Pogosta vprašanja

Spodaj so po sklopih nanizani odgovori na pogosta vprašanja glede subvencij in kreditov Eko sklada za prebivalstvo v splošnem (vprašanja so mešana, navezujejo se na razne pozive/razpise).

Specifične odgovore na pogosta vprašanja za javni poziv 99SUB-22 najdete na tej povezavi, odgovore na najpogostejša vprašanja, vezana na pilotna razpisa za celovite prenove starejših večstanovanjskih stavb, pa na tem mestu.

1. Oddaja vloge in izpolnjevanje pogojev

V primeru hkratne pridobitve kredita in nepovratne finančne spodbude mora predmetna naložba izpolnjevati vse kriterije iz obeh javnih pozivov. Za kredit in za nepovratno finančno spodbudo mora vlagatelj oddati ločeni vlogi na obrazcih izbranih javnih pozivov.

Odvisno od pogojev javnega poziva, pretežno morajo občani vlogo za pridobitev nepovratnih sredstev za naložbe oddati pred pričetkom izvajanja del, ko naložba še ni izvedena, po nekaterih pozivih pa morajo oddati vlogo po zaključku naložbe.

Vlogo za pridobitev nepovratne spodbude za električna vozila kot fizična oseba na primer oddate šele po izvedbi naložbe.

Vlogo za kredit je vedno potrebno oddati pred izvedbo naložbe.

Najbolje je, da oddate eno (skupno) vlogo, če gre za ukrepe iz istega javnega poziva, saj:

·        je postopek oddaje vloge bolj enostaven,

·        ste v primeru, da z isto vlogo kandidirate za najmanj 3 (tri) ukrepe po istem javnem pozivu, ki so bili izvedeni v isti starejši stavbi, upravičeni do višje nepovratne finančne spodbude,

·        ste upravičeni do daljšega roka za izvedbo naložbe.

Sicer pa ni ovir, da ne oddate posamezne vloge tudi za posamezno naložbo, seveda če je javni poziv še odprt.

Avans lahko izvajalcu plačate tudi pred oddajo vloge za nepovratna sredstva na Eko sklad, vendar pred oddajo vloge po nekaterih javnih pozivih ne smete začeti z deli. Izvajalec vam mora izdati račun za predplačilo, ki ga pri oddaji vloge dodate kot prilogo.

Avans je pred oddajo vloge za kreditiranje lahko plačan, vendar se v tem primeru ne šteje v upravičene stroške naložbe in višino odobrenega kredita.

Za hibridna vozila je na voljo le ugoden kredit.

Ugoden kredit lahko pridobite za nakup okolju prijaznih vozil, in sicer za nakup:

1. novih ali rabljenih osebnih avtomobilov, motornih koles, koles z motorjem in koles (pedelec, ebike ipd.) na električni ali hibridni pogon (kombinacija elektro motorja in motorja z notranjim izgorevanjem), pri katerih znašajo emisije CO2 v kombiniranem načinu vožnje, največ 85 g/km (po NEDC) za rabljena vozila, registrirana pred 2021, oziroma 104 g/km (po WLTP) za nova vozila, prvič registrirana od 1. 1. 2021 dalje;

2. osebnih avtomobilov serijske proizvodnje, ki kot pogonsko gorivo uporabljajo plin (LPG, CNG, biometan, vodik,…). Kredit se dodeli za nova vozila ali rabljena vozila, kupljena pri registriranem prodajalcu vozil.

Vlogo morate oddati na Javni poziv 67OB22.

Za skupne naložbe v večstanovanjski stavbi/bloku lahko pridobi kredit občan po javnem pozivu 67OB22.

Vlogi je potrebno priložiti ponudbo za izvedbo celotne naložbe in delilnik stroškov, iz katerega je razviden delež stroškov, ki pripadajo za plačilo posameznemu etažnemu lastniku. V kolikor vlagatelj ni etažni lastnik, je vlogi potrebno priložiti tudi izpolnjeno izjavo lastnika, ki je sestavni del vloge. Upravičeni stroški posameznega etažnega lastnika morajo znašati najmanj 1.500 EUR, lahko pa sočasno zaprosi še za dodatne ukrepe, skladno z javnim pozivom 67OB22.

