ODLOG plačila obveznosti po kreditnih pogodbah za fizične osebe

Objavljeno 7.12.2020

Deli

 • Kopiraj
 • Facebook
 • Messenger
 • Mail
 • Twitter

skladno z Zakonom o interventnih ukrepih za zajezitev epidemije COVID-19 in omilitev njenih posledic za državljane in gospodarstvo (ZIUZEOP; Uradni list RS, št. 49/20, 61/20, 175/20)

Zaradi posledic epidemije COVID-19 se je marsikdo znašel v finančni stiski in ne zmore več odplačevati svojih kreditnih obveznosti. Zato je bil sprejet ZIUZEOP, na podlagi katerega lahko stranke zaprosite za odlog odplačila kredita (moratorij na kredit) pod naslednjimi pogoji:

 • vlogo za odlog plačila obveznosti je oddana najkasneje do 30.06.2021,
 • čas trajanja odloga do 12 mesecev,
 • obresti se v času odloga ne obračunavajo in ne plačujejo,
 • možen je samo en odlog plačila,
 • stroški odobritve odloga so 40 EUR za vsako kreditno pogodbo in jih zaračuna banka kreditojemalcu ob sklenitvi dodatka,
 • zavarovalno jamstvo se avtomatično podaljša za čas odloga, dodatna premija za tveganje se ne obračuna.

V ta namen smo pripravili nekaj koristnih pojasnil in usmeritev:

Kdo lahko zaprosi za odlog?

Na podlagi določil ZIUZEOP lahko za odlog plačila kredita zaprosite kreditojemalci, ki izpolnjujete naslednja pogoja: 

 • Obveznosti, za katere podajate vlogo za odlog odplačila, še niso zapadle v plačilo do razglasitve epidemije  (18. 10. 2020) .
 • V vlogi (spodaj) navedete dejstva in okoliščine ter dodate ustrezna dokazila, da zaradi okoliščin, povezanih s posledicami epidemije virusa, začasno ne morete zagotavljati poplačila obveznosti.
Word dokument

Word dokument Vloga

Prenesi 89kb

Kako lahko oddate vlogo?

Fizične osebe lahko Vlogo posredujete neposredno Banki Intessa Sanpaolo, ki po pooblastilu Eko sklada sklepa in vodi kreditne pogodbe na več načinov:

Vloga mora biti v celoti izpolnjena, zaradi pričakovanega povečanega števila prejetih vlog pa predvidevamo, da bo treba na obravnavo vloge in sklenitev ustreznega dodatka k pogodbi počakati nekoliko dlje kot običajno, zato prosimo za razumevanje.

V primerih, ko Kreditojemalec v vlogi ali ob sklenitvi dodatka za odobritev odloga plačila kreditnih obveznosti navede neresnične ali nepravilne podatke, ima Sklad oziroma pooblaščena Banka pravico odpoklicati kredit pred zapadlostjo preostalih anuitet in zahtevati vračilo celotnega dolga z vsemi pripadajočimi obrestmi in stroški pred pogodbeno določenim rokom, tako da celotna obveznost po tej kreditni pogodbi zapade v takojšnje plačilo. 

Deli

 • Kopiraj
 • Facebook
 • Messenger
 • Mail
 • Twitter

Prijavite se
na e-novice

Ne zamudite novih razpisov in uporabnih informacij za vaše naložbe.

Zanima me vsebina za:

Uporaba in varovanje podatkov

Dejstva
o Eko skladu

30%

vrednosti naložbe v
povprečju krije spodbuda

90%

prijavljenih projektov dobi
finančno spodbudo

vse leto

so na voljo subvencije
in krediti