Javni poziv 105SUB-sNESOB23 Nepovratne finančne spodbude občanom za skoraj ničenergijske (sNES+) stavbe

Objavljeno 13.10.2023

Deli

 • Kopiraj
 • Facebook
 • Messenger
 • Mail
 • Twitter

Status Odprt

Objava

Uradni list RS, št. 106/2023


Predmet javnega poziva so nepovratne finančne spodbude občanom za nove naložbe v ukrepa:

A. Gradnja ali nakup nove skoraj ničenergijske enostanovanjske ali dvostanovanjske stavbe, ki ima vgrajeno napravo za samooskrbo z električno energijo in sistem za učinkovito rabo vodnih virov v stavbi (v nadaljnjem besedilu: sNES+ novogradnja) ter

B. Celovita skoraj ničenergijska prenova starejše enostanovanjske ali dvostanovanjske stavbe, ki ima vgrajeno napravo za samooskrbo z električno energijo (v nadaljnjem besedilu: sNES+ prenova)

na območju Republike Slovenije.

Pravica do nepovratne finančne spodbude po tem javnem pozivu se dodeli le za nove naložbe v gradnjo ali prenovo enostanovanjske ali dvostanovanjske sNES+ stavbe, ki so se pričele izvajati po 1. januarju 2023. 

Upravičene osebe

Do spodbude po tem javnem pozivu, razen za ukrep v nakup sNES+ novogradnje, je upravičena vsaka fizična oseba, ki je investitor in:

 • lastnik/solastnik/skupni lastnik nepremičnine, kjer bo izveden ukrep, ki je predmet javnega poziva (v nadaljnjem besedilu: lastnik),
 • imetnik stavbne pravice na nepremičnini, kjer bo izveden ukrep, ki je predmet javnega poziva,
 • družinski član lastnika ali imetnika stavbne pravice na nepremičnini, kjer bo izveden ukrep.

Do spodbude za novo naložbo v nakup sNES+ novogradnje po tem javnem pozivu je upravičena vsaka fizična oseba, ki je prvi kupec nove enostanovanjske ali dvostanovanjske stavbe.

Če gre za skupnostno samooskrbo, mora biti vlagatelj hkrati investitor v naložbo za skupnostno samooskrbo z električno energijo in lastnik/solastnik naprave.

Kot fizična oseba po tem javnem pozivu ne šteje samostojni podjetnik ali fizična oseba, ki samostojno opravlja dejavnost kot poklic, oziroma je registrirana za opravljanje dejavnosti na podlagi posebnega zakona.

Vlagatelj mora pred izvedbo naložbe, ki je predmet tega javnega poziva, zagotoviti, da so z izvedbo seznanjeni vsi morebitni lastniki/solastniki/skupni lastniki nepremičnine, ter za potrebe izvedbe naložbe pridobiti vsa potrebna soglasja.

Do spodbude Eko sklada niso upravičeni tisti, ki:

 • imajo na dan izdaje odločbe zapadle finančne obveznosti do Eko sklada ali ne izpolnjujejo drugih pogodbenih zavez po pogodbah, sklenjenih z Eko skladom,
 • katerih zapadle neplačane obvezne dajatve in druge denarne nedavčne obveznosti, ki jih pobira Finančna uprava Republike Slovenije, na dan vložitve vloge za pridobitev sredstev znašajo 50,00 EUR ali več,
 • so na dan izdaje odločbe v postopku osebnega stečaja,
 • imajo na dan izdaje odločbe blokiran transakcijski račun.

Kandidiranje za enega ali več ukrepov

Vlagatelj lahko z eno vlogo kandidira le za eno naložbo. V primeru, da vlagatelj kandidira na tem javnem pozivu, ne more za to stanovanjsko stavbo kandidirati še za pridobitev nepovratne finančne spodbude za izvedbo posameznih ukrepov na drugem javnem pozivu Eko sklada, razen v primeru, ko gre za vgradnjo naprave za samooskrbo z električno energijo.

PDF dokument

PDF dokument Besedilo javnega poziva

Odpri Prenesi 275kb
PDF dokument

PDF dokument Vloga

Odpri Prenesi 428kb
PDF dokument

PDF dokument Seznam rekuperatorjev

Odpri Prenesi 162kb
PDF dokument

PDF dokument Seznam rekuperatorjev

Odpri Prenesi 164kb
Excel preglednica

Excel preglednica Seznam rekuperatorjev

Prenesi 345kb
PDF dokument

PDF dokument Zahtevek za izplačilo

Odpri Prenesi 142kb
Excel preglednica

Excel preglednica Klimatski podatki

Prenesi 15kb
PDF dokument

PDF dokument Seznam toplotnih črpalk

Odpri Prenesi 2kb

Deli

 • Kopiraj
 • Facebook
 • Messenger
 • Mail
 • Twitter

Prijavite se
na e-novice

Ne zamudite novih razpisov in uporabnih informacij za vaše naložbe.

Zanima me vsebina za:

Uporaba in varovanje podatkov

Dejstva
o Eko skladu

30%

vrednosti naložbe v
povprečju krije spodbuda

90%

prijavljenih projektov dobi
finančno spodbudo

vse leto

so na voljo subvencije
in krediti