Sistemi za prezračevanje z vračanjem toplote - rekuperacija: Kredit

Javni poziv Kredit 65OB19

Rok za oddajo vloge Pred zaključkom del

Veljavnost poziva Do objave zaključka v UL RS

Namenjeno za samostojna

Tip naložbe Ogrevanje in prezračevanje

Oddaja vloge Osebno ob uradnih urah, po pošti na naslov Naslov in uradne ure

Obrestna mera Trimesečni EURIBOR + 1,3%

Višina kredita Največ €Predmet javnega poziva je ugodno kreditiranje občanov za okoljske naložbe, ki se bodo izvajale na območju Republike Slovenije.

Obrestna mera:
trimesečni EURIBOR +1,3 %

Odplačilna doba:
največ 10 let za vse ukrepe, razen za ukrep gradnje ali nakupa skoraj nič-energijskih stanovanjskih stavb ter pri obsežnejši obnovi stavb, ki vključuje izvedbo najmanj treh ukrepov, ki so predmet tega poziva, za katere odplačilna doba lahko znaša največ 20 let 

Višina kredita:
do višine priznanih stroškov naložbe, minimalni znesek kredita je 1.500,00 EUR.

Splošni in finančni pogoji kreditiranja ter ostale določbe so podrobneje opredeljeni v polnem besedilu javnega poziva.

  • stanovanjske prezračevalne naprave, namenjene centralnemu prezračevanju, morajo dosegati toplotni izkoristek rekuperacije toplote (ηt) vsaj 80 %, razen naprav z entalpijskim prenosnikom toplote, ki morajo dosegati toplotni izkoristek rekuperacije toplote vsaj 74 %;
  • stanovanjske prezračevalne naprave za lokalno prezračevanje morajo dosegati toplotni izkoristek rekuperacije toplote (ηt) vsaj 70% (naprave, ki izmenjujoče dovajajo zrak v prostor in odvajajo zrak iz prostora, morajo biti vgrajene v paru in med seboj sinhronizirane);

Vse prezračevalne naprave ne smejo presegati specifične vhodne moči (SPI) 0,45 W/(m3/h).

  • nestanovanjske prezračevalne naprave morajo dosegati toplotni izkoristek rekuperacije toplote (ηt nrvu) vsaj 80 %, razen nestanovanjskih prezračevalnih naprav z decentraliziranim sistemom za rekuperacijo toplote, ki morajo dosegati toplotni izkoristek rekuperacije toplote (ηt_nrvu) vsaj 68 %.

Priznani stroški naložbe vključujejo:

  • nakup in vgradnjo naprave za centralno ali lokalno prezračevanje z vračanjem toplote odpadnega zraka,
  • nakup in vgradnjo sistema za distribucijo zraka z elementi za vpihovanje in odsesavanje ter krmilnimi elementi,
  • nakup in vgradnjo sistema za predgrevanje zraka s toploto zemlje ali vode.

Obvezne priloge za vse naložbe so:

  • predračun izbranega izvajalca/dobavitelja s podrobnim popisom del, naprav in materiala (proizvajalec naprave/opreme, tip/oznaka naprave in materiala) ter z osnovnimi podatki o izvajalcu/dobavitelju,
  • kopija gradbenega dovoljenja oziroma uporabnega dovoljenja za gradnjo ali spremembo namembnosti stavbe, na kateri je izvedena naložba, morebitne odločbe o legalizaciji stavbe oziroma odločbe o domnevi izdanega gradbenega in uporabnega dovoljenja po 118. členu GZ, če je bila stavba zgrajena pred 31. 12. 1967 in upravičena oseba z gradbenim dovoljenjem ne razpolaga, ter izjava, ki je sestavni del obrazca Vloga, podpisana pod kazensko in materialno odgovornostjo upravičene osebe, da je stavba, na kateri bo izvedena naložba in za katero bo upravičeni osebi dodeljena pravica do kredita, zgrajena skladno z izdanim gradbenim dovoljenjem oziroma drugimi prej navedenimi upravnimi odločbami,

OZIROMA

  • izpolnjena Izjava o legalnosti in namembnosti stavbe, ki je sestavni del obrazca Vloga, podpisano pod kazensko in materialno odgovornostjo upravičene osebe, s katero le-ta izjavlja, da je predmetna stavba zgrajena skladno s predpisi o graditvi objektov, da je legalna ter da je namembnost stavbe enaka kot je opredeljena v uradnih pravnomočnih upravnih odločbah (v primeru novogradnje, ki še ni vpisana v kataster stavb in register nepremičnin, izjava ne zadostuje in je potrebno priložiti gradbeno oziroma uporabno dovoljenje).

V primeru naložb v ukrepa F in G ter ukrepov, ki se bodo izvajali v posameznem stanovanju v večstanovanjski stavbi, zgoraj navedene dokumentacije ni potrebno predložiti.

  • soglasje lastnika, kadar upravičena oseba ni lastnik stavbe oziroma dela stavbe, razen za ukrepa F in G.

Vprašanje: Ali spremembe pri kreditnih pogojih, ki jih je sprejela Banka Slovenije, vplivajo na presojo kreditne sposobnosti pri kreditih Eko sklada?

Odgovor: Sklep o makrobonitetnih omejitvah kreditiranja prebivalstva, ki ga je sprejela Banka Slovenije, velja izključno za banke in hranilnice ter podružnice tujih bank, ki poslujejo v Sloveniji. Eko sklad tako ni zavezan upoštevati navedeni sklep, zaradi česar bo vaša kreditna sposobnost določena glede na obstoječa Merila za določanje kreditne sposobnosti za zavarovanje EKO kreditov (v prilogi). Presojo kreditne sposobnosti izvaja Banka Intesa Sanpaolo d.d. po pooblastilu Eko sklada. 

PDF dokument

PDF dokument besedilo-JP-65OB19-objava.pdf

Odpri Prenesi 283kb
PDF dokument

PDF dokument Vloga-65OB19-za-objavo.pdf

Odpri Prenesi 480kb
PDF dokument

PDF dokument Izjava-o-zaključku-naložbe.pdf

Odpri Prenesi 196kb