratna finančna spodbuda je lahko dodeljena le za zamenjavo stare kurilne naprave v stanovanjskih stavbah z:

A - novo kurilno napravo na lesno biomaso, ki zagotavlja toploto centralnemu sistemu ogrevanja, ali

B - novo enosobno kurilno napravo na lesno biomaso, namenjeno zlasti ogrevanju prostora, v katerega je postavljena.

Nove kurilne naprave morajo ustrezati naslednjim kriterijem:

A - nova kurilna naprava, ki zagotavlja toploto centralnemu sistemu ogrevanja stavbe (v nadaljnjem besedilu: kotel na lesno biomaso):

 • Kotel na lesno biomaso kupljen do 31. 12. 2019 skladen z veljavno Uredbo o emisiji snovi v zrak iz malih in srednjih kurilnih naprav (Uradni list RS, št. 24/13, 2/15, 50/16 in 17/18) mora izpolnjevati naslednje zahteve: izkoristek pri nazivni toplotni moči mora biti večji ali enak 90 %, vrednost emisij celotnega prahu mora biti manjša od 40 mg/m3, vrednost emisij ogljikovega monoksida pa manjša od 400 mg/m3, določene po standardu SIST EN 303-5 pri računski vsebnosti kisika 13 % v suhih dimnih plinih. Kotel z ročnim polnjenjem goriva (npr. s poleni) mora imeti za optimalno zgorevanje vgrajeno lambda sondo in prigrajen vodni toplotni zbiralnik ogrevalne vode (v nadaljnjem besedilu: hranilnik) s prostornino najmanj 12 litrov na liter polnilnega prostora z gorivom, hranilnik pa mora imeti tudi prostornino najmanj 55 litrov na kW nazivne toplotne moči kotla. Kotel z avtomatskim polnjenjem goriva (npr. s peleti, sekanci) mora imeti prigrajen hranilnik s prostornino najmanj 20 litrov na kW nazivne toplotne moči kotla. Ne glede na zgornje navedbe se lahko namesto hranilnika uporablja tudi drugačen hranilnik enake zmogljivosti shranjevanja toplote. Hranilnika ni potrebno prigraditi kotlu z avtomatskim polnjenjem goriva in z možnostjo regulacije moči, če kotel dosega vrednosti emisij snovi v zrak skladno z zahtevami te alineje tudi pri najmanjši nastavljivi moči kotla (nižja ali enaka 30 % nazivne moči), določene po standardu SIST EN 303-5. Zahteve veljajo za osnovno gorivo in vsako drugo primerno gorivo;

ali

 • Kotel na lesno biomaso skladen z Uredbo Komisije (EU) 2015/1189 z dne 28. aprila 2015 o izvajanju Direktive 2009/125/ES Evropskega parlamenta in Sveta glede zahtev za okoljsko primerno zasnovo kotlov na trdno gorivo (UL L št. 193 z dne 21. 7. 2015, str. 100; v nadaljnjem besedilu: Uredba Komisije (EU) 2015/1189) pa mora izpolnjevati naslednje zahteve, in sicer da: pri kotlih z nazivno izhodno toplotno močjo 20 kW ali manj sezonska energijska učinkovitost pri ogrevanju prostorov ni manjša od 75 %, pri kotlih z nazivno izhodno toplotno močjo več kot 20 kW sezonska energijska učinkovitost ogrevanja prostorov ni manjša od 77 %, sezonske emisije trdnih delcev pri ogrevanju prostorov ne presegajo 40 mg/m3 za kotle s samodejnim polnjenjem in 60 mg/m3za kotle z ročnim polnjenjem, sezonske emisije ogljikovega monoksida pri ogrevanju prostorov ne presegajo 500 mg/m3 za kotle s samodejnim polnjenjem in 700 mg/m3 za kotle z ročnim polnjenjem, sezonske emisije organskih plinskih mešanic pri ogrevanju prostorov ne presegajo 20 mg/m3 za kotle s samodejnim polnjenjem in 30 mg/m3 za kotle z ročnim polnjenjem, sezonske emisije dušikovih oksidov pri ogrevanju prostorov, izražene v dušikovem dioksidu, ne presegajo 200 mg/m3 za vse kotle na lesno biomaso pri računski vsebnosti kisika 10 % v suhih dimnih plinih. Kotel na lesno biomaso z ročnim polnjenjem goriva mora imeti za optimalno zgorevanje prigrajen hranilnik s prostornino zahtevano z Uredbo Komisije (EU) 2015/1189. Zahteve veljajo za osnovno gorivo in vsako drugo primerno gorivo.

