Toplotne črpalke: Subvencija

Javni poziv Subvencija 99SUB-OB22

Rok za oddajo vloge Po izvedeni naložbi

Veljavnost poziva Do objave zaključka v Uradnem listu RS

Namenjeno za samostojna

Tip naložbe Ogrevanje in prezračevanje

Oddaja vloge Oddaja preko elektronske oz. navadne pošte ali na vložišču Naslov in uradne ure


Predmet javnega poziva so nepovratne finančne spodbude fizičnim osebam za rabo obnovljivih virov energije in večjo energijsko učinkovitost stavb na celotnem območju Republike Slovenije za določene nove naložbe, in za nekatere nove naložbe v stavbah na območju Mestne občine Celje, ki je skladno z Uredbo o kakovosti zunanjega zraka (Uradni list RS, št. 9/11 in nasl.), Odredbo o razvrstitvi območij, aglomeracij in podobmočij glede na onesnaženost zunanjega zraka (Uradni list RS, št. 38/17 in nasl.) in Odlokom o določitvi podobmočij zaradi upravljanja s kakovostjo zunanjega zraka (Uradni list RS, št. 67/18 in nasl.) zaradi prekomerne onesnaženosti zunanjega zraka z delci PM10, uvrščena v razred največje obremenjenosti in ima sprejet Odlok o načrtu za kakovost zraka.

Namen javnega poziva je povečanje rabe obnovljivih virov energije in večja energijska učinkovitost v stavbah ter zmanjšanje prekomerne onesnaženosti zraka z delci PM10 in s tem izboljšanje kakovosti zunanjega zraka.

Pravica do nepovratne finančne spodbude se dodeli le za novo naložbo. Nova naložba je naložba za izvedbo enega ali več v nadaljevanju navedenih ukrepov od A do I, ki bodo izvedeni od 1. 3. 2022 do 6 mesecev po objavi zaključka tega javnega poziva v Uradnem listu Republike Slovenije.

Kot datum izvedbe naložbe se šteje datum opravljene storitve, ki je naveden na računu, iz katerega nedvoumno izhaja, da je naložba v celoti izvedena, če ta na računu ni naveden, se kot datum izvedbe naložbe upošteva datum izdaje računa.


UKREPI, za katere se prizna spodbuda po tem javnem pozivu, so:

A- vgradnja solarnega ogrevalnega sistema v stavbi,

B- vgradnja kurilne naprave na lesno biomaso za centralno ogrevanje stavbe,

C- vgradnja toplotne črpalke za centralno ogrevanje stavbe,

D- zamenjava toplotne postaje ali vgradnja toplotne postaje za priklop na sistem daljinskega ogrevanja eno ali dvostanovanjske stavbe,

E- vgradnja energijsko učinkovitih lesenih oken v starejši stavbi,

F- toplotna izolacija fasade starejše eno ali dvostanovanjske stavbe,

G- toplotna izolacija ravne strehe, poševne strehe ali stropa proti neogrevanemu prostoru/podstrešju v starejši stavbi,

H- toplotna izolacija tal na terenu ali tal nad neogrevanim prostorom/kletjo v starejši eno ali dvostanovanjski stavbi,

I-  vgradnja prezračevanja z vračanjem toplote odpadnega zraka v stavbi.


Za izpolnjevanje prosimo uporabite revidirano vlogo v interaktivnem pdf formatu (tudi med dokumentacijo), ki jo izpolnjeno in s prilogami pošljete po e-pošti na vloge@ekosklad.si ali oddate po kakšni drugi poti.

V kratkem bo možno oddati tudi vlogo na spletni strani, o čemer boste obveščeni.

PDF dokument

PDF dokument Eko-sklad_99SUB-OB22_POZIV.pdf

Odpri Prenesi 333kb
PDF dokument

PDF dokument Eko-sklad_99SUB-OB22_VLOGA-r_i.pdf

Odpri Prenesi 831kb
Excel preglednica

Excel preglednica Seznam_SSE_20.5.2022.xlsx

Prenesi 59kb
PDF dokument

PDF dokument Seznam_SSE_20.5.2022.pdf

Odpri Prenesi 102kb
Excel preglednica

Excel preglednica Seznam_rekuperatorji_20.5.2022.xlsx

Prenesi 346kb
PDF dokument

PDF dokument Seznam_rekuperatorji_20.5.2022.pdf

Odpri Prenesi 171kb
Excel preglednica

Excel preglednica SEZNAM-KURILNIH-NAPRAV-20.5.2022.xlsx

Prenesi 76kb
PDF dokument

PDF dokument SEZNAM-KURILNIH-NAPRAV-20.5.2022.pdf

Odpri Prenesi 176kb
PDF dokument

PDF dokument Fasadni-sistemi---20.5.2022.pdf

Odpri Prenesi 204kb
Excel preglednica

Excel preglednica Fasadni-sistemi---20.5.2022.xlsx

Prenesi 39kb
Excel preglednica

Excel preglednica Seznam_okna---20.5.2022.xlsx

Prenesi 402kb
PDF dokument

PDF dokument Seznam_okna---20.5.2022.pdf

Odpri Prenesi 348kb
PDF dokument

PDF dokument seznam-TC_2022_06_22.pdf

Odpri Prenesi 2kb
Excel preglednica

Excel preglednica seznam-TC_2022_06_22.xlsx

Prenesi 323kb