Najava novega javnega poziva za zmanjšanje energetske revščine

Objavljeno 6.10.2023

Deli

 • Kopiraj
 • Facebook
 • Messenger
 • Mail
 • Twitter

Eko sklad bo predvidoma v novembru 2023 objavil nov javni poziv Nepovratne finančne spodbude za zmanjševanje energetske revščine (Javni poziv ZER).

Potencialni vlagatelji po tem pozivu bodo energetsko revna gospodinjstva, na voljo bo skupaj 10 mio evrov sredstev. Nepovratna sredstva bodo na voljo za energetsko prenovo stavbe ali stanovanja, v katerem živijo energetsko revna gospodinjstva, ki so vsaj polovični (so)lastniki. Nepovratna sredstva bo možno koristiti v višini do 18.000 EUR oziroma, v primeru izvedbe izključno zamenjave stare kurilne naprave, v višini do 12.000 EUR.

Ena izmed ključnih novosti Javnega poziva ZER bo, da so predmet poziva tudi stroški koordinatorjev tistim energetsko revnim gospodinjstvom, ki potrebujejo pomoč pri prijavi na javni poziv in pri izvedbi investicij. V ta namen bo Eko sklad pred objavo javnega poziva izvedel Javno povabilo k vpisu na seznam koordinatorjev za zagotavljanje podpore pri izvajanju projektov ter vzpostavil seznam koordinatorjev, ki bodo na voljo potencialnim vlagateljem pri prijavi. Zato Eko sklad že vnaprej informira o ključnih pogojih in zahtevah predvidenega javnega poziva.

Vse informacije v sporočilu so informativne narave, končni pogoji in zahteve javnega poziva bodo objavljeni v Uradnem listu RS predvidoma v novembru 2023.

Predmet javnega poziva

Predmet javnega poziva so nepovratne finančne spodbude energetsko revnim gospodinjstvom za investicije v ukrepe večje energetske učinkovitosti stavb ter rabe obnovljivih virov energije. Investicije bodo lahko izvedene na eno- ali dvostanovanjskih stavbah oziroma na večstanovanjskih stavbah, in sicer se spodbuda lahko dodeli za enega ali kombinacijo naslednjih ukrepov:

A. toplotna izolacija strehe ali stropa proti neogrevanemu prostoru,

B. toplotna izolacija zunanjih sten,

C. toplotna izolacija tal na terenu ali tal nad neogrevanim prostorom/kletjo in zunanje stene ogrevanih prostorov proti terenu,

D. vgradnja energijsko učinkovitih oken in/ali zunanjih vhodnih vrat,

E. vgradnja sistema za pripravo tople - sanitarne vode,

F. vgradnja lokalnega prezračevanja z vračanjem toplote odpadnega zraka,

G. zamenjava stare kurilne naprave z novo na lesno biomaso.

Upravičene osebe in pogoji javnega poziva:

Na javnem pozivu lahko sodeluje vsaka fizična oseba (v nadaljnjem besedilu: vlagatelj), ki izpolnjuje naslednje pogoje:

 1. ima prijavljeno stalno prebivališče v Republiki Sloveniji, na njem dejansko živi in bo na tem naslovu izvedla projekt,
 2. je na dan vložitve vloge ter vse do izdaje odločbe sama ali skupaj z enim oz. več družinskimi člani, ki predstavljajo gospodinjstvo, kot določa javni poziv, lastnica ali solastnica vsaj do ½ stanovanjske stavbe ali posameznega stanovanja, kjer bo izveden projekt,
 3. katere gospodinjstvo je materialno ogroženo,
 4. katere stanovanje ali stanovanjska stavba je po oceni energetskega svetovalca primerna za izvedbo projekta ter je izvedba projekta skladna s cilji in namenom javnega poziva,
 5. njeno gospodinjstvo živi v nizko energijsko učinkovitih prostorih ali v neustreznih bivanjskih razmerah.

V primeru, da vlagatelj kandidira izključno za zamenjavo stare kurilne naprave z novo na leseno biomaso izpolnjevanje pogoja pod št. 5 ni potrebno.

Za dodelitev spodbude mora biti izpolnjen tudi pogoj, da je stanovanjska stavba legalna in se lahko uporablja.

Deli

 • Kopiraj
 • Facebook
 • Messenger
 • Mail
 • Twitter

Prijavite se
na e-novice

Ne zamudite novih razpisov in uporabnih informacij za vaše naložbe.

Zanima me vsebina za:

Uporaba in varovanje podatkov

Dejstva
o Eko skladu

30%

vrednosti naložbe v
povprečju krije spodbuda

90%

prijavljenih projektov dobi
finančno spodbudo

vse leto

so na voljo subvencije
in krediti