 

B - nova enosobna kurilna naprava na lesno biomaso, namenjena zlasti ogrevanju prostora v katerega je postavljena, mora biti skladna z veljavno Uredbo o emisiji snovi v zrak iz malih in srednjih kurilnih naprav in mora izpolnjevati naslednje zahteve pri računski vsebnosti kisika 13 % v suhih dimnih plinih:

 • grelnik prostorov z ravnim kuriščem mora imeti naslednje toplotno-tehnične karakteristike: izkoristek pri nazivni toplotni moči mora biti večji ali enak 73 %, vrednost emisij celotnega prahu mora biti manjša od 40 mg/m3, vrednost emisij ogljikovega monoksida pa manjša od 1250 mg/m3, določene po standardu SIST EN 13240;
 • grelnik prostorov s polnilnim kuriščem mora imeti naslednje toplotno-tehnične karakteristike: izkoristek pri nazivni toplotni moči mora biti večji ali enak 70 %, vrednost emisij celotnega prahu mora biti manjša od 40 mg/m3, vrednost emisij ogljikovega monoksida pa manjša od 1250 mg/m3, določene po standardu SIST EN 13240;
 • naprava na lesno biomaso, ki počasi oddaja toploto mora imeti naslednje toplotno-tehnične karakteristike: izkoristek pri nazivni toplotni moči mora biti večji ali enak 75 %, vrednost emisij celotnega prahu mora biti manjša od 40 mg/m3, vrednost emisij ogljikovega monoksida pa manjša od 1250 mg/m3, določene po standardu SIST EN 15250/A1;
 • kaminski vložek (z zaprtim obratovalnim načinom) mora imeti naslednje toplotno-tehnične karakteristike: izkoristek pri nazivni toplotni moči mora biti večji ali enak 75 %, vrednost emisij celotnega prahu mora biti manjša od 40 mg/m3, vrednost emisij ogljikovega monoksida pa manjša od 1250 mg/m3, določene po standardu SIST EN 13229/A1;
 • vložek lončene peči z ravnim kuriščem mora imeti naslednje toplotno-tehnične karakteristike: izkoristek pri nazivni toplotni moči mora biti večji ali enak 80 %, vrednost emisij celotnega prahu mora biti manjša od 40 mg/m3, vrednost emisij ogljikovega monoksida pa manjša od 1250 mg/m3, določene po standardu SIST EN 13229/A1;
 • vložek lončene peči s polnilnim kuriščem mora imeti naslednje toplotno-tehnične karakteristike: izkoristek pri nazivni toplotni moči mora biti večji ali enak 80 %, vrednost emisij celotnega prahu mora biti manjša od 40 mg/m3, vrednost emisij ogljikovega monoksida pa manjša od 1250 mg/m3, določene po standardu SIST EN 13229/A1;
 • štedilnik na lesno biomaso mora imeti naslednje toplotno-tehnične karakteristike: izkoristek pri nazivni toplotni moči mora biti večji ali enak 70 %, vrednost emisij celotnega prahu mora biti manjša od 40 mg/m3, vrednost emisij ogljikovega monoksida pa manjša od 1500 mg/m3, določene po standardu SIST EN 12815;
 • grelni štedilnik na lesno biomaso mora imeti naslednje toplotno-tehnične karakteristike: izkoristek pri nazivni toplotni moči mora biti večji ali enak 75 %, vrednost emisij celotnega prahu mora biti manjša od 40 mg/m3, vrednost emisij ogljikovega monoksida pa manjša od 1500 mg/m3, določene po standardu SIST EN 12815;
 • peletna peč brez vodnega izmenjevalnika mora imeti naslednje toplotno-tehnične karakteristike: izkoristek pri nazivni toplotni moči mora biti večji ali enak 85 %, vrednost emisij celotnega prahu mora biti manjša od 30 mg/m3, vrednost emisij ogljikovega monoksida pa manjša od 250 mg/m3, določene po standardu SIST EN 14785;
 • peletna peč z vodnim toplotnim prenosnikom (kamin) mora imeti naslednje toplotno-tehnične karakteristike: izkoristek pri nazivni toplotni moči mora biti večji ali enak 90 %, vrednost emisij celotnega prahu mora biti manjša od 20 mg/m3, vrednost emisij ogljikovega monoksida pa manjša od 250 mg/m3, določene po standardu SIST EN 14785.

A - novi kotel na lesno biomaso, ki zagotavlja toploto centralnemu sistemu ogrevanja

Višina nepovratne finančne spodbude znaša do 100 % priznanih stroškov naložbe, vendar ne več kot:

 • 8.000 EUR za kotel na lesno biomaso (na polena, sekance in kombinirano kurjavo);
 • 6.000 EUR za kotel na lesno biomaso (na pelete).