V kolikor se za kredit odloči več etažnih lastnikov, predlagamo, da se vse vloge odda hkrati, saj v tem primeru ni potrebno vsaki vlogi dodajati prilog, ponudbe in delilnika stroškov.

Pri starejših etažnih lastnikih lahko pristopi kreditno sposoben soplačnik.

2. Obdelava vloge, izdaja odločbe in sklenitev pogodbe

Vloge obravnavamo po vrstnem redu prispetja vloge na Eko sklad. Podatke o zaporedni številki zadnje obdelane vloge lahko najdete v aktualnem obvestilu vlagateljem, objavljenem na spletni strani www.ekosklad.si.

Sredstva zagotavljamo vsem kandidatom, ki so vloge oddali pravočasno (tj. pred objavo zaključka javnega poziva v Uradnem listu RS) in izpolnjujejo vse pogoje javnega poziva.

Do tega ne more priti. Sredstva so na voljo za vse vloge, ki:

·        na Eko sklad prispejo pravočasno (tj. v času trajanja javnega poziva) in

·        izpolnjujejo vse pogoje, ki jih javni poziv določa.

V primeru pomanjkljive vloge vas bomo pozvali k dopolnitvi vloge. 

Predložitev originalnega izvoda podpisane pogodbe in ostala zaključna dokumentacija sta pogoja za izplačilo spodbude. Podpisano pogodbo lahko pošljete kadarkoli po prejemu odločbe, a najkasneje v roku 2 mesecev po izteku roka za zaključek naložbe.

Na Javnih pozivih 74SUB-OB19 in 99SUB-OB22 se pogodbe ne sklepajo.

Vrniti nam morate le 1 podpisan izvod pogodbe.

3. Izvajanje in zaključek naložbe

V primeru, da ste vlogo oddali s priporočeno pošto ali osebno na Eko sklad, lahko z izvedbo naložbe začnete že naslednji dan po oddaji vloge na Eko sklad, če javni poziv ne določa drugače. Če ste vlogo oddali po navadni pošti, lahko z izvedbo pričnete po nekaj dneh. Izjema je Javni poziv 86SUB-SOCOB21, pri katerem morate s pričetkom naložbe počakati do izdaje odločbe s strani Eko sklada.

Če niste prepričani, da je vloga pripravljena tako, da izpolnjuje vse kriterije javnega poziva (izbira ustrezne naprave, proizvoda ali materiala, izbira ustreznega izvajalca, legalno zgrajena stanovanjska stavba …), je bolje počakati na izdajo odločbe.

Čas za izvedbo naložbe se po posameznih javnih pozivih razlikuje, zato morajo vlagatelji to preveriti sami. Večinoma je rok za zaključek naložbe 9 mesecev od dokončnosti odločbe o dodelitvi pravice do nepovratne finančne spodbude, pri izvedbi skupnih naložb etažnih lastnikov v večstanovanjski stavbi je rok za izvedbo 12 mesecev, v primeru hkratne izvedbe najmanj treh ukrepov je rok za zaključek izvedbe daljši, in sicer 18 mesecev. Za gradnjo nove skoraj nič energijske hiše ali za celovito obnovo stanovanjske stavbe je rok za izvedbo naložbe 24 mesecev od dokončnosti odločbe o dodelitvi pravice do nepovratne finančne spodbude.

Dokumentacijo o zaključku naložbe mora vlagatelj predložiti najkasneje v 2 mesecih po izteku roka za zaključek naložbe.

