Javni poziv Program ZERO500

Objavljeno 3.7.2020

Deli

 • Kopiraj
 • Facebook
 • Messenger
 • Mail
 • Twitter

Status Zaprt

Objava

Uradni list RS št. 93/2020 in 180/2020.


Obvestilo

V petek, 3. 7. 2020, je Eko sklad, Slovenski okoljski javni sklad, v Uradnem listu RS objavil javni poziv za dodeljevanje spodbud socialno šibkim občanom za investicije v energetsko obnovo njihovih stavb.Javni poziv predstavlja pilotni poziv v okviru programa »Subvencioniranje ukrepov URE v 500 gospodinjstvih z nizkimi prihodki za reševanje energetske revščine – Program ZERO500, ki se financira iz sredstev evropskega Kohezijskega sklada (https://www.eu-skladi.si/), in se bo izvajal do leta 2023.

Program ZERO500 je namenjen gospodinjstvom z nizkimi prihodki, ki se soočajo z energetsko revščino. Eko sklad bo na podlagi javnega poziva dodelil upravičenim vlagateljem nepovratno finančno spodbudo za izvedbo investicij v ukrepe učinkovite rabe energije. Tem gospodinjstvom se bo izboljšal socialni status, saj jim bodo energetske prenove prinesle dejanske prihranke pri njihovih stroških; zmanjšala se bo poraba energentov in električne energije, ki za gospodinjstva z nizkimi prihodki predstavlja velik odstotek vseh življenjskih stroškov. Nezanemarljiv je tudi vidik izboljšave bivanjskih pogojev (vlaga, plesen), kar lahko pozitivno vpliva tako na zdravstveno kot psihično stanje članov gospodinjstva.

Na pilotni javni poziv, ki bo odprt do 31. 12. 2020 oz. do porabe sredstev, lahko kandidira vsaka fizična oseba, ki izpolnjuje naslednje pogoje:

 • ima prijavljeno stalno prebivališče in dejansko živi na naslovu stavbe, kjer se bo investicija izvajala;
 • je bila zadnjih 9 mesecev pred vložitvijo vloge ter je na dan vložitve vloge prejemnik denarne socialne pomoči ali varstvenega dodatka;
 • je sama ali skupaj z enim oz. več družinskimi člani, ki so z vlagateljem navedeni v Odločbi CSD, lastnik ali solastnik vsaj do ½ eno- oz. dvostanovanjske stavbe ali etažni (so)lastnik vsaj do ½ stanovanja v dvostanovanjski stavbi, kjer se bo investicija izvedla. V primeru, da vlagatelj ni (so)lastnik stavbe, je ta pogoj izpolnjen tudi, če je en oz. več družinskih članov skupaj, ki so z vlagateljem navedeni v Odločbi CSD, (so)lastnik vsaj do ½ eno- oz. dvostanovanjske stavbe ali etažni (so)lastnik vsaj do ½ stanovanja v dvostanovanjski stavbi, kjer se bo investicija izvedla.

Poleg zgoraj navedenih pogojev morajo biti izpolnjeni tudi naslednji pogoji za stavbo, kjer se bo investicija izvajala in sicer, da je to eno- ali dvostanovanjska stavba oziroma stanovanje v dvostanovanjski stavbi, zgrajeni pred 31. 12. 1967:

 1. ki je upoštevana v priloženi odločbi CSD;
 2. je legalna, se lahko uporablja in je njena namembnost stanovanjska.

Nepovratna finančna spodbuda je lahko dodeljena tudi za stavbe, ki imajo izvedene prizidave ali nadzidave stavbe po 31. 12. 1967, če je bila pridobljena upravna odločba, ki izkazuje legalnost gradnje prizidave oz. nadzidave in je bila izdana pred oddajo vloge na ta javni poziv.

Nepovratna finančna spodbuda je lahko dodeljena za investicije v ukrepe, ki pred podpisom Tripartitne pogodbe med med vlagateljem, izvajalcem posameznega ukrepa in Eko skladom, j.s. še ne smejo biti izvedene, in sicer za naslednje ukrepe:

 • toplotno izolacijo strehe in/ali stropa;
 • toplotno izolacijo fasade;
 • vgradnja energijsko učinkovitih oken in/ali vhodnih vrat;
 • zamenjava sistema priprave tople vode z grelnikom vode s sprejemniki sončne energije;
 • zamenjava neučinkovitega sistema priprave tople vode z grelnikom vode s toplotno črpalko;
 • vgradnja lokalnega prezračevanja z vračanjem toplote odpadnega zraka.

Višina spodbude znaša 100% upravičenih stroškov investicije, vendar ne več kot 9.620 EUR z DDV. Točna višina spodbude se določi s tripartitno pogodbo in sicer na podlagi predračuna za izbrani ukrep.

V izvajanje programa bodo vključeni tudi energetski svetovalci, ki delujejo v okviru javne energetsko svetovalne mreže ENSVET. Energetski svetovalci bodo občane informirali o možnostih prijave na javni poziv, jim svetovali ter bodo vključeni v celoten proces postopka izvedbe investicije.

Informacije o javnem pozivu so na voljo na telefonski številki 01 241 48 44 vsak delovnik med 9. in 14. uro ali po elektronski pošti na naslovu zero500@ekosklad.si

Deli

 • Kopiraj
 • Facebook
 • Messenger
 • Mail
 • Twitter

Prijavite se
na e-novice

Ne zamudite novih razpisov in uporabnih informacij za vaše naložbe.

Zanima me vsebina za:

Uporaba in varovanje podatkov

Dejstva
o Eko skladu

30%

vrednosti naložbe v
povprečju krije spodbuda

90%

prijavljenih projektov dobi
finančno spodbudo

vse leto

so na voljo subvencije
in krediti