B - nova enosobna kurilna naprava na lesno biomaso, namenjena zlasti ogrevanju prostora, v katerega je postavljena

Višina nepovratne finančne spodbude znaša do 100 % priznanih stroškov naložbe, vendar ne več kot:

 • 4.000 EUR za peletno peč z vodnim toplotnim prenosnikom (kamin) in
 • 2.000 EUR za vse ostale enosobne kurilne naprave.

Priznani stroški naložbe vključujejo:

 • nakup in vgradnjo enega kotla ali ene enosobne kurilne naprave v enostanovanjski stavbi oziroma enega kotla ali ene enosobne kurilne naprave v posameznem stanovanju dvo-, tri- in večstanovanjske stavbe;
 • odstranitev stare kurilne naprave;
 • predelavo obstoječega ali izdelavo novega priključka za dovod zraka in odvod dimnih plinov ter sanacijo dimnika oziroma po potrebi izgradnjo novega dimnika;
 • nakup in vgradnjo zalogovnika za gorivo, transportnega in varnostnega sistema, senzorjev CO, krmilne opreme, hranilnika toplote, vodnega toplotnega zbiralnika, povezovalnih armatur in opreme za priključitev;
 • obnovo ali izvedbo ogrevalnega sistema;
 • ostale stroške, ki so smiselno povezani z izvedbo naložbe.

Na javnem pozivu lahko sodeluje vsaka fizična oseba (v nadaljnjem besedilu: vlagatelj), ki bo investitor v naložbo in:

 • ima stalno prebivališče v Republiki Sloveniji;
 • je v času oddaje vloge upravičena do denarne socialne pomoči, ki ni izredna denarna socialna pomoč, ali ima pravico do varstvenega dodatka po predpisih Republike Slovenije, ki urejajo socialne transfere;
 • je:
 • lastnik, solastnik ali etažni lastnik eno- ali dvostanovanjske stavbe ali stanovanja v tri- ali večstanovanjski stavbi ali pa je lastnik, solastnik ali etažni lastnik stavbe ali stanovanja član gospodinjstva, ki je naveden v odločbi Centra za socialno delo o priznanju pravice vlagatelja do denarne socialne pomoči ali varstvenega dodatka, oziroma
 • najemnik eno- ali dvostanovanjske stavbe ali stanovanja v tri- ali večstanovanjski stavbi, katere lastnik, solastnik ali etažni lastnik je občina ali Republika Slovenija ali pa je najemnik član gospodinjstva, ki je naveden v odločbi Centra za socialno delo o priznanju pravice vlagatelja do denarne socialne pomoči oziroma varstvenega dodatka. Vlagatelj ima prijavljeno stalno prebivališče ali ima dovoljenje za stalno bivanje na naslovu, kjer bo izvedena naložba. Občina ali Republika Slovenija se zaveže, da v roku treh (3) let od datuma izplačila nepovratne finančne spodbude po tem javnem pozivu ne bo prodala stanovanjske enote.

Vloga je popolna, ko vlagatelj predloži v celoti izpolnjen obrazec Vloga in naslednje obvezne priloge:

 • kopijo odločbe Centra za socialno delo o priznanju pravice do denarne socialne pomoči, ki ni izredna socialna pomoč oziroma kopijo odločbe o priznanju pravice do varstvenega dodatka;
 • v primeru, da je vlagatelj najemnik stanovanja ali stavbe, katere lastnik, solastnik ali etažni lastnik je občina ali Republika Slovenija, izjavo občine ali Republike Slovenije na predpisanem obrazcu, ki je del razpisne dokumentacije, da v roku treh (3) let od datuma izplačila nepovratne finančne spodbude po tem javnem pozivu ne bo prodala stanovanjske enote;
 • kopijo gradbenega dovoljenja za gradnjo ali spremembo namembnosti stavbe, na kateri bo izvedena naložba, morebitne odločbe o legalizaciji stavbe oziroma odločbe o domnevi izdanega gradbenega in uporabnega dovoljenja po 118. členu Gradbenega zakona (Uradni list RS, št. 61/17 in 72/17 – popr.; v nadaljnjem besedilu: GZ), če je bila stavba zgrajena pred letom 1967 in vlagatelj z gradbenim dovoljenjem ne razpolaga, ter izjavo, ki je sestavni del obrazca Vloga, podpisano pod kazensko in materialno odgovornostjo vlagatelja, da je stavba, na kateri bo izvedena naložba in za katero bo vlagatelju dodeljena pravica do nepovratne finančne spodbude, zgrajena skladno z izdanim gradbenim dovoljenjem oziroma drugimi prej navedenimi upravnimi odločbami,