Izvajalca naložbe lahko zamenjate kadarkoli, tudi po tem, ko vam izdamo odločbo o dodelitvi spodbude. Pri menjavi morate biti pozorni na to, da je novi izvajalec ustrezno usposobljen in da ima ustrezno registrirano dejavnost. V primeru menjave izvajalca boste morali svojo vlogo dopolniti s predračunom novega izvajalca naložbe. 

Tudi po oddaji vloge ali izdaji odločbe lahko spremenite tip ali model naprave, vrsto izolacije in podobno, če tudi novo izbrana oprema ali gradbeni materiali izpolnjujejo vse pogoje iz javnega poziva. V pomoč vam je Informativni seznam opreme ali gradbenega materiala, ki je objavljen skupaj z dokumentacijo javnega poziva in je sestavljen na podlagi podatkovne dokumentacije, po kateri oprema oz. gradbeni material ustreza pogojem, določenim z javnim pozivom in so jo Eko skladu, j.s. posredovali proizvajalci. Če sta oprema ali gradbeni material vpisana na informativni seznam pomeni, da Eko sklad, j.s. razpolaga z dokumentacijo, določeno z javnim pozivom, in vam je zato ni treba posebej prilagati k vlogi. Eko sklad, j.s. pa ne zagotavlja, da podatkovna dokumentacija izkazuje resnično stanje opreme oz. gradbenega materiala in da posledično vsa oprema ali gradbeni material, ki sta uvrščena na seznam, izpolnjujeta pogoje iz javnega poziva. Za izbiro proizvajalca, opreme in gradbenega materiala ste zato izključno sami odgovorni.

V tem primeru boste morali svojo vlogo dopolniti z novim predračunom.

Sklicevanje na neugodne vremenske razmere oz. neugoden letni čas za izvajanje del ne šteje med upravičene razloge za podaljšanje roka za izvedbo naložbe. Rok za zaključek naložbe je mogoče podaljšati le iz objektivnih razlogov, za podaljšanje roka za izvedbo naložbe pa je potrebno zaprositi še pred iztekom tega roka. V takšnem primeru je potrebno na Eko sklad oddati pisno prošnjo za podaljšanje roka.

Opravičljivi razlogi za podaljšanje roka so okoliščine oziroma ovire, ki jih niste mogli predvideti niti preprečiti in se tudi ne morejo pripisati vaši krivdi. Prošnji morate priložiti ustrezno dokumentacijo.

Če naložbe ne končate v predvidenem roku, izgubite pravico do spodbude. Če z deli za izvedbo naložbe še niste začeli, lahko ponovno kandidirate z novo oddajo vloge na aktualni poziv Eko sklada.

4. Zaključna dokumentacija in izplačilo sredstev

Zaključno dokumentacijo lahko na Eko sklad pošljete po zaključku izvedbe naložbe, tudi če še niste prejeli uradnega odgovora.

Na javnih pozivih, na katere je potrebno kandidirati z že izvedeno naložbo (npr. 99SUB-OB22), je »zaključno dokumentacijo« tj. račun, dokazilo o plačilu in fotografije, ki jih natančno določa javni poziv, treba poslati skupaj z vlogo.

Spodbuda bo predvidoma izplačana v 60 dneh od prejema popolne vloge za izplačilo spodbude (tj. od prejema popolne dokumentacije o zaključku naložbe). O nakazilu sredstev boste obveščeni po pošti.

Na Javnem pozivu 74SUB-OB19 bo spodbuda vlagatelju izplačana predvidoma v 60-ih dneh od dokončnosti odločbe. Odločba postane dokončna z njeno vročitvijo vlagatelju.

Deli

  • Kopiraj
  • Facebook
  • Messenger
  • Mail
  • Twitter

Prijavite se
na e-novice

Ne zamudite novih razpisov in uporabnih informacij za vaše naložbe.

Zanima me vsebina za:

Uporaba in varovanje podatkov

Dejstva
o Eko skladu

30%

vrednosti naložbe v
povprečju krije spodbuda

90%

prijavljenih projektov dobi
finančno spodbudo

vse leto

so na voljo subvencije
in krediti