AKTUALNO: Obvestilo glede novega poziva za energetsko obnovo stavb občanov in opozorilo za vlagatelje na Javni poziv 99SUB-OB22

Objavljeno 11.4.2024

Deli

  • Kopiraj
  • Facebook
  • Messenger
  • Mail
  • Twitter

Eko sklad bo predvidoma v začetku julija objavil nov javni poziv za dodeljevanje nepovratnih finančnih spodbud občanom (fizičnim osebam) za ukrepe učinkovite rabe in rabe obnovljivih virov energije v stavbah.

Nov javni poziv, ki bo nadomestil sedaj aktualni Javni poziv 99SUB-OB22, bo spodbujal iste ukrepe, prav tako bodo predmet spodbude že izvedene naložbe, in sicer bodo na novem javnem pozivu upravičene predvidoma tiste naložbe, ki bodo izvedene od 1. 5. 2024 dalje (kot datum izvedbe naložbe šteje datum opravljene storitve na računu oziroma datum računa, če na računu ni navedenega datuma storitve). Navedeno pomeni, da za naložbe, izvedene pred tem datumom, spodbude po novem javnem pozivu ne bo mogoče dodeliti.


Bodo pa predvidoma po novem javnem pozivu za določene ukrepe spodbude višje, v višini 30 % priznanih stroškov naložbe oziroma bo višja tudi spodbuda v absolutnem znesku (kapica). Predvidoma pa ne bodo dodatno spodbujene naložbe v izvedbo več ukrepov hkrati, kot je v aktualnem javnem pozivu 99SUB-OB22. Posebej je potrebno poudariti, da bodo za določene ukrepe spremenjene tehnične zahteve, kot tudi zahteve glede izkazovanja ustreznosti naprav in opreme. Opozorili bi, da morajo biti proizvodi, ki nosijo energijsko nalepko, registrirani v zbirki podatkov EPREL Evropski register izdelkov za označevanje z energijskimi nalepkami (https://eprel.ec.europa.eu/screen/home), kot to določajo predpisi.


Objava zaključka aktualnega javnega poziva 99SUB-OB22 je predvidena dne 31. 5. 2024. Vse investitorje zato obveščamo, da lahko še do objave zaključka javnega poziva 99SUB-OB22 oddajo vlogo, če so ali bodo v šestih mesecih od objave zaključka javnega poziva izvedli enega ali več ukrepov, ki so predmet spodbud javnega poziva 99SUB-OB22.


K oddaji vloge pozivamo tudi tiste investitorje, ki so že izvedli enega, dva ali več ukrepov, nameravajo pa predvidoma do konca novembra izvesti še dodaten oziroma dodatne ukrepe pri obnovi starejše stavbe in želijo kandidirati za višjo spodbudo, ki se dodeli v primeru izvedbe vsaj treh ukrepov hkrati. Javni poziv 99SUB-OB22 namreč omogoča, da ta ukrep oziroma ukrepe izvedejo v roku šest mesecev od objave zaključka javnega poziva, upravičeni do spodbude (za ukrepe, ki so že bili izvedeni ali bodo izvedeni do konca novembra) pa bodo lahko le v primeru, če bo vloga oddana v času trajanja javnega poziva.


Vlagatelje ob tem obveščamo, da bodo lahko do izdaje odločbe o dodelitvi pravice do spodbude umaknili vlogo, oddano na javni poziv 99SUB-OB22, tudi po izdaji odločbe o dodelitvi pravice do spodbude pa se bodo lahko pravici odpovedali, vendar le, če sredstva še niso bila izplačana. V takem primeru bodo lahko pravico do spodbude pridobili po novem javnem pozivu, če bodo seveda izpolnjevali vse pogoje, ki jih bo določal novi javni poziv. To bo aktualno predvsem za investitorje, ki bodo izvedli naložbo po 1. 5. 2024 in bodo pravočasno kandidirali na aktualnem javnem pozivu 99SUB-OB22, kasneje pa bodo ugotovili, da so spodbude po novem javnem pozivu višje. Višine spodbud za ukrep nakupa in vgradnje toplotne črpalke tipa zrak-voda, ki je najbolj pogost ukrep, se ne bodo povišale, predvidoma pa se bodo zaostrile tehnične zahteve.

Deli

  • Kopiraj
  • Facebook
  • Messenger
  • Mail
  • Twitter

Prijavite se
na e-novice

Ne zamudite novih razpisov in uporabnih informacij za vaše naložbe.

Zanima me vsebina za:

Uporaba in varovanje podatkov

Dejstva
o Eko skladu

30%

vrednosti naložbe v
povprečju krije spodbuda

90%

prijavljenih projektov dobi
finančno spodbudo

vse leto

so na voljo subvencije
in krediti