OZIROMA

 • pisno izjavo, ki je sestavni del obrazca Vloga, podpisano pod kazensko in materialno odgovornostjo vlagatelja, s katero le-ta izjavlja, da je predmetna stavba zgrajena skladno s predpisi o graditvi objektov, da je legalna ter da je namembnost stavbe stanovanjska.V primeru izvedbe naložbe v posameznem stanovanju tri- in večstanovanjske stavbe dokumentacije iz te alineje ni potrebno priložiti;
 • predračun izvajalca za nakup in vgradnjo kotla oziroma enosobne kurilne naprave na lesno biomaso, ki vključuje popis del, vrsto, točen tip in proizvajalca kurilne naprave ter točen tip in proizvajalca vodnega toplotnega zbiralnika, z navedenim volumnom le-tega, če je ta z javnim pozivom zahtevan;
 • fotografijo stare kurilne naprave, ki bo zamenjana;
 • fotografijo prostora, kamor bo vgrajen novi kotel oziroma enosobna kurilna naprava na lesno biomaso in fotografijo prostora, kamor bo vgrajen hranilnik, z označeno lokacijo namestitve oziroma fotografijo vgrajenega hranilnika in dokumentacijo, iz katere bo razviden njegov volumen, če je ta že vgrajen (npr. fotografijo napisne tablice, račun za nakup);
 • za kotel na lesno biomaso izjavo o skladnosti in merilno poročilo skladno s standardom SIST EN 303-5 izdelano s strani izbranega preskuševalnega laboratorija, priglašenega pri nacionalnem akreditacijskem organu po standardu EN ISO/IEC 17025, če se je domneva o skladnosti proizvoda ugotavljala po standardu SIST EN 303-5:2012, ali drugo ustrezno dokazilo, ki izkazuje ustreznost kotla na lesno biomaso za kotle kupljene do 31. 12. 2019, oziroma ustrezno podatkovno dokumentacijo, skladno z zahtevami Uredbe Komisije (EU) 2015/1189, če kotel na lesno biomaso ni naveden na informativnem seznamu, objavljenem na spletni strani www.ekosklad.si;
 • za peletno peč merilno poročilo skladno s standardom SIST EN 14785, izdelano s strani pri Evropski komisiji priglašenega preizkuševalnega laboratorija po Uredbi (EU) št. 305/2011 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 9. marca 2011 o določitvi usklajenih pogojev za trženje gradbenih proizvodov in razveljavitvi Direktive Sveta 89/106/EGS (UL L št. 88 z dne 4. 4. 2011, str. 5; v nadaljnjem besedilu: Uredba (EU) št. 305/2011 za trženje gradbenih proizvodov) za peletno peč z vodnim toplotnim prenosnikom (kamin), ali drugo ustrezno dokazilo, ki izkazuje ustreznost peletne peči z vodnim toplotnim prenosnikom, če ta ni navedena na informativnem seznamu, objavljenem na spletni strani www.ekosklad.si;
 • za enosobno kurilno napravo izjavo o lastnostih skladno z Uredbo (EU) št. 305/2011 za trženje gradbenih proizvodov ali drugo ustrezno dokazilo, ki izkazuje ustreznost enosobne kurilne neprave.

Dokumentacija o zaključku naložbe mora obvezno vsebovati:

 • pogodbo o izplačilu nepovratne finančne spodbude, podpisano s strani vlagatelja;
 • kopijo računa izvajalca naložbe s popisom izvedenih del, navedbo vrste, točnega tipa in proizvajalca kotla oziroma enosobne kurilne naprave na lesno biomaso ter točnega tipa in proizvajalca hranilnika, z navedenim volumnom le-tega, če je ta z javnim pozivom zahtevan;
 • dokazilo o plačilu razlike med odobreno nepovratno finančno spodbudo in vrednostjo celotnega računa iz prejšnje alineje, če je znesek računa višji od odobrene nepovratne finančne spodbude oziroma dokazilo o plačilu računa, v primeru, da je ta v celoti poravnan;
 • fotografije vgrajenega novega kotla oziroma enosobne kurilne naprave na lesno biomaso in hranilnika, če je ta z javnim pozivom zahtevan;
 • fotografijo napisne tablice z znakom CE v skladu z Direktivo 2009/125/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 21. oktobra 2009 o vzpostavitvi okvira za določanje zahtev za okoljsko primerno zasnovo izdelkov, povezanih z energijo (UL L št. 285 z dne 31. 10. 2009, str. 10), pritrjene na kotlu skladnem z Uredbo Komisije (EU) 2015/1189 oziroma za vse ostale kurilne naprave fotografijo napisne tablice proizvajalca, ki je pritrjena na kurilni napravi;
 • fotografijo odstranjene stare kurilne naprave.
PDF dokument

PDF dokument JP-69SUB_SOCOB19-spr.pdf

Odpri Prenesi 386kb
PDF dokument

PDF dokument 69SUB_SOCOB19-Vloga-nova.pdf

Odpri Prenesi 